Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag van de vergadering der Classis Amersfoort, gehouden te Amersfoort op Dinsdag 8 Jan. 1918.

1. Da vergadering wordt op de gebruikelijke wijze door Ds. H. Teerink geopend.

2. De credentiebrieven worden nagezien. In plaats van één der dienaren des Woords, die afwezig is, treedt de secundus ouderling op. Aan 2 diakenen wordt keurstem verleend.

3. In het moderamen nemen zitting Ds. H. Teerink, praeses; Ds. J. G. Meynen, ^sessor; Ds. J. C. Aalders, scriba.

4. Na afgelegd {)eremptoir examen wordt de heer G. Menken.Aieroepen predikant tpScherpenzeel, met algemeene stemmen toegelaten tot de bediening des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken, in Nederland.

5. De Notulen worden gelezen en goedgekeurd.

6. Van een ingekomen bericht van de afzetting van een Dienaar des Woords wordt met leedwezen kennis genomen.

7. Een schrijven van Deputaten voor de Zending onder de Joden wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Naar aanleiding van een schrijven namens de Generale Synode in zake br. K. te O. L., deelen de afgeva^trdigden van de Kerk van O. L. mede, dat de zaak nog niet tot een oplossing kwam. De kerkeraad van O. L, zal aan deputaten een afschrift van hun gegeven advies vragen.

9. Ds. Meynen deelt als deputaat der Zending mede, dat het quotum met 45 pet. moet verhoogd worden. In overweging wordt gegeven, dat op de volgende classis de helfc van dit bedrag zal gestort worden.

10. Aan de orde komt de voorgestelde regeling ter uitvoering van art 13. Na breedvoerige bespreking wordt besloten, dat kerken, die voor ^9 Januari geen bericht van een andere beslissing zenden, geacht worden met deze regeling mee té gaan.

11. De rondvraag naar art. 41 wordt gehouden.

12. De stukken van Ds. Horjus, beroepen pred. te H. I. Ambacht, worden nagezien en in orde bevonden. Hem zal ook acte van losmaking van de classis Amersfoort worden verleend. De Praeses richt zich met eenige hartelijke woorden ten afscheid tot Ds. Horjus, waarop door deze met waardeering wordt geantwoord. Ds. Teerink wordt als consulent van Oud-en Nieuw-Loosdrecht aangewezen.

13. De vacaturebeurten worden aldus geregeld: Westbroek, Ds. H. Teerink; Scherpenzeel, Ds. A. M. Donner; N.-Loosdrecht, Ds. Joh. H. Rietberg; Veenendaal, Ds. R. E. van Arkel; Maartensdijk, Ds. J. C. Aalders; Renswoude, Ds. J. G. Meynen.

14. Ds. van Arkel dringt er bij de kerken op aan, de belangen van den arbeid onder de geïnterneerden te gedenken.

15. Roepende kerk voor de vergadering, die D. V. 9 Aprila.s. gehouden zal worden, is Baarn, voorzitter is Ds. J. C. Aalders. •

16. De praeses sluit de vergade/lng, waarna de assessor in dankgebed voorgaat.

Namens de Classis,

Ds. J. G. MEYNEN, Assessor.

Baarn, 10 Jan. 1918.

Kort Verslag van de Classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel op 17 Januari '18.

De vergadering wordt geopend door Ds. Joh. Kwak.' Nadat Ps. 146 : 3 is gezongen en gelezen Ps. 146, gaat Z.Eerw. voor in gebed.

Daarop wenscht Ds. Kwak de kerken van Geldermalsen en Tiel geluk met het besluit barer Dienaren om in haar midden te, blijven.

Alle kerken zijn vertegenwoordigd; aan brs. diakenen van Herwijnen, Hoenza-Driel, Poederoijen en Rossum wordt keurstem verleend.

Het Moderamen wordt samengesteld uit de D.D.: Joh. Kwak, Praeses; O. J. Geerling, Assessor en G. Keizer, Scriba, .

De notulen worden gelezen en gearresteerd. Naar aanleiding daarvan worden aan de Kerken, die op de vergadering zich niet hadden laten vertegenwoordigen, de redenen van dit verzuim gevraagd, gehoord en besproken.

Op verlangen van eene - der kerken wordt door de Classis eene Commissie benoemd van drie Dienaren des Woords om, zoo mogelijk, tot beslechting van gerezen geschillen, in haar midden te komen.

Aan den scriba wordt opgedragen den broeder oefenaar, die verzocht om een'stichteUjk woord te mogen' spreken, als hij daartoe wordt aangezocht in eenige kerk van het ressort dezer Classis, te schrijven dat-dit verzoek is ingewilligd.

Nog worden verwacht de rapporten van kerkvisitatie die nog niet zijn uiigebracht.

Eene der kerken wordt geadviseerd, dat zij eene ingekomen attestatie alsnog afkondigé.

Bij de regeling der vacature-beurten wordt voor Rossum aangewezen Dr. G. Keizer; voor Vuren Ds. H. Nieborg; voor Herwijnen Ds. Joh. Kwak en voor Zuilichem Ds. O. J. Geerling. l

Daar aan eene der kerken honderd gulden wordt toegestaan uit de Kas voor hulpbehoevende kerken, besluit de vergaderiag, dat nu in iedere kerk onzer classis driemaal zal worden gecollecteerd voor deze kas.

Uit het rapoort van den Deputaat voor de Zending verneemt de vergade'-ing de redenen, waarom aan de Jcerken van de Classis verzocht wordt — nadat zij hebben besloten om het contract aangegaan met de kerk van Utrecht tot uitzending van een Dienaar des Woords te bestendigen, onder voorwaarde dat er zoo mogelijk alles worde gedaan om dergelijke moeilijkheden te voorkomen waarin de kerken met betrekking tot deze zendingszaak zijn geraakt — haar quotum met 50 pCt. te verhoogen.AUe kerken willigen dit verzoek in.

De kerk van Tiel wordt aangewezen om de kerken voor de volgende vergadering op te w roepen tegen den 2en Donderdag in April, zijnde den elfden April.

Twee vacante kerken worden gevraagd of zij iets gedaan hebben om gezamenlijk te beroepen ; hetgeen ontkennend wordt beantwoord. z

Na de lezing van de korte notulen, gaat de m scriba voor in dankzegging. ~ Hierna wordt de w vergadering gesloten. * b

DR. G. KEIZER, h. t. Scriba.

Tiel. Jan. '18.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1918

De Heraut | 6 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1918

De Heraut | 6 Pagina's