Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de Pers.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Commissie, door de Classis Walcheren benoemd om haar in de bekende zaak van Ds. Netelenbos van advies te dienen, heeft een uitvoerig rapport uitgebracht, waarvan de conclusies aldus luiden:

lo. Ten aanzien van Ds. Netelenbos, uitspraken op de Algemeene Predikanten-conferentie te Utrecht op 18 April 1917:

a. dat de Kerkeraad van Middelburg door de wijze, waarop hij deze zaak behande d heeft, in het algemeen aanspraak op dankbaarheid mag maken;

b. dat het echter wel goed zou zijn, indien hij naar aanleiding van de gebezigde uitdrukking „Christussen" t)s.-Netelenbos den ernstigen raad gaf, zich voortaan te wachten van het bezigen van gezochte en onvoorzichtige uitdrukkingen, die, omdat ook de heterodoxie er zich bij voorkeur van bedient, wel aanleiding moeten geven tot misverstand;

c. dat in zake Ds. Netelenbos, „positie nemen" in de Christus-ervaring en diens standpunt tegenover de Eenheidsbeweging, door hem een weg is betreden, die door de historie geoordeeld, bovendien leidt tot voor de handhaving der geopenbaarde Waarheid gevaarlijke consequenties en daarom beslist moet worden afgekeurd; en d. dat, indien ten aanzien van het eerste dier. twee genoemde punten in betrekking tot het „positie nemen" in de Christus-ervaring, ook na deze Classiscale uitspraak geen overeenstemming tussehen den Kerkeraad en Ds. N. kan verkregen worden, het vragen van een advies daarover aan de Theolegische Faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam en aan het college van Hoogleeraren der Theologische School te Kampen, naar het inzicht der classis alleszins aanbevelenswaardig zou zijn.

2o. Ten aanzien van Ds. N.'s optreden in de Nederlandsche Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage op 10 Juni 1917 :

a. dat hoewel de wijze van behandeling' van dit punt, die door den Kerkeraad is gevolgd, nu niet onbeperkt kan worden toegejuicht, het besluit, waartoe die behandeling gevoerd heeft en waardoor herhaling van het gewraakte feit voor de toekomst voorkomen werd, zooveel instemming vereischt, dat deze zaak in het algemeen als afgedaan kan worden besch uwd;

b. dat de classis er echter wel zeer veel prijs op zou stellen, dat de MiddelV.urgsche ambtsdragers er op stonden, dat hun Dienaar des Woords zich, niet minder dan van zulke spreekbeurten ztlf, voortaan, in trouw aan het bekende onderteekêningsformulier voor Dienaren des Woords, ook onthoude van het maken van propaganda voor de denkbeelden, die hem tot zijn daad hebben geleid, en dat zoowel in woord als in geschrifte.

3o.-Ten aanzien van Ds. N.'s instemming met het gravamen van Dr. Buizer tegen de artt. 27—30 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis:

a. dat de Kerkeraad beter zou hebben gedaan, omdat het bfedoelde gravamen elk spoor, van beroep op de Heilige Schrift en daarmee den eenigen grondslag, die voor een bezwaar tegen de belijdenis gelden kan, mist, het niet on.ankelijk te verklaren ;

b. dat hij echter, waar hij het nu eenmaal in behandeling genomen heeft, in zijn ongegrondverklaring ervan en dies ook in zijn aanwijzing van het rapport Netelenbos reeds onvoorwaardelijke instemming verdient;

en eindelijk c. dat met die ongegrondverklaring alleen, deze zaak echter uiteraard nog niet als afdoende ten einde gebracht mag worden beschouwd; acht dat daarvoor alleen genoegzame reden is, wanneer of Ds. N. tot de overtuiging komt, dat zijn verzet tegen de confessie in deze toch eigenlijk bestaansgrond mist, óf het blijven bestaan van dit geschil tot een uiteengaan van de betrokken partijen zou voeren; en daarom de Classis van den Kerkeraad van Middelburg verdere behandeling verlangt en te zijner tijd omtrent het verloop en resultaat daarvan nieuwe inlichtingen tegemoet ziet.

De vergadering, besloof het rapport te laten drukken, aan de respectieve Kerkeraden der classis te zenden, om op de eerstvolgende classisvergadering, drie weken na het verschijnen van het Rapport, in behandeling te worden gebracht.

Dit zijn de conclusies van het rapport.

Het rapport zelf, dat gedrukt is geworden, bespreken we later. Thans geven we .alleen de conclusies, die zeker van groote voorzichtigheid en bedachtzaamheid blijk geven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 maart 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 maart 1918

De Heraut | 4 Pagina's