Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkeraadsverkiezingen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kerkeraadsverkiezingen.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

XV. (Slot).

Thans geven we de beloofde Conceptregeling :

Regeling van de verkiezing van Ouderlingen i'« Diakenen.

Art. 1. • De Ouderlingen en Diakenen zullen volgens Art. 22 en Art. 24 der Kerke-ordening door den Kerkeraad verkozen worden en wel met medewerking der stemgerecjitigde gemeenteleden.

Stemgerechtigd zijn de mansleden, ' dietot het Avondmaal zijn toegelaten, niet onder censuur staan en den leeftijd van dric-en-twintig jaar bereikt hebben.

Art. 2. De Kerkeraad stelt in de laatste week van October de stemgerechtigde leden in de gelegenheid om op onderteekende briefjes namen op te geven van broeders, die zij voor den dienst van het ouderlingschap of diakenschap geschikt achten.

In eene vergadering van den Kerkeraad, te houden in de maand November, wordt uit de opgegeven namen (waaraan de Kerkeraad zoo noodig nog anderen toevoegen kan) zoowel voor de ouderlingen als voor , de diakenen, een lijst opgemaakt van candidaten, waarop dubbel zooveel namen voorkomen als er vacatures zijn, opdat de stemgerechtigde gemeenteleden het halve deel daarvan kunnen kiezen.

Van deze beide candidatenlijsten wordt aan de gemeente kennis gegeven.

Art. 3. In de eerste helft van December roept de Kerkeraad de stemgerechtigde leden saam om onder zijn leiding en na aanroeping van den naam des Heeren tot de verkiezing van Ouderlingen en Diakenen over te gaan.

Art. 4. Bij deze vergadering teekenen alle binnenkomenden de presentielijst en is de praeses desvereischt gemachtigd bewijs te vorderen, dat men stemgerechtigd is en de niet-stemgerechtigden uit de vergadering te verwijderen.

Art. 5. Eer men tot de stemming overgaat, leest de praeses de beide lijsten van de candidaten voor het ouderling-en diakenschap voor, zooals deze door den Kerkeraad zijn opgemaakt.

Hij zorgt voorts, dat nauwkeurig wordt opgenomen het aantal gemeenteleden, dat aan de stemming' deelneemt, en het aantal stemmen, dat op elk der candidaten is uitgebracht.

Het procesverbaal van deze stemming wordt in het gewone notulenboek van den Kerkeraad opgeteekend en door den Kerkeraad goedgekeurd en onderteekend.

Art. 6. Gekozen zijn degenen, die de meeste stemtn.en op zich vereenigen, met dien verstande echter, dat in geen geval iemand als gekozen aangemerkt wordt, die een stemmencijfer verkreeg kleiner dati een derde van het aantal gemeenteleden, dat aan de stemming deelnam.

Hebben verschillende candidaten een. gelijk aantal stemmen verkregen, dan wordt opnieuw gestemd, en staken de stemmen opnieuw, dan wordt onder aanroeping van den naam des Heeren, door het lot beslist.

Wanneer het aantal gekozen candidaten niet voldoende^ is voor de te vervullen

vacaturen, dan vindt herstemming plaats tusschen degenen, die het vereischte stemmenaantal niet verkregen. Blijft ook dan het aantal op deze candidaten uitgebrachte stemmen beneden het vereischte stemmencijfer, dan heeft de Kerkeraad voor de nog onvervulde vacaturen een nieuw dubbelgetal aan de gemeente voor te stellen, tenzij hij van het hem krachtens Art. 22 der Kerkenordening toekomende recht wil gebruik maken om zelf tot de vervu^ng dezer vacaturen over te gaan.

Art. 7. De Kerkeraad geeft zoo spoedig mogelijk aan de gekozenen kennis van hunne benoeming. Indien de gekozene bezwaar maakt de benoeming op te volgen en de Kerkeraad deze redenen geldig keurt, wordt de naastvolgende in stemmental als benoemd aangemerkt, behoudens de uitzondering in Art. 6 al. a gemaakt.

Art. 8. De Kerkeraad zorgt, dat de namen van hen, die de benoeming opvolgen, op de twee Zondagen, die aan de bevestiging voorafgaan, aan de gemeente worden voorgesteld „om door haar goedgekeurd te worden. Indien er tegen hen geen wettige bezwaren worden ingebracht, worden zij op den eersten (Zon)dag van het Nieuwe jaar volgens het Formulier daarvan zijnde in hun ambt bevestigd in een openbare samenkomst der gemeente.

Art. 9. De Ouderlingen en Diakenen worden verkozen voor een diensttijd van twee (drie of vier) jaar en alle jaar tr.eedt naar een vastgesteld rooster de helft (een derde of een vierde) af. De aftredenden zullen door anderen vervangen worden, ten ware naar het oordeel van den Kerkeraad het belang der Kerk hunne herkiezing raadzaam maakt, in welk geval de Kerkeraad hun namen op de candidatenlijst zal brengen en aan de gemeente zal voorstellen.

De dienst der Ouderlingen en Diakenen vangt aan met hun openbare bevestiging en duurt, behalve in geval van overlijden of afzetting, zoolang totdat de opvolger in het ambt wordt gesteld.

Art. 10. Bij tusschentijdsche vacaturen beslist de Kerkeraad, wanneer in de vacature zal worden voorzien. Bij de tusschentijdsche verkiezingen houdt de Kerkeraad zich aan de hier vastgestelde bepalingen behalve natuurlijk wat de tijdsbepalingen, betreft. Tusschentijds benoemden worden zoo spoedig mogelijk bevestigd.

Art. 11. Bezwaren van formeelen aard tegen eene verkiezing van Kerkeraads-'leden moeten op dezelfde vergadering, waarop de verkiezing plaats heeft, worden ingediend. Alleen in dit geval heeft de bezwaarde, zoo zijne bezwaren niet worden opgelost, het recht zich op de meerdere vergadering te beroepen.

Art. 12. Onder den Kerkeraad wordt in deze artikelen steeds verstaan de breede Kerkeraad, d.w.z. de Kerkeraad met de Diakenen.

Natuurlijk kunnen in deze Conceptregeling door eiken Kerkeraad die wijzigingen worden aangebracht, die hij noodig acht. Indien de Kerkeraad bijv. dé gemeenteleden niet de gelegenheid wil geven vooraf de aandacht van den Kerkeraad op geschikte candidaten voor het ambt te vestigen, dan kan Art. 2 worden weggelaten. Meent de Kerkeraad, dat alleen kunnen' gekozen worden verklaard, die de zoogenaamde volstrekte meerderheid hebben verkregen, dan kan de éérste alinea van Artikel 6 aldus gewijzigd worden: „Gekozen zijn degeren, " die de meeste stemmen op zich vereenigen, met dien verstande echter, dat in geen geval iemand als gekozen aangemerkt wordt, die een stemmencijfer verkreeg kleiner dan de helft van het aantal gemeenteleden, dat aan de stemming deelnam." En wil de Kerkeraad, wanneer enkelen der gekozenen bedanken, niet den naastvolgende in het stemmengetal als benoemd aanmerken, dan kan hij in Art. 7 bepalen, dat een nieuwe verkiezing zal plaats vinden. Voorts zijn in Art. 8 en 9 enkele woorden tusschen haakjes geplaatst, omdat de eene Kerkeraad hierin anders zal handelen dan de andere. De bevestiging der nieuwgekozen ouderlingen en diakenen vindt op tal van plaatsen op Nieuwjaarsdag plaats, maar men kan die bevestiging ook laten geschieden op deh eersten Zondag in het Nieuwe jaar.

En wat betreft het getal van de ouderlingen en diakenen, dat elk jaar aftreedt, laat de Kerkeordening dit aan het goedvinden van eiken Kerkeraad over. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat in een zeer groote gemeente, waar de gemeenteleden niet in één vergadering kunnen saamkomen, maar wijksgewijze stemmen, de regeling natuurlijk een andere ziJQ, nioet. Maar voor zulke gevallen behoefde geen Conceptregeling te worden gegeven.

Op verzoek deelen we nog mede, dat afdrukken van deze Concept-regeling bij het bureel van De Standaard te verkrijgen zijn voor Kerkeraden of Kerkeraadsleden die dit wenschen, wanneer zij daarvoor twee postzegels van vijf cent overmaken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 maart 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Kerkeraadsverkiezingen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 maart 1918

De Heraut | 4 Pagina's