Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Italië.. De Roomsche geestelijkheidendeoorlog. • In eene correspondentie van uit Zwitserland aan de Köln. Volksstg. wordt medegedeeld, dat in Opper-Italië de meening post heeft gevat dat de geesteKjkheid den oorlog gewild heeft. De dienaars van de kerk worden daarom vooraï door hen die hunne betrekkingen verloren of naar het front zagen vertrekken, met minder vriendehjke oogen aangezien. Wanneer 7!q het bestond om daartegen te protesteeren, zou er geroepen worden, dat zij het weerstandsvermogen van het land brak. Maar in de Italiaansche steden is het juist andersom. Daar weet men te zeggen, dat de priesters vijanden van den oorlog rijn, saboteurs, erger dan sociaal-democraten, anarchisten en revolutionairen. Terwijl door de voorstanders der regeering de Unione Sacra gepredikt wordt, worden de Roomsche geestelijken voorgesteld als mannen die het vaderland door han ijveren voor den vrede in gevaar brengen. Een gevolg daavan is geweest, dat allerlei processen tegen Roomsche geestehjken, kloosterbroeders, zelfs tegen Roomsche zusters van hefdadigheid, die aaDgoklaagd werden van verraad, spionage en verzet tegen de regeering, gevoerd zijn.

Men is in Italië zeker vergeten, dat het Italiaansche volk zich moedwüüg, niet op aandrijving der geesteüjkheid, maar opgezweept door zekeren dichter, in den oorlog geworpen heeft.

Duitschland. De beteekenis der Zondagsbladen.

De beteekenis der Duitsche Zonda^bladen, wij zouden zeggen der Kerkboden, wordt volgens een kenner van Dtdtsche kerkelijke toestanden, niet hoog genoeg aangeslagen. Er komen wekelijks twee miUioen Evangelische Zondagsbladen onder het Duitsche volk, en als men aanneemt dat elk blad in handen van drie personen komt, dan lezen elle week zes millioen menschen stichtehjke lectuur. Het aantal personen dat een Zondagsblad leest, is aanmerkelijk hooger dan dat-hetwelk de godsdienstoefeningen bezoekt, EJ rijn in Duitschland ongeveer 40 miüioen EvangeHschen. Rekent men, dat daarvan 10 mUlioen kinderen, ouden van dagen en zieken, geen godsdienstoefening ktmnen bezoeken, dan houdt men 30 miUioen over. Zouden van die 30 millioen 10 van de honderd geregeld de godsdienstoefeningen bijwonen ? Dit moet betwijfdd worden;

maar ook als men het percentage der kerkbezoekers zoo hoog stelt, dan zijn er nog tweemaal meer lezers van kerkboden, dan kerkbezoekers.

Nu worden in deze dagen van oorlog vele honderdduizenden Zondagsbladen aan de Duitsche soldaten in het veld gezonden. De meesten kunnen slechts • zelden eene godsdienstoefening bijwonen en daarom is een Zondagsblad aan vele tFeldgrauen" welkom.

Daarbij is het opmerkelijk, dat bijna alle Zondagsbladen een positief Christelijken inhoud hebben en den lezers stichtelijke lectuur bieden. Het aantal Zondagsbladen die de liberale of moderne richting volgen, is klein, en zij hebben een zeer beperkten lezerskring. Daarom kan men zeggen dat de Evangelische Zondagspers op positief Christelijk standpunt staat.

Ook blijkt het dat de Zondagsbladen in de dagen van oorlog goede diensten bewijzen. Er worden artikelen in opgenomen die handelen over de vraag-, door de ongeloovigen zoo dikwijls in deze dagen gesteld, of men nog aan de liefde Gods gelooven kan, nu er zoovele slachtoffers vallen; of men nog gelooven kan dat e gebe'dsverhooring is, enz. Telkens wordt in deze bladen gewezen op , de noodzakelijkheid van het houden van huisgodsdienstoefeningen, van he onderzoeken van Gods Woord, van het bezoeken van de kerk, van een Christelijke opvoeding der kinderen. Er wordt in deze bladen ook melding gemaakt van den arbeid der uitwendige en der inwendige zending, terwijl ook daarin beschrijvingen voorkomen van Christelijke persoonlijkheden tot sterking van het geloof en om tot navolging te prikkelen. In het voorgaande jaar waarin de reformatie werd herdacht, kon men in alle Zondagsbladen artikelen vinden waarin datgene wat een Luther voor de Kerk des Heèren geweest is, den volke weid voorgesteld, waardoor deze reformator aan het Duitsche volk meer bekend en meer geliefd is geworden.

Zoo heeft de Kerk des Heeren In Duitschland door de Zondagspers een middel om invloed uit te oefenen op het volksleven. Wanneer er onder de Duitsche natie teekenen zijn, waaruit blijkt dat er nog een volk gevonden wordt, dat zijn knieën buigt voor den God van hemel en aarde, hetgeen vooral bij het begin van den oorlog uitkwam, — dan is het voor een groot deel middellijk te danken aan den invloed die van de Zondagsbladen uitging. Daarbij is het een verblijdend teeken, dat de Zondagspers zich nog altijd uitbreidt. Een krachtige deur is daardoor voor de Kerk des Heeren geopend.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's