Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vroege doopsbediening.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vroege doopsbediening.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een onzer lezers vraagt ons, of het juist is, wanneer een Kerkeraad.weigert den doop te beuienen op een Zondag, dat het Heilig Avondmaal in het midden der gemeente bediend wordt en dien doop dan tot den volgenden Zondag uitstelt. De Kerkeraad meende een grond hiervoor te vinden in Art. 56 onzer Kerkenorde, aangezien hier staat, dat het verbond! Gods aan de kinderen der Christenen met den doop, zoo haast als men de bediening deszelven hebben kan, verzegeld zal worden, maar alleen in de openbare verzameling, wanneer Gods Woord gepredikt wordt. Uit dit artikel leidt de Kerkeraad blijkbaar af, dat de doop alleen bediend mag worden, wanneer de gewone prediking des Woords plaats vindt, en dus niet wanneer het Avondmaal bediend wordt.

Nu is dit laatste zeker niet de bedoeling van dit artikel. De toevoeging, dat de doop alleen bediend mag worden in de openbare d verzameling, wanneer Gods Woord gepredikt wordt, dient alleen om den zoogenaamden huisdoop af te snijden. Hoezeer onze Gereformeerde Kerken steeds prijs hebben gesteld op een zoo spoedig mogelijk bedienen van den doop aan de kinderen der gemeente, toch hebben zij daarom nooit goedgekeurd, dat de doop, zooals dit in de Roomsche en Luthersche Kerk geschiedt, desnoods aan huis geschieden kan, of in de Kerk zonder dat de gemeente w verzameld waé. Vooreerst is de doop een sacrament van de inlijving in de gemeente en behoort de doop daarom ook in het midden der gemeente te geschieden. En ten tweede is de doop een zegel op het Woord en mag de doopsbediening daarom niet van de prediking des Woords worden losgemaakt en op zichzelf worden bediend. Maar daaruit volgt niet, dat de doop niet zou mogen bediend worden, wanneer er een Avondmaalsviering plaats vindt. Het Avondmaal wordt toch in eén openbare verzameling der^gemeente gevierd, en ook dit Sacrament kan zonder een prediking van het Woord Gods niet plaats vinden. Zelfs al wordt er geen afzonderlijke predicatie gehouden, dan is toch de voorlezing van het Avondmaalsformulier zelve een bediening van het Woord, want dit formulier dient om uit het Woord Gods ons te verkondigen, welke de genade Gods is in Christus ons geschonken, die door het Avondmaal ons verzegeld wordt. Woord en Sacrament worden ook hier niet gescheiden. Een Avondmaalsbediening is dus wel degelijk een «openbare verzameling waarin ook Gods , Woord ons gepredikt wordt».

Hierbij komt, dat al wordt de Avondmaalsbediening in onze Kerken slechts zes of vier maal in het jaar gehouden, dit alleen daaraan te wijten is, dat we geestelijk niet hoog genoeg staan. Calvijn wilde het liefst, dat eiken Zondag gelegenheid tot Avondmaalsviering gegeven werd. En al is dit ideaal te hoog gegrepen, toch zou op zichzelf zi|lk een geregelde Avondmaalsviering op eiken Zondag zeker niet af te keuren wezen. Ware het nu juist, dat de doop niet bediend mocht worden, wanneer het Avondmaal gevierd werd, dan zou de doop-in zulk een geval nooit bediend kunnen worden.

Er zijn bovendien ook zeer wel gevallen denkbaar, waarin doopsbediening en Avondmaalsbediening in eenzelfde godsdienstoefening kunnen plaats vinden. In heidenlanden, waar volwassenen gedoopt worden, die daardoor tegelijk den toegang tot het Avondmaal verkrijgen, zal het zelfs niet zoo zelden voorkomen, dat deze doop plaats vindt vlak voor het Avondmaal. En ook in streken, waar, zooals in Zuid-Afrika, de uitstrektheid der gemeente oorzaak is, dat men slechts zelden de gelegenheid heeft om te laten doopen, zal het evenzeer kunnen voorkomen, dat beide sacramenten in éen godsdienstoefening bediend worden. Een principieel bezwaar hiertegen is er ook niet. De bediening van het ééne sacrament sluit dat van het andere niet uit.

Een andere vraag is, of uit practisch oogpunthet wenschelijk is, beide sacramentsbedieniugen in één godsdienstoefening te laten plaats vinden, wanneer hiervoor geen dringende noodzakelijkheid bestaat. Nu is ons Avondmaalsformulier zeer lang; laat men daaraan nog een korte predikatie voorafgaan, en zijn er veel tafels, dan eischt dit alles reeds zooveel tijd, dat het minder wenschelijk is, dan ook nog een doopsbediening te laten plaats vinden. Maar dit behoeft daarom geen reden te wezen om de doopsbediening tot een volgenden Zondag uit te stellen. Want alg. de Avondmaalsbediening des rhorgens plaats heeft, kan de doopsbediening geschieden in de middag-of avondgodsdienstoefening bij de dankzegging. Een noodeloos uitstellen van den doop is zeker niet gewenscht. En vooral wanneer een vader wenscht zijn ind zoo spoedig mogelijk te laten doopen, ehoort de Kerkeraad hem hierin ter wille e zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Vroege doopsbediening.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's