Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

VRIJE UNIVERSITEIT.

Men schrijft ons uit Groningen.

Vrijdag U. werd de gewone vergadering gehouden van correspondenten en agenten der Vereeniging voor Hooger Onderwijs en waren de broeders uit alle oorden der provincie bijeen lo. om te bespreken hetgeen gedaan was, ten 2o. om te beraadslagen wat er verder moest gedaan worden, om de belangstelling in de Vrije Universiteit gaande te houden.

Het groote belang van zulke samenkomsten bleek ook nu.

Verrassend was de uitkomst van hetgeen onder Gods zegen door de actie verkregen was.

Eene vergelijking met de opbrengst der contributiëa' over de laatste jaren toont onwedersprekehjk aan, dat bij voortdurende actie ook voortdurende vooruitgang wordt verkregen.

In 1913 was het bedrag aan contributie uit de provincie Groningen ontvangen, /16I1, in 1914 ƒ 2033, in 1915 / 2600, iu 1916 ƒ 3150 en in 1917 f 3750, terwijl op deze vergadering werd geconstateerd, dat in 1918 op plm. f 450 verhooging kan worden gerekend.

De stad Groningen staat hierbij vooraan.

Immers in 1913 was de contributie daar/ 532, in 1914 f 637, - in 1915 ƒ 875, in 1916 ƒ 1025 en in 1917 f 1355, waarbij nu ƒ223.50, zoodat voor 1918 op plm. ƒ 1600 kan worden gerekend; in vijf jaar tijd is de stad Groningen met ruim f 1000 gestegen.

Jammer dat dit niet van alle groote steden kan worden gezegd.

In Amsterdam bijv., waar in 1913 de contributie ƒ 3056 opbracht, gaf 1917 maar ƒ 2670; Haarlem daalde van f é36 op f 349; Zwolle en-Rotterdam bleven gelijk, rfiaar voor de laatste plaats moet er rekening mede gehouden worden dat Kralingen als afzonderUjk district optrad. Voegt men de contributie van Kralingen bij Rotterdam, dan is het bedrag uit beide plaatsen f 300 hooger; Middelburg steeg met f 20 ; Goes daarentegen klom van f 150 op f 290.

Groningen begon, Groningen zette voort, en zeker kan bij de voortvarendheid der broeders nog meer worden verwacht.

Classis ’s-Gravenhage.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de Classis 's-Gravenhage D. V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 14 Mei a.s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór 23 April a.s. bij den scriba. Witte de Withstraat 24, 's-Gravenhage.

Namens den Kerkeraad voornoemd,

W. H. L. KUYK, Scriba.

L. S.

Den Kerkeraden, die prijs stellen op 't catechetisch onderwijs hunner doopleden, die als müifairen te Steenbergen (N..Br.) vertoeven, wordt verzocht, hunne namen op te geven aan 't adres van hem die wekelijks aldaar onder hen catechiseert.

Ds. A. L. RUYS te Dinteloord.

AGENDA ^ voor de Algemeene Vergadering der Nationale Vereeniging voor Geref. Voorbereidend Hooger Onderwijs te Kampen, op Woensdag 24 April 1918, des namiddags te 1 uur, in de Buiten-Societeit te Zwolle.

1. Opening door den Voorzitter.

2. Lezing van het Woord Gods en gebed,

3. Vaststellen der presentielijst en der notulen van de vorige vergadering.

4. Het jaarverslag.

5. Verslag van den Penningmeester.

6. Rapport van de Financiëele Commissie en vaststelling der rekening over 1917,

7. Verkiezing van Curatoren. In de vacature Ds. R. V\. Huizing'curator, worden aanbevolen : 1. Ds. H. Buurman, van Amstelveen. 2. Ds. R. W. de Jong, van Broek op Langendijk.

Aan de beurt van aftreding zijn de curatoren voor-Noord-Brabant en Zeeland. Aanbeveling voor Noord-Brabaat:1. Ds. W. Bosch, aftredend ; 2. Kapt. J. W. Egberts, secundus; voor Zeeland:1. Ds. G. Doekes, aftredend; 2. Ds. L. Bouma, secundus,

8. Mededeelingen van het Bestuur.

9. Referaat van Ds. P. Bos over: > Het gebed der gemeente voor het opkomend geslacht, met name voor de studeerende jeugd".

10. Sluiting.

De Secretaris :

Mr. J. VAN DEN OEVER.

Kampen. 22 Maart 1918.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's