Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

VRIJE UNIVERSITEIT,

Men schrijft ons uit Groningen: . Op de samenkomst van S April van het Provinciaal comité werd ook de aandacht gevestigd op de noodzakelijkheid van contributieverhoog!

Tal van broeders die reeds sedert jaren hunne gaven aande V. U. bijdroegen, moeten worden herinnerd aan de verhooging van kosteUj die zelfs zonder dat er van uitbreiding sprake is, aan het instandhouden van de V. U. zijn verbonden.

Maar ook aan de vermeerdering van inkomen van leden en contribuanten sedert zij als zoodanig toetraden.

Stel dat iemand, die voor een aantal jaren zooveel inkomen had, dat hij lid der vereeniging kon v, 'orden en f 25 betaalde, en wiens inkomen sedert den tijd van zijn lidzijn was verdubbeld of verdrievoudigd, —aan zoo iemand moest met ernst voorgehouden worden, dat. ook nu zijne bijdrage voor de Universiteit 'minstens verdubbeld of verdrievoudigd moest worden. Nog op een ander belangrijk punt werd de aandacht gevestigd, en wel op de noodzakelijkheid van uitbreiding van het kapitaal door legaten en erfenissen.

Treffend was de mededeehng van een der broederen, aan wien een bedrag was ter hand gesteld door een zuster, om uit de rente van dat bedrag de contributie die zij jaarlijks betaalde, ook na haar dood te voldoen.

Een broeder, in het buitenland woonachtig, schrijft: «Ik hoop, dat de V. U. van mijn Sterven zelf geen schi zal hebben. In dien weg heb ik reeds-orde op zaken gezet. Jaren lang (de 68 ben ik gepasseerd) heb ik genoten van de veelzijdige vrucht, die de V. U heeft afgeworpen."

Voor zulke voorstanders is het niet noodig, maar er zijn er wel, die moeten herinnerd worden aan pagina I van ons Jaarverslag: «Bij testamentaire beschikking wordt de aandacht gevestigd op den naam der Vereeniging. «De Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Amsterdam. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 12 Februari."

L. S.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Utrecht maakt met leedwezen bekend, dat de heer Wülem Samuel de Haas, Dienaar des Woords bij de Gereformeerde Kerk van Utrecht, afgezonderd tot den dienst der Zending, in Januari 1.1. zijn ambt als Dienaar des Woords bij de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft neergelegd en tevens zich aan de gemeenschap der Geref. Kerk onttrokken heeft., om reden hij in de hoofdpunten der belijdenisschriften dier Gereformeerde Kerken niet langer de uitdrukking van zijn geloofsovertuiging vindt.

Namens den - Kerkeraad dè? Geref. Kerk van Utrecht,

J. BREUKELAAR, h.t. praes'.

J. C. RULLMANN, h.t, scriba.

Utrecht^ 17 April 1918

De Kerkeraad der Geref. Kerk te Hendrik-Ido-Arnbacht bericht, dat zijn adres voortaan is : Ds. M. M. Horjus ; voorts, dat collectanten eerst n een aanbeveling van den Kerkeraad kunnen verkrijgen, als^zij drie weken te voren eea, desbetreffend verzoek daartoe inzenden.

Namens-den Kerkeraad:

A. SINNEMA SzN, , Scriba.

H.L Ambacht, 16 April 1918.

Particuliere Synode Overijsel

Niet 5, maar Woensdag 12 Jimi a, s. worden de Kerken in Overijsel bijeengeroepen in Particuliere Synode te Almelo. Stukken voor het agendum, namen jder algevaardigden worden ingewacht, bij den eerstondergeteekende. Molenkamppark 28, ' tot en met 11 Mei a.s,

Namens den Raad der Roepende Kerk van Almelo:

B, A. KNOPPERS, Fraescs.

J. W, GOMBERT, Scriba.

Almelo, 15 Aprü 1918.

Prov, Studiefonds in N, -Holland.

Deputaten der Part. Synode van N.-Holland voor bovengemeld fonds roepen door dezen jongelingen op, in deze provincie woonachtig en behoorende tot een der Geref. Kerken, ten einde te staan naar eene uitkeering uit de kas van meergenoemd" fonds ter tegemoetkoming hunner opleiding voor den Dienst des Woords.

Een vergelijkend onderzoek van hen die zich aanmeldden^, zal D. V. plaats hebben op Dinsdag 21 Mei a.s., des v.m. te 11 ure, in de Kerkeraadskamer, Kerkstraat 109 te Amsterdam, terwijl de aangifte dient te geschieden bij den tweeden ondergeteefcende, Stationsstraat 49 te Zaandam, vóór of op den 15den Mei. Hierbij wordt belanghebbenden medegedeeld, dat door den soUicitant de navolgende stukken moeten worden overgelegd (volgens art. 7 der regeling): ;

1. een getuigenis van den Kerkeraad zijner woonplaats, dat hij tot eene der Geref. Kerken in N.-Holland behoort, goede hope geeft naar het oordeel des Kerkeraads voor den Dienst des Woords en ondersteuning van noode heeft tot voortzetting der studie;

2. een voldoend bewijs, waaruit blijkt, dat hij den le'eftijd van 17 jaar nog niet heelt bereikt, tenzij in bijzondere gevallen deputaten ten dezen aanzien een uitzondering toelaten;

3, een bewijs van een Commissie of van een bevoegd persoon, dat hij bijzonder verstande-Hjken aanleg heeft voor de studie;

4, een getuigschrift van een bevoegd geneesheer, dat hij een goede gezondheid geniet.

Namens Deputaten:

W. F. A. WINCKEL, Voorz.

J. A. DE VRIES, Scriba.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's