Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor Kinderen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Kinderen.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

AAN VRAGERS.

Komma’s en prmten. —Genesis 20. — , .In d* ksrk geboren." — Riclit. 1 — Kermisbezoek-— Drevel-.

We beloofden onlangs nog iets te zeggen over komma's en punten ai hoc han plaatsing den zin kan veranderen. We volstaan met eenvoorbedd.

In het schooae, bekende ^dic& t van Bor^-»-4an dai Kgn" eindigt de dichter aldns:

Noem hij dssa.'' aarde vrg eea Edsx, Wiens voet steeds mocht op rozen @an, Ik weasch geen stap terag te treden Op de a%degde levensbaaa. Ik reien, ieder dag gewemien.

Deze laatste regd wil aatuarlgk z^gea: -Alweer een dag dichter bg het dnde. Doch au maakte^ onlangs iemand de schets van een teekeaing, voorstellende een vrek, die voor eöi groot kasboek zit ea met begeerige oogen het goud ea de baaknotea beschouwt die de tafd bedekko}. Daaroader staat:

„Ik nkea ieder dag : — Gew< fitnen .^'

Men riet, dezelêie regd als boven ea toch wat verschil 1

Onlangs is e«i verklaring gegeven van Göiesis 20. Na vraagt een lezer nog iecs naders en wd over VS. 10 vaa dat hoof^Ónk, waarwg lezai:

En tot Sara zdde hg: Zie, ik heb trwaï broeder daizead zSverliBgai gegeven; zie, hg zij u eea deksd der oogen, allen, die m^ E zgn, ja_fag allen, ai wees gdeerd.

Deze woorden zgn door koning - Abimdech gericht tot Sara, toea zg aan Abraham terug •wsxd gegeven. Bedodd wordt, Iaat het gebeurde u tot leeriag, tot waarschuwing zga.

Dezelifde inzendo-vraagt waarom men toe iemand die vergeet de deur achter rich te sluiten soms zegt: sBea je ia de kerk geboren? " In de meeste kerken is het zoo ingericht, dat de deuren, een poos vóór de dienst begint, openstaan. Het kan ook voorkomen, dat men een faianendear moet opentrekken, maar fagna nooit behoeft möi de deur achter rich dicht te ~ doen, daar dis van zelf dickt valt-Vooral geldt dit van de kerken, zo< sIs men die in vroeger eeuwen bouwde. De uitdrukking wü dns zeggen: Ge doet alsof ge in de kerk waart, waar men ook de deur nkt achta-zich öait.

In Richten Ei i lezen wg dat Jnda mö rijn broeder Snncon tegen de Kanaanielea optrekt. Waarom was dit, en hoe is dit te Terstaanf Richteren 1 : 1, 2, 3 luidt:

En het geschiedde ^la den'^dooé van Joma^ dat de kïnderea Israels dai HSERS vraagden, zeggaide: Wie zal onder ons het eerst optrekkai naar de Kanaanieten. om tegen hen te krijgen? En de HSEBE zdde: Jada zal optrekkea: rie, ik heb dat land in zgn hand gegevem Toen zdde Jnda tct zijn broeder Simeon: Trek met mg op in mga lot, ea Iaat ons tegen de Kanaaaieten fcrggen, zoo zal ik ook met a optrekken in uw lot. ALzoo toog Simeon mA hsm.

Jozua had de inwoners van ggnaan fa diai an overwonnen, dat han macht gebroken was, en zg tegen Israd niet meer bestaan kondsi. Ook was hun land onder de twaalf stammen van Israd verdedd. Maar er bleven hier ea daar nog ved Karaanietcn over. Gehede streken en steden werden nog door hen bewoond, zg moesten verdreven of ond«-het juk gebracht worden zoo zij niet werden uitgerodd.

Na-had de stam Jada bgna het gehede Zaidea des laads ten erfded gekregen, met uitzondering van een klein stuk ia het Ztiid-Westai, ha welk aan Simeon ten erve kwam. en gehed door Juda wss ingesloten. Het lag das in den aard der zaak, dat Juda en Simeon samea optrokken ten strijd tegen de nog overige hddenen. Dat deze esidrachtighdd met goed gevolg bekroond werd riet men verder in hel hoofdstuk. Jozua had in groote vddslagen Palestina als eea gehed veroverd. Na hem moest elke stam ia eigea gebied op de vraandea zegevieen.

Op een vraag van N. N. over h« ais < rf niet geoorloofde van kermisbezoek dit: In de Midddeenwcn was de ngverhdd in Etiropa nog niet zoo ver gekomen, dal men alle benoodigdheden overal gemakkeïgk krggea kcai. Ook waren de wegen slecht en vaak onveilig, ja, ontbraken soms gehseL Om deze en nog meer redenen w«tieit «^ vele plaatsen jaarmarkten ingestdd: Elk jaar op vastea tijd—kwamea dan de kooplai en handelaars, vooral ia niet alledaagsehe zaken daarheen. Zg sloegen teatea of kramen op, om hun waar ts verkoopen. Van aUe kanten stroomden kcx)pers toe, daar de gdegenhdd rich van alles te voorrien maar eens ia het jaar kwam, tenzg men er eea reis voor wilde maken.

De jaarmarkt werd rngewgd met een piechtigen diecst ia de kerken, dis toei aHe Rooc; i-: .: i warsi. Vandaar de aaam kerkmis, later verbasterd tot kennis.

Van het bijeen zgn vaa zoo vden werd echter ook gebruik gemaakt door personen, & s iets wüden verdienen, door de menschen te onthalen en te vermaken. Zoo ging allenp koopei en pretmaken saam. Later toea de tijdea veranderden, en men gemakkeïgk bgna overal kon krijgen wat men verlangde, werd de kermis als jaarmarkt overbodig. Toch bleef zg aog eeuwen in stand, maar meest voc» vertnaak en pret. Kttnstenmikers, marikanten, vertooniag van allerld lokten het volk, dat rich verder ia de kramen te goed dssd^ ea vooral de herbergen niet vegat.

Zoo werd de kermis eea ruw, onbetamdgk en vden bedervend feest, een ^^d vaa dronkensdiap en ongeboadenhdd. Wijselgk is men toen begonnen de kermis af te schaffen. In onze groote steden' bestaat ze niet meer. Ze is als jaarmarkt voïkoHien overbodig, zooöat iemand & .S iets koopen wü ec cöarom mei. behoeft heai te gaan.

Daarbg komt men et m eai omgeving die geen goed doet, en in veridding tot aEerid kwaad, schadclgk voor het hrhaam, voor den geest of voor allebd. -

Er staat geschreven: »Hetïij gijlieden eet, hetzij gijlieden drinkt, hetzij gij iets anders doet, doet het alles ter eere Gods." Dat nu is op de kermis onmogelijk. En daarmee is tevens de vraag beantwoord of Christenen er heen mogen gaan.

Op de vraag van T. wat een drevel is, dienï, dat dit is een stuk timmermansgereedschap, een ijzeren pen, in den vorm van een langen, dikken spijker met breeden kop en stompe punt. Hij dient om spijkers, wier koppen te veel uitsteken, dieper in te drijven. Van dit gedreven worden komt de naam drevel.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Voor Kinderen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's