Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zwitserland. Frans ch-Zwitserland laat de Bazelsche zending los.

Het volgende is ontleend aan het Journal Réligieux van 23 Febr. 1918:

«De teerling is geworpen. In een vergadering te Lausanne in de Gemeentezaal van St Frangoii gehouden, heeft Fransch-Zwitserland zich van de Bazelsche zending losgemaakt. Om den schijn heeft het — en wel op voorstel van den irenischgezindln en echt-chnstehjk denkenden en gevoelenden phüanthroop Ernest Favre te Geneve— besloten aan de fe.zelsche zending rijn «bro'eder-Hjke gevoelens", en daarmede rijn broederhjke gezindheid te kennen te geven maar des te meer verwonderEjk en bevreemdend blijft het feit, dat het kleiae, Romaansche Zwitserland ^ neemt — onder Engelssche vlag, of ook met Engelsch geld? — den verderen zendingsarbeid der voormahge Bazelsche zending in Indië en eventueel ook op de Gcudkust vooi rijn rekening!!

Zoo hebben het vijftig vertegenwoordigers der Zendingsvrienden van West-Zwitserland te Lausaime, onder voorzitterschap van den predikant Haller, eenige dagen geleden besloten. Zoo werd de arbeid van het grootste Zendingsgenootschap op het vasteland ia de handen van een landje gegeven, dat minder inwoners bezit dan de stad Keulen en reeds genoeg te dragen heeft aan drie Zendinggenootschappen, namelijk de eigen «Mission romande", de Parijsche Zending en die der Broedergemeente! Dat de onderscheiden arbeid die van deze drie Zendingsinstellingen uitgaat, onder de «concurrentie" van het nieuw aangenomen kind kenneHjk hjden zal, is duidehjk. Maar wat doet dat er toe? Engeland heeft rijn wil doorgezet, de Bazelsche zending, die 9S jaar lang aan de Goudknst arbeidt, onterfd en van haar recht beroofd en alle Duitschers, ja zelfs de DuitschgezindeZwitsersche zendelingen, uit rijn koloniën radicaal verwijderd!

En dat is ten slotte de hoofdzaak ! Want of de West-Zwitsers, die men niet genoeg om hun moed of hun naïeve, «maagverwijding" bewonderen kan, de benoodigde krachten en de gelden vinden zullen, daarover bekommert rich het ttotsche en wraakgierige Engeland weinig. Maar dat de «broederhjk-geziade" Romaansche Zwitsers zoo vriendehjk bereid rijn, mede te doen aan den roof van de Bazelsche Zendingsvelden die sedert bijna honderd jaren"met bloed en tranen gedrenkt rijn, dat is het wat e«n krachtig protest uit het geweten van alle onbevooroordeelden eischt en eischen moet!

De drijfsracht van de geheele zaak is hij, die tot hiertoe de agent van de Bazelsche Zending voor West-Zwitserland was, de predikaat Secretan, wiens naam aanduidt dat hij verwant was aan den beruchten, eenigen tijd geleden overleden ovferste Secretaa, hoofdredacteur van de * Gazette de Lausanne" Toen voor twee jaar een onzer vrienden.in het iJournal Religievx" van de vrije kerken in Fransch-Zwitserland, den lezers bezwoer toch aUes te doen, om op Engeland een machtigen zedehjken druk uit te oefenen, opdat de Bazelsche zending, die rich geheel buiten de pohtiek hield en met grooten zegen in de Engelsche koloniën arbeidde, niet aangetast zou worden, heeft Secretan zich niet ontrien, aan de redactie van het blad een brief te schrijven waarin werd uitgesproken, dat het in het geheel niet zou schaden, wanneer de Duitschers eens inzagen, hoe de gaheele wereld over htm daden dacht enz.!! 'De brief hep over van kleinziehge, hatelijke en onbegrijpehjke opmerkingen over de Duitschers. Nu is de bedreiging werkehjkheid geworden. Onder den dubbelen zegen van de warme sympathiebettiigingen van het Zendingscomité van het Geneefsche consistorium en de Parijsche Zendinff.is het nieuwe «Zwitsersche Zendkigsgenootschap" o^gencit. Al5_ verdediger heeft Waalsch-Zwitscrland niet willen optreden, het gaat nu de rol spelen vsm den «lachenden erfgenaam" en dit met een koenen sprong ia het duister en met betuiging van «broederhjke gezindheid'' jegens de beroofden.; . Men kan niet ridderhiker doen ' Of dit alles geschied is onder den doodelijken druk der Engelsche wereldmacht, of welhcht ook — God weet het — in de hoop, het heerhjke werk der Bazelsche Zending middelerwijl te redden en daarmede de oplossing van het moeüijke probleem in betere tijden mogehjk te maken? .... De toekomst zal het leeren. In dezen vreesehjken oorlog is het onmogelijke telkens weer mogehjk geworden. God beware Zijn werk en verootmoedige Zijne werktuigen. Het gaat toch naar het woord: «De Zaak is Uwe, Heere Jezus Christus, de zaak voor welke-wij staan. Een Waalsch Zwitser.”

Dit schrijven is niet zonder bitter'neid. Maar deze is te verstaan. Het is aUeen verwonderlijk dat men in Christehjke Engelsche kringen, waarin men voor de dingen van Gods Koninkrijk zooveel offert, zoo weinig toont te gevoelen, hoe door en door onchristehjk de Engelsche regeering ten oprichte van de Zending, door Duitschers gedreven, handelt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's