Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

L. S.

Door Deputaten voor de geestelijke verzorging der verstrooide Gereformeerden in Ned. Indië worden de Kerken nogmaals beleefd verzocht hare collecten of gaven voor dit doel uitsluitend toe te zenden aan den Quaestor, den heer H. Bos Kzn, Parklaan 20, Rotterdam, terwijl die kerken, welke onverhoopt geen circulaire ontvangen hebben, bij den Scriba een exemplaar kunnen verkrijgen. Tevens deelen Deputaten mede, dat Dr. W. G. Harrenstein wederom verlof heeft ontvangen om met de Hertog Hendrik naar Indië te reizen, en D. V. zoo spoedig mogelijk derwaarts hoopt te vertrekken.

Namens Deputaten,

K. DIJK, Scriba.

’s Gravenhdge. Mei 1918.

De classis Rotterdam der Gereformeerde Kerken heeft ia haar vergadering van 7 Mei jl. praeparatoir geëxamineerd den eerw. heer J. H. Bavinck (Proveniersingel 81 te Rotterdam) theol. candidaat aan de Vrije Universiteit, en hem als proponent beroepbaar gesteld in de Gereformeerde Kerken.

Namens de Classis,

J. H. TBLKAMP, h. t. Praeses.

F. C. MEIJSTER, h. t. Scriba.

Herziening Bjijbelvertallng.

De jongste Generale Synode der Gereformeerde Kerken heeft de wenschelijkheid uitgesproken, dat deskundigen binnen den kring der Gereformeerde Kerken, zoo mogelyk in overleg met elkander, den voorarbeid voor eene nieuwe Bijbelvertaling of voor eene herziening der Bijbelvertaling zouden ter hand nemen.

Het bestuur van de Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft besloten-hiertoe het initiatief te nemen. De gewezen Synodale Deputaten voor deze zaak zijn tot eene vergadering uitgenoodigd met het doel, dennoodigen voorarbeid op gang te brengen. De predikanten die na de oproeping in de Pers, eenigen tijd geleden, van hunne geneigdheid deden blijken om aan dezen voorarbeid deel te nemen, worden verzocht aan den secretaris van 'de Vereeniging van Predikanten Ds. Kunst te Arnhem eenige nadere opgave te doen van de wijze, waarop zij zouden willen meewerken en waarop zij zich voorstellen dat dit werk moet worden ter hand genomen.

Predikanten die zich nog niet opgaven, kunnen dit alsnog aan hetzelfde adres doen met aanduiding van den vorm waarin zij hunne medewerking zouden kunnen verkenen.

Het Bestuur van de Vereeniging van Predikanten heeft als eerste kasgeld voor deze zoo noodige zaak van een broeder, die onbekend wenscht te bHjven, de som van f 250 ontvangen. Er zal in de toekomst meer geld noodig zijn. Ds. Kramer van Beverwijk, penningmeester der Vereeniging van Predikanten, zal gaarne giften in ontvangst nemen.

Classe Barendrecht. Korte Notulen der Ckssicale Vergadering 6 Maart 1918.

1. De Praeses der roepende kerk Ds. P. E. vai^ Schalk opent de vergadering te half negen.

2. De credentiebrieven worden in orde bevonden, zoodat alle kerken wettig zijn vertegenwoordigd. Het moderamen bestaat uit de Broeders Ds. '''S. E. van Schalk Praeses, Ds. V. K. Kuijvenhoven Scriba en "Ds. C. Groote Assessor.

3. De notulen der vorige verg. worden vastgesteld.

4. De Classe vereenigt zich met de woorden van den Praeses, die de kerk van IJsselmonde gelukwenscht mtt de komst van Ds. Idema; de kerk van Heinenoord met haar nieuw kerkgebouw; de kerk van Zuid-Beijerland met het aanvankelijk herstel van haar leeraar.

5. Van den Quaestor voor de zaken naar Art. 11 en 13 K. O. komt het volgend verslag 1917: Inkomsten: Saldo 1916 f S05, 93 Bijdragen kerken" „ 1600, — - „ ' part. Syn. „-771, 24^^ f 2877, 17}^ Uitgaven: Hulp a.d. kerken f 2296, 50 Bijdragen partj^Syn. „ 39, 86 Porto „ 0, 21 ƒ 2336, 57

Saldo 1 Jan. 1918 f 540, 60}1/9

6. De bqekeö der Quaestores worden nagezien en accoord bevonden.

7. Het voorstel van Barendrecht in zake den arbeid op Smitshoek wordt aangenomen en de comm. voor Evangelisatie weer ingesteld; deze zal bestaan uit de broeders: Ds. van Dam, Ds. Goote en Ds. Kuijvenhoven. Op de volgende verg. worden van deze comm. rapport en voorstellen ingewacht.

8. De . kerkeraad van IJ. kan zich niet vereenigen met het besluit der a%evaardigden ter vorige verg., om de zaak waarover een broeder zich beklaagde, wederom ter hand te nemen. De klagende broeder heeft zich wederom tot deze - vergadering gewend, weshalve nevens den consulent een tweetal Broeders worden benoemd om zoo mogelijk de partijen tot verzoening te brengen.

9. Verslagen der consulenten zijn gunstig. Aan de kerk van Bolnes wordt Itoegestaan, dat een broeder, hoewel-niet in het ambt zijnde, de catechisatie's houdt.

10. In Verband met het weer instellen der Evangelisatie-comm. vestigt een' broeder de aandacht op Slikkerveer als terrein voor dezen arbeid.

11. Voor het Prov. 'Weeshuis te Middelharnas is bijgedragen als volgt: Bólnes f 12.06, Heerjansdam ƒ 14.90, Heinnnoord ƒ 8.15; Klaaswaal f 5.92, Numansdorp ƒ8.10, O.-Beijerland ƒ 4.50, Ridderkerk f 9.40, , Rijsoord f 65.55 J^, Strijen /'9.82J^ en IJsselmonde/'21.35i^. Saam ƒ 159.10.

De vacaturebeurten worden als volgt geregeld: Bolnes:14 April. Ds. Couvèe; 5 Mei, Ds. van Dam; 23 Juni, Ds. Munnik. Klaaswaal:28 April, Ds. Heidema; -12 Mei, Ds. Verlare; 16 Juni, Ds, van Schalk. Numansdorp:14 April, Ds. Kuijvenhoven ; 5 Mei, Ds. Munnik; 23 Juni, Ds. Goote. IJsselmonde:7 April, Ds. Gouvée ; 5 Mei, Ds. van Dam. Züid-Beijerland:7 April, Ds. Goote; 12 Mei, Ds. van Schalk; 16 Juni, Ds. Verlare. Voor den dienst ten behoeve der militairen, Ds. Heidema en Ds. Kuijvenhoven.

Voor hulpbehoevende studenten is ontvangen van: Barendrecht ƒ38.17—; Strijen ƒ 11.01 J^-Heinenoord ƒ 7.50; Ridderkerk ƒ10.28; IJsselmonde ƒ 17.16—; Bolnès ƒ 10.77; Rijsoord ƒ 80.331.

12. Kerken moeten nog cóUecteeren en zullen het bedrag ten spoedigste aan Ds. Munnik overmaken.

15. De kerk van 'Westmaas zal de volgende vergadering saam roepen den 22en Mei e.k.

De vergadering wordt gesloten met dankzegging door Ds. Goote.

Op verzoek der Classe.

C. GOOTE, Assessor.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's