Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. Nieuwe oriënteeriog der Zending ten gevolge vanden oorlog.

Door het optreden der Engelsche regeering tegenover Duitsche zendelingen die op Engelsch terrein' Arbeiden of die in de door Engeland veroverde Duitsche koloniën werkzaam waren, waarvan het resultaat is dat zoo goed als geen Duitsche zending door is kunnen blijven werken, waar de Engelsche vlag waait, —is de positie, waarin de Duitsche Evangehsche Zending verkeert, veranderd. In het Allgemeine Missionszeitschrift schrijft de hoogleeraar Juhus Richter daarover op de volgende - merkwaardige wijze:

1. »Door den veranderden politieken toestand wordt het voor de Duitsche Zending dubbel gewichtig, dat het in een grooter koloniaalrijk een sterke ruggegraat krijgt. 2. 'Wij, Duitsche Zendingsvrienden, houden aan de grondstelling vast, dat de Zending, jübernational" moet zijn, d. w. z. dat zij zonder politieke bijoogmerken de uitbreiding van het Godsrijk moet zoeken ook landen waar Duitschland geen zeggenschap heeft. 3. Bij den Duitschen Zendingsarbeid op velden waar niet de Duitsche vlag waait, zullen de. leiders goed doen, zich nauwer aaneen te sluiten om gemeenschappelijke quaasties en Aufgaben" te bespreken en ^ten uitvoer te brengen. 4. Wij rekenen er op dat de Duitsche regeering in Turkije en in China alles wat mogelijk is doen zal, om te maken dat de Duitsche Zending en de Chr. liefdearbeid kan voortgaan. 5. Wanneer de sterke nationalistische stroom, die door de geheele beschaafde wereld gaat, ook ons met onzen Zendingsarbeid sterker dan te voren drijft naar de zijde der regeering en van het Duitsch-nationaal streven, dan blijven wij daarbij toch indachtig, dat wij een rijk bouwen dat niet van deze wereld is. 6. Met het oog op de uitbreiding van de Duitsche werkzaamheid overzee wordt kerkelijke verzorging der diaspora, d. w. z, van verspreide leden der Ev. kerk, die in de toekomst met de Zending krachtiger moet saamwerken, een altijd dringender wordende roeping. 7. De Zending moet haar ambt, dat zoo rijk aan doornen is, om als pleitbezorger der inboorlingen op te treden, onverschrokken en trouw uitoefenen. 8. Den eisch dat wij de Duitsche, Zending uit Tie Britsche koloniën en invloedsfeeren terug trekken om haar te beperken tot de Duitsche koloniën en invloedsferen, moeten wy beslist afwijzen, 'wijl hij a) in tegenspraak is met de 200-jarige geschiedenis der Duitsche Zending; en hij b) een onverantwoordelijke ontrouw tegenover de door ons verzamelde en op onze verzorging aangewezene gemeenten en zich ontwikkelende volkskerken, zijn zou; c. terwijl het Duitsch koloniale bezit ovzeree ook in de toe­ komst aan vele wissehngen onderworpen zijn zal. 9. Tegenover de Engelsche leiders • der Zending en de Britsche Zendinggenootschappen, moeten wij ''een vèr strekkende en waardige terughouding toonen, daar wij er ons van bewust geworden zijn, dat er een geestelijk onderscheid bestaat tusschen de Engelsche en Amerikaansche Zendirigsopvatting en de onze, dat doorgtót tot in hare Bijbelsche wortelen. 10. Des te dringender gevoelen wij behoefte, de gemeenschap des geestes te zoekej, daar waar zij ook gedurende den oorlog gehandhaafd bleef (Zweden, Holland) of waar zij uit utiliteitsgronden op den achtergrond gedrongen, maar niet opgeheven is (Noorwegen, Denemarken). Waar het op aankomt is niet onze verhouding tot de volken, maar de ervaring vian de genade en de vrucht van de Zendingsbelofte van Jezus Christus : »ziet. Ik ben met ulieden, alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld.”

Ous dunkt, in dit woord van prof. Richter is veel waarin wij ons kunnen verblijden. Er blijkt uit dat het verkeerde standpunt, dat in Engeland tegenover de Zending wordt ingenomen, in Duitschland geen aanleiding geeft om hetzelfde te doen. Wij nemen namelijk aan, dat prof. Richter uitsprak wat in Duitsche Zendingskringen leeft.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's