Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

L. S.

De Classis Schiedam der Geref. Kerken heeft in haj.e verga-dering van 29 Mei dea WeLEerw. Heer Ds. J. van HaeiiageE, van Hoek van Holland, op de meest eervoUs wijze, uithoofde van voortdurende ongesteldheid, op zgn verzoek ontheffing uit den dienst des Woords verleend.

De Classe voornoemd,

K. VAN ANKEN,

Pemis, 30—5—’18.

PARTICULIERE SYNODE

der Gereformeerde Kerken in de Provincie Ova--'ijsel, te houden D.T. Woensdag 12 Juni 1918 te Almelo, in het kerkgebouw dsr Geref. Kerk, Molenkampsparfc. Aanvang des morgens 10 uur, Afgevaardigden Classis Deventer. Primi: DJ). J. Lugtigheid, Nijverdal, P. Zijlmans, Hengelo, G. & x. Hotten; Ouderlingen H. Waterink Jzn., Haaksbergen, xA. Manhave, Almelo, J. J. Drost, Euschïdé.

Secucdi: DJ). M Oaendag, Wierden, B. A. Knoppers, Almelo, P. J. Jongbloed, Deventer; Ouderhiigen F. Bramer Ezn., Vriezenveen, J. V. d. Vliet, Deventer, H. Soadorp, Olst.

Afgevaardigden Classis Ommen.

Pximi: DJ). L. _A. Smflde, Ommen, R. J. Schoemaker, Heemse, J. Koefewijn, Dedemsvaart; Ouderlingen H. Holtrust, Avereest, J. Batterink, Dedemsvaart, F. G. Wamelick, Hsirdenberg.

Sicundi: DJ> . Dr. C. C. Sdict Czn., Hardenberg, H. Bulder, Vroomshoop, W. de Jong, Daüsen; OaderÜngen W. d. Viane, De Krim, J. Mulder, . De Krim, A-Marsman, Grarasbergen.

Afgevaardigden Classis Zwolle.

Primi: D.D. A Brouwer, Zwartslais, H. H. Schoemakers, Kampen, J. J. Westerfaeek van Eeiten, Kampen; Ouderlingen J. Aarts, Blokzijl, B. van Bruggen, Stad-Volienhove, J. Pleader, Kamperveen.

Secundi: D.D. J. Douma, Ambt-VoEenhove, J. Oziuga, Hasseh, W. Veder, Z? iroIIe; Ouderlingen. W. van Engen, Steenwijk, T. de Vries, VoUenhove (Stad), E. J. Grootenhuis, Kampen.

Agendnm.

1. Opening vergadering door den praeses daroepende kerk van Almelo, Ds. B. A. Knoppss.

2. Onderzoek der geloofsbrieven.

3. Verkiezing van een moderamen.

4. Notulen der vorige vergadering.

5. Zaken uit de Notulen.

6. Rapporten: a. Deputaten voor de hulpbehoevende kerken; è. DeptRatea voor de kas caar Art. 13 D. K. O.; c. Depntacen. voor de Examina; d. Deputaten voor den Provincialen Zendingsdag; e. Deputaten voor de opleiding tot den Dienst des Woords: /. Deputaten Generale Synode 1917 te Rotterdam gehouden; g. Curator Theologische School; h. Deputaten Zending op Soemba.

7. Rekening en verantwoording vaa den Provincialen Quaestor.

8. Benoemingen: a. Provinciale Qnaestor; è. Provincsale Archivaris : c. Deputaten hulpbehoevaide kerken; < J. Deputaten Art. 18 D.K.O.; e. Deputaten Kxarnina ; f. Deputaten Zendingsdag ; g. Deputaten opleiding tot den Dienst des Woords: k. Deputaten Zending op Soemba; i. Curator Theologische School.

9. Instructiën: a. Aanvrage van de kerk van Olst om steun te ontvangen uit de kas der hulpbehoevende kerken in de provincie, t. Eenzelfde aanvrage van de kerk van Eemele en Lemelerveld. c. Eenzelfde aanvrage van de kerk van Avereest. d. Aanvrage van de kerk van Glanerbrug om steun voor dit jaar in buitengewone omstandigheden, waarin zij door den nood der tijden verkeert, e. De classis Deventer stelt aan de vergadering der Particutiere Synode van Overgsel voor, voortaan ds handelingen der Synode in druk te doen verschijnen en ze toe te zenden aan de Geref. Kerken in Overijselen aan de ciassicale vergaderingen in haar ressort. ƒ. De classis Ommen vraagt advies aan de Synode inzake de verhuring der zitplaatsen in de kerk. Dit is veelszins ia 0»ergsel gewoonte. Nu zijn er die eene andere regeliag wenschen, nsaar daarbg uitspreken, dat dit vahora» ia strijd is met Gods Woord. Het oordeel der vergadering wordt hierover gewenscht, met verzoek deze zaak ook te brengen ter Generale Synode.

10. Ingekomen stukken : a. Voorstel van een regeling vcor de verzorging van emeriti-predikaats-weduwen en weezen ia de provincie OvcrgseL Rapporteur Ds. J. Lugtigheid; o. Bezwaarschrift van een viertal broeders, leden der Geref. Kerk te VYoomshoop, tegen een bandehng-huas kerketaads^en der classis Ommen inzake de wijze van plaatsenverhuring in het kerkgebouw: c. Schrijven van Deputaten tot oefening van het verband tnsschen de Geref. Kerken in Nederland en de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam.

11. Bepaling tiid en plaats der volgende Particuliere Sjnode.

12. Slniüüg met inachtneming van - Art. 43 D.K.O.

Namens den Raad der Roepende .Kerk van Almelo,

B. A KsoppEss, Praeses.

J. W. - GOMBERT, Scriba.

Almelo., 21 Mei 1918.

Kort Verslag vaa de Classis Schiedam, 2D Februari 1918.

1. Ds. Berends opent de vergadering, laat zingen Ps. 90 : 9, leest Jesaja. 62 : 1—8 en gaat voor in gebed.

2. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Ds. V. H. was wegens krankheid afwezig. Twee kerken hebben een instructie.

3. H-et moderamen is als volgt saoEiengesteld: Ds. Slugter, praeses. Ds. Sieders, assessor. Ds. Schilder, scriba, Ds. Taal, adj.-scriba.

4. De notulen worden gelezen en onveranderd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken.

a. Emeritaacsaanvrage vaa Ds. Goslinga van Schiedam. De betreffende stukken worden nagerien en in orde bevonden en gehoord dep. a.h. aan Ds. G. op de meest eervoile wijze emeritaat verleend.

b. Aanvrage van e.5n drietal kerken om fin. steun. Wordt gesteld in handen van deputaten aJi. ter fine vaa advies.

c. Aanvrage van één der kerken om hulp in den Dienst des Woords, wegens krankheid van haren lecraar. Wordt ingewiUigd en wel overeenkomstig art. 23 Huish. Reglement.

Maassluis vraagt en verkrügt vrgsteffing van deze hulpverleening vcor deze drie maanden wegens krankheid van een barer eigen Dienaren. Om dezelfde reden ontvangt laatstgenoemde kerk ook vrijstelling van predikdienst onder de militairen.

6. a. Gerapporteerd wordt inzake vertegenwoordiging der Classis bij versch. jubüea.

b. De quaestor overlegt een staat der kassen. Een ccmmissie, daartoe benoemd, rapporteert deze zaken in orde bevonden.

7. Op voorstel van de kerk van P. wordt aan de kerken van M. en V. gevraagd wat gedurende 1897 tot iaeensmelting gedaan is.

Een en ander gehoord, wordt besloten een commissie te benoemen, ten einde in de kerken van M. en V. een onderzoek ia te stellen of daar niet een weg te vinden is om tot iaeensmeltiEg te komen. In deze commissie worden benoemd: D.D. Van Anken, Berends en Wülemse en de ouderlingen Van Vliet ea Den Boer fsec Hogendorp.

8. Ds. Felderhof doet verslag van de collecten voor het Prov. Weeshuis.

Den volgenden keer moeten collecten gestort voor Theol. School en hulpbehoevende studenten.

9. In verband met desbetreffend voorstel van éa der karken, besluit de Classis inzake het optreden van oefenaars zich te conformeeren ? sn hetgeen in dezen in meerdere vergadering besloten werd.

Wat betreft het optreden van far. V. v. S. te V. A. besluit de Classis : wanneer 't bKjfct dat bedoelde br. consent heeft om op te treden in de Classis waartoe hij behoort, hij dan ook consent ontvange van de Classis Schiedam om op te treden in de kerk te V. A.

10. Inzake een instructie, van de kerk van Pemis belangende de geestelijke verzorging van de geloovigen te de Heij—^Tuindorp besluit de Classis, deze zaak tot de volgende vergadering uit te stellen, wanneer meerdere gegevens hiervoor aanwezig zirn.

11. Rondvraag art. 41. Eéa der kerken vraagt en verkrijgt advies in een zaak.

12. De praeses deelt onder hartelgke bewoordingen aan Ds. Goslinga mede, dat hem eervol emeritaat is verleend. Hem wordt dank gebracht voor den menigvuldigea arbeid voor de kerken en ia deze Classis verricht en de zegen des Heeren met de zijnen verder toegebeden. Ook door Ds. Goslinga wordt hartelijk afscheid genomen.

13. a. Voor predikdienst onder de militairen wordetL ditmaal aangewezen: DJ). Hagenbeek en TaaL

b. De gevraagde hulpdiensten voor de kerk wier ieeiaar krank is, worden als volgt ggregdd:

IQ Maart Ds. Sieders:24 Maart Ds. S< iilder; 7 April Ds. Vonk:21 Apr2_ Ds. Wiliemse; 5 Mei Ds. Jonkers:19 Mei Ds. Van Ankea:2 Juni Ds. Berends.

c. Vacaturediensten Schiedam:

12 Mei Ds. Felderhof; 26 Mei Ds. Goris ea een Zondag ia Juni Ds. Hagenbeek.

14. Rondvraag. Schiedam vraagt een tweetal deputaten om bg het afscheid vaa Ds. Goslinga, D. V. 1 Apr2, tegenwoordig te rijn. Daarvoor aangewezen Ds. Sieders en Ds. Vonk.

15. In de plaats van Ds. Goslinga wordt benoemd voor art. 11 en 13 Ds. Jonkers, primus, Ds. Van - Anken secundus.

16. Volgende vergadering, D.T. Woensdag 29 MeL

Alsdan saamroepeade kerk Maassluis A; praeses Ds. Taal.

17. Lezing korte notuien.

18. De praeses sluit de vergadering. Ds. Gos-Bnga gaat voor in dankzegging.

Op last der Classis

A TAAL, hJ. adf. scriba.

Eaog-diet, 2S Fefar. 19IS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 juni 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 juni 1918

De Heraut | 4 Pagina's