Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag der vergadering van de classis Amersfoort, 9 April 1918.

1 De vergadering wordt door Ds. Meijnen namens de roepende kerk van Baarn geopend. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

2. Het moderamen wordt aldus vastgesteld: Ds. Aalders praeses; Ds. Rietberg scriba; Ds. Teerink, assessor.

3. De notulen worden gelezen en geteekend.

4. Een kerk doet voorlezing van het advies door deputaten der G.S. gegeven inzake een geval van censure. Noch die kerk, noch de classis kunnen zich met dat advies vereenigen. Aan de Partic. Synode zal gevraagd worden een commissie voor deze zaak te benoemen, om met een commissie uit classis en kerk een samenspreking te verzoeken met deput. der G. S.

5. Aan een andere kerk wordt advies «verstrekt om over te gaan tot den 2en trap der censure.

6. Tot deput. voor de zending onder de Joden wordt in plaats van Ds. Horjus, die de classis heeft verlaten". Ds. Menke benoemd.

7. Naar de Particul. Synode worden afgevaardigd de D.D. Donner, Rietberg, Meynen als primi, en Teerink, Aalders, Menke als secundi, en de ouderl. Timmerman, v. d. Woerd, Huijgen als primi. en v. d. Berg, Hardeman, Bloemendal als secundi.

8. De classis spreekt uit inzake de zending met de kerk van Utrecht te willen medewerken, mits alle kerken jaarlijks een gedrukte rekening en verantwoording ontvangen met een uitgewerkt rapport over den arbeid, en meerdere medezeggenschap verkrijgen.

9. Aan een kerk wordt ƒ 180 over het Ie kwartaal van 1918 gerestitueerd voor het emeritaatspensioen van haar em. dienaar, vanwege den meerderen steun van de Gener. deputaten en de classis Utrecht ontvangen. Voor het tweede kwartaal worden de bijdragen naar de nieuwe regeling geïnd.

10. Aan een emeritus-dienaar wordt de 10 pCt. duurtetoeslag toegezegd.

11. De collecten worden géind.

12. Bij de rondvraag naar art. 41 K.O. wordt aan een kerk geadviseerd over te gaan tot den 2en trap van censuur.

13. De vacaturebeurten worden geregeld: Westbroek: Ds. V. Arkel; O. Loosdrecht: Ds. Rietberg; N. Loosdrecht: Ds. Meijnen; Veenendaal: s. Aalders; Maartensdijk: Ds. Teerink; Rensoude: Ds. Donner.

14. Roepende kerk: Bunschoten A-B. Praeses der volgende vergadering Ds. v. Arkel.

• 15. De praeses sluit de vergadering.

Op last der Classis

H. TEERINK, assessor.

Kort verslag van de vergadering der classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel op Donderdag 11 April 1918.

De vergadering wordt geopend door Ds. Nieborg. Nadat Ps. 86 : 6 gezongen is en gelezen Ps. 15, gaat Z.Eerw. voor in gebed.

De credentiebrieven worden door oud. Barendregt en Ds. Geerling nagezien. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd; Hoenza-Driel is vertegenwoordigd door één ouderling, terwijl aan brs. diakenen van enkele kerken keurstem wordt verleend.

De kerk van Culemborg heeft eene instructie.

In het moderamen nemen zitting: Ds. H. Nieborg, praeses; Dr. G. Keizer, assessor; Ds. Joh. Kwak, scriba.

De notulen worden gelezen én gearresteerd.

Alsnu wordt behandeld de instrpctie van de kerk van Culemborg, luidende aldus:

«De classis bespreke het beramen van maat regelen om althans eenigszins te voorzien in' den heerschenden predikantennood en brenge deze zaak op het agendum voor de a.s. Particuliere Synode."

Uit de toelichting'^blijkt, dat de kerk van Culemborg nogal bezwaren heeft tegen de handelwijze van de tegenwoordige candidaten in "de H. Godgel. die aan de classis verzoeken hen beroepbaar te verklaren en, als dit verzoek is ingewilligd, openlijk dan verklaren zich niet beroepbaar te stellen. Men moet dit den candidaten niet al te euvel duiden, maar een feit is dat zoodoende de classis niet wordt geëerd, maar wel onteerd en bovendien worden daar door jonge krachten zelfs jarenlang aan de gemeenten onttrokken.

En dat het zich niet beroepbaar stellen — (om welke redenen dan ook)| — J'^iettegenstaande den predikantennood, hoe langer hoe meer gewoonte begint te worden, blokt duidelijk uit het volgende staatje, hetwelk door de afgevaardigden van Culemborg wordt overgelegd:

* Op 31 Dec van het jaar. 1912 1913 1914 1916 1917 is 694 693 695 701 702 171 169 177 186 199 Aantal vacatures in procen 24 64 24, 38 25.47 26.58 28.34 TJ Aantal can die een beroep aannamen 12 14 10 15 3 T3 tj .. Aantal can die zich ni beroepbaa stellen. 13 6 9 8 16

Na eenige bespreking wordt besloten, de aandacht der kerken op deze zaak te vestigen en wel door eenigszins uitvoerig van dezelve melding te pnaken in de verslagen voor de Geldersche Kerkbode^ Bazuin en Heraut.

Ds. Joh. Kwak brengt rapport uit namens de commissie van dien. des Woords, door de classicale vergadering van 17 Januari jl. benoemd op verlangen van eene der kerken, om, zoo mogelijk, tot beslechting van gerezen geschillen in haar midden te komen.

Na langdurige bespreking wordt aan den scriba opgedragen, namens de classis een schrijven te richten aan den kerkeraad van bedoelde gemeente, inhoudende een kort verslag van het besprokene en van het l)esluit door één harer afgevaardigden, staande ter vergadering, genomen

Eene missive van de classis Apeldoorn en eene van de classis Zutphen in zake de zending wordt, na korte bespreking, in handen gesteld van Ds. Joh. Kwak als dep. ad hoc.

Naar de Particuliere Synode welke D.V. 5 Juni a.s. te Arnhem zal samenkomen, worden afgevaardigd de dienaren des Woords Dr. G. Keizer en Joh. Kwak als primi; O. J. Geerling en H. Nieborg als secundi; en de ouderlingen L. Barendregt en van Zandwijk als primi; J. Momberg en v. d. Pijl als secundi.

Als deputaten voor de kerkvisitatie worden benoemd: Ds. O. J. Geerling, Dr. G. Keizer, Ds Joh. Kwak en Ds. H. Nieborg.

De kerken van Rossum, Hoenza—Driel, Zalt-Bommel, Gameren, Well, Poederoijen en Aalst zullen gevisiteerd worden door Dr. G. Keizer en Ds. Joh. Kwak; de kerk van Geldermalsen door Ds. O. J. GeerKng en Ds. Joh. Kwak, en de kerken van Culemborg, Herwijnen, Tiel en Vuren door Ds. Geerling en Ds. Nieborg.

Bij de regeling der vacaturebeurten wordt voor Herwijnen aangewezen Ds. Joh. Kwak; voor Rossum Ds. H. Nieborg; voor Vuren Dr. G. Keizer en voor Zuihchem Ds. O. J. Geerling.

Na de rondvraag naar art. 41, wordt de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten.

Namens de classis:

Ds. JOH. KWAK, h, t. scriba.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 juni 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 juni 1918

De Heraut | 4 Pagina's