Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons uit Ede:

Werd voor eenige jare-, toen het «Tekort" bekend werd, een poging aangewend om het aantal contiibuanten te vermeerderen, nu Directeuren in de gelegenheid waren door nieuwe benoemingen het aantal hoogleeraren te vermeerderen, kon het niet anders of de noodzakelijkheid werd ingezien om als bewijs van belangstelling en dankbaarheid, de contribuanten te bewegen hunne bijdrage te verhoogen. En reeds werd met succes de, eerste poging, bekroond. De contributie werd in één dag met ruim f 50 verhoogd, en er is uitzicht dat straks dit bedrag nog met het dubbele wordt vermeerderd. Wij mogen onze eenige Universiteit op Gods Woord gegrond niet aan haar lot overlaten, en ook de Veliiwe zal zeker in haar medewerking niet achterblijven bij Groningen en Friesland.

Evenwel, geven moet men leeren.

Het is ook niet gemakkelijk den broeders duidelijk te maken, van hoe groote beteekenis eene Universiteit ook voor het kerkelijk leven is.

Zoo vele vrienden ook hier denken nog niet verder dan aan de opleiding van predikanten en meenen heusch, dat hiermede aUe zorg voor de beoefening der wetenschap en de opleiding ran litferatoren en juristen wel aan de overheid kan worden overgelaten. Daarom is vooral noodig persoonujk bezoek. En daarvoor zal hier worden gezorgd. In den Achterhoek, zoo lezen wij, is de actie met kracht aangepakt en heeft de jaarvergadering goede vruchten afgeworpen. In Arnhem en Nijmegen is men bezig met het oprichten van comités.

Wanneer nu Ede met Bennekom en Lunteren wordt aangepakt, zal ook de Veluwe zijn afgewerkt en-bl^'ft nog Harderwijk tot Hattem met Heerde over.

Men verge niet, dat de meerdere uitgaven die deze benoemingen met zich zullen brengen, uit de Veluwe alleen zullen komen, maar dat Ede ca. voor een deel zullen lorgen, daarvoor staat het nu benoemde comité wel borg en bewijst de eerste «aanval", welke met een schitterende pverwiiming werd bekroon-r.

Ver. van Predikanten der Geref. Kerken in Nederland.

In de vergadering der Vereeniging van Predikanten van de Geref. Kerken in Nederland, die in September te Utrecht zal worden gehouden, zullen de navolgende onderwerpen worden ingeleid: Nieuwe teekenen bij nieuwe tijden, door Prof. Lindeboom, van Kampen; De Herziening van ons HuwehjksformuHer naar de behoefte van den tegenwoordigea tijd, door Mr. A. J, L. van Beeck Calkoen, van 's-Gravenhage; De invloed van kerk of vereeniging op het volksleven, door Ds. T. Fcrwerda, van Amsterdam; De vrouw in de kerk, door Prof. Dr. H. Bouwman, van Eimpen; Toelating tot den Dienst, door , Ds. Jansen, van Den Boer.

De Secretaris der Vereeniging, Ds. J. G. Kunst te Arnhem, ontvangt gaarne tijdig opgave van onderwerpen voor korte bespreking.

Korte notulen van de vergadering der classis Deventer der Gereformeerde Kerken, gehouden Woensdag 17 April te Almelo.

Art. 1. De praeses der vorige vergadering. Ds. P. Zijlmans, opent met het laten zingen van Ps. 89 : 1, leest een gedeelte van Ps. 89 en gaat voor in gebed.

Art. 2. Ds. Bax wordt gelukgewenscht met zijn herstel uit zware krankheid. Ook Br, Hilhorst. De dienaren Sybesma en Parlevliet zien de credentie-bricven na. Alle Kerken zijn wettig vertegenwoordigd. De ouderüng Van Wijhe komt later ter vergadering. Wierden is nog niet aanwezig. Van Eijssen is nog maar een ouderling aanwezig, evenals van Haaksbergen, dit echter wegens ziekte. Olst heeft een instructie. Inhchtingen worden ingewonnen.

Art. 3. Moderamen: Ds. Bax, praeses, Ds. Zijlmans, assessor. Ds. Lugtigheid, scriba.

Art. 4. Notulen worden door den vorigen scriba. Ds. Knoppers, gelezen en na eenige bespreking goedgekeurd.

Art. 5. Zaken uit de notulen: Gerapporteerd wordt, dat inzake Gronau (Overdinkel) een tijdehjke regeling is getroffen om in de geestelijke behoeften der geloovigen aldaar te voorzien.

Art. 6. Regeling vacature-diensten:5 Mei. Delden: s. Brinkman. Deventer A: s. Knoppers. Vriezenveen: s. Sybesma. 2 Juni. Delden: s. Jongbloed. Deventer A: s. Bax. Vriezenveen : Ds. Parlevliet. Enschedé: s. Scheps. 7 Juli. Delden: s. Sybesma. Deventer A: s. Prinsen. Vriezenveen: s. Lugtigheid.

Eenige besprekingen in verlmnd met deze zaak worden gehouden.

Art. 7. Onderzoek naar Art. 41 D. K. O. levert geen besprekingen op. Hengelo en Glanerbrug worden aangewezen om bij eventueele h approbatie voor een beroep van Enschedé zorg te dragen.

Art. 8. VerefiFening der onkosten, inning der ollecten etc. heeft plaats.

Art. 9. Mededeeling inzake Art. 13 D. K. O. t

Vóór 20 Juni a. s. worden de bedragen voor deze kas ingewacht bij den quaestor.

Art. 10. Instructiën voor de Particuliere Synode.

a. Schrijven van de kerk Almelo, dat de datum b er Prov. Synode van Overijssel bepaald is op t oensdag 12 Juni a.s. te Almelo.

b. Voorstel van Almelo.

«De classis Deventer stelt aan de vergadering er Particuliere Synode van Overijsel voor, voortan de handelingen der Synode in druk te doen erschijnen, en ze toe te zenden aan de Gereforeerde Kerken in Overijsel en de classicale ergaderingen in-haar ressort.

Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.

c. De classis zal voor de kerken van O. en G. steun aanvragen bij de Particuliere Synode.

Art. 11. Schijven van een broeder met een bezwaar tegen handelingen van zijn Kerkeraad. Hem zal een antwoord gezonden worden.

Art. 12. Afgevaardigden naar de Part. Synode : Primi: Ds. J. Lutigheid, Ds. P. Zijlmans, en Ds. G. Bax. Secundi: Ds. M. Ouendag, Ds. B. A. Knoppers, Ds. P. J. Jongbloed. Primi: H. Waterink Jzn., A. Manhave, J. J. Drost. Secundi: F. Bramer, J. v. d. Vliet, H. Sondorp.

Art. 13. Deputaten voor de hulpbehoevende kerken worden herbenoemd.

Art. 14. Almelo brengt rapport nit naar aanleiding van een vroeger ingekomen verzoek omtrent het optreden van oefenaars binnen het ressort , der classis Deventer. De conclusiën zullen op een volgende vergadering nader besproken worden, nadat de kerkeraden daarover gehandeld hebben.

Deze conclusiën zijn:

1. aan Br. Snoek (Nieuwlande, Drenthe) te e berichten, 'dat zijn verzoek niet in behandeling kan, genomen worden, daar volgens de be palingen der Generale Synode van 1914 niet hij, maar de kerk of kerken, die zijn dienst wenschen, het verzoek daartoe aan de classis

Deventer te richten hebben;

2. waar een der kerken een dergehjk verzoek richtte tot de vergadering, uit te spreken, in verband met de onjuiste meening, soms gekoesterd, alsof zulk een oefenaarsambt of dienst een afzonderlijk iets was, los van een bepaalde kerk, •waarmede iedere kerk naar welgevallen gediend kan worden;

a. dat het wenschelijk is, dat alleen vacante kerken in dringende gevallen van de hulp van een oefenaar, aan een kerk verbonden buiten het ressort der classis Deventer liggende, gebruik maken,

b. dat aan kerken, die een eigen predikant hebben, geen toestemming wordt gegeven door Uwe vergadering, zulke broeders uit te noodigen in haar midden op te treden.

Een amendement werd ingediend, om conclusie 22a te laten vervallen, en uit te spreken, dat allen kerken geen toestemming worde verleend zulke broeders uit te noodigen in haar midden op te treden.

Art. 15. Rapport wordt uitgebracht van dé" regeling van den classicalen Zendingsdag. In verband met^het feit, - dat de Prov. Zendingsdag ditmaal in het ressort der classis Deventer zal gehoudea. worden, wordt besloten dit jaar geen Zendingssamenkomst te organiseeren. Met het oog op het uit te brengen rapport aan de Part. Synode wordt gesproken over den Provincialen Zendingsdag. Algemeen wordt de meening geuit, dat deze dag niet meer worde gehouden eaaan de classis wordt overgelaten in deze te doen, wat ze het meest wenschelijk acht om de Zendingsactie te verlevendigen.

Art. 16. Datum der a.s. Classicale vergadering zal wezen 10 Jtdi a.s.

Art. 17. Het rapport inzake Art. 13 D. K. O. komt in behandeling. Men is algemeen van meening, daar de financieële gegevens in het rapport nog niet gegeven zijn, dat de deputaten in deze zaak door de Part, Synode benoemd, gecontinueerd zullen worden, desnoods aangevuld, om deze zaak tot een beslissiug op de volgende Part. Synode te brengen.

Art. 18. Art. 43 D. K. O. behoeft niet toegepast te worden.

Art. 19. Lezing der korte notulen.”

Art. 20. Sluiting door Ds. Bax.

Op last der classis,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 juni 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 juni 1918

De Heraut | 4 Pagina's