Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eenvaarde Heeren en Broeders.,

Ter vaststelling van de Agenda voor de 29e Centrale Diaconale Conferentie, die D.V. op nader te bepalen plaats en tijd zal gehouden worden, wordt , u door deze vriendelijk uitgenoodigd, de punten van behandeling, te willen opzenden vóór 1 Augustus a.s., aan het adres van den len Secretaris, welke Agenda u dan zoo spoedig mogelijk zal geworden.

Namens het Comité:

P. J. J. MEIJ, » Voorz., Arnhem.

R. BROEKHUIZEN, ie Secret.., Meppel.

Meppel., Juni 1918.

Art. 19 K. O.

Deputaten der Kas voor hulpbehoevende studenten in de prov. Zuid-Holland (N.G.)., roepen, wegens der Part. Synode, jongelingen op, die in aanmerking wenschen te komen, om voor rekening der Kas geheel of gedeeltelijk opgeleid te worden tot den Dienst des Woords.

Zij herinneren aan art. 5 der Instructie, hetwelk voorschrijft, dat de adspiranten moeten behooren tot een der Geref. Kerken in de prov. Zuid-Holland (N.-G.), ongehuvird moeten zijn en bij voorkeur niet boven den leeftijd van 23 jaar. Voorts moet door hen bij de aanvrage ingezonden worden een attest van hun kerkeraad omtrent belijdenis en wandel, alsmede een verklaring van twee geneesheeren, dat zij een goede gezondheid genieten.

Aanvragen worden vóór 28 Juni ingewacht bij

Ds. JOH. LANGEN, Secr. der Deput.

Gouda, 18 Juni 1918.

Kort verslag der vergadering van de Classis Brielle, gehouden op 1 Mei 1981 te Middelharnis.

Art. 1. De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend.

Art. 2. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

Art. 3. In het moderamen nemen zitting Ds. Verrij, praeses. Ds. Van Velzen, assessor. Ds. Dekker, scriba.

Art. 4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Art. 5. De rondvraag naar art. 41 levert niets bijzonders op'.

• Art. 6. De kerk van Den Bommel verzoekt door te zenden naar de Prov. Synode haar protest tegen het besluit der Classe, om den heer De Vries niet toe te laten een stichtelijk woord te spreken in de kerken der Classe.

Art. 7. Besloten wordt goed te keuren het plan der Evangelisatiecommissie om te Stellendam, aan 't Goereesche hoofd, een Evangelisatielokaal te bouwen.

Art. 8. Ds. Dekker, van Ooltgensplaat, neemt, wegens zijn aanstaand vertrek naar de kerk van Waardhuizen, afscheid van de Classe. Hij wordt door den voorzitter op hartelijke wijze beantwoord.

Art. 9. Tot consulent voor de kerken van Ooltgensplaat en Den Bomniel wordt aangewezen Ds. 'Van Velzen.

Art. 10. Naar de a.s. Prov. Synode worden afgevaardigd als primi: Ds. Van Lummel en Ds. Verrij; als secundi Ds. Gravendijk en Ds. Mol. Van de brs. ouderlingen worden benoemd als primi: J. G. Borgdorfï en Prins; secundi: Br. v. d. Berg en Donkersloot.

Art. 11. De vacaturebeurten worden geregeld.

Art. 12. Tot deputaat voor de Theol. School en de Theol. Fac. der V. Ü., wordt, in de plaats van Ds. Dekker, benoemd Ds. Van Velzen.

Art. 73. De vacante kerken in de Classe worden dringend aangespoord om actief te zijn in het beroepingswerk.

Art. .14. Het verzoek van een der kerken tot uitbetaling van den 10 pCt. duurtetoeslag aan emeriti predikanten wordt doorgezonden naar de Prov. Synode.

Art. 15. Op verzoek van den praeses wordt de vergadering door Ds. Dekker met dankgebed gesloten.

Namens de Classis,

Ds. DEKKER, praeses.

Kort verslag der vergadering van de Classis Ommen, gehouden te Hardenberg, 24 April 1918.

De praeses der roepende kerk. Ds, Van Diemen, opent op gebruikelijke wijze de vergadering.

Het moderamen wordt vastgesteld: praeses Ds. Dwarshuis, scriba Dr. Schot, assessor Ds. Bulder.

De commissie tot nazien der lastbrieven rapporteert, ' dat alle kerken wettig zijn vertegenwoordigd ; twee kerken hebben eene instructie.

De voorzitter feliciteert Ds. Bulder met zijn huwelijk en spreekt zijne blijdschap uit over het bedanken van Ds. Schoemaker voor de op hem uitgebrachte roeping.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en na eenige opmerkingen goedgekeurd.

De kerken van Dedemsvaart. De Krim en Heemse dealen mede, dat zij eene toelage hebben verleend aan hare predikantsweduwen; aan de kerk van Lutten wordt geadviseerd hetzelfde te doen. Mocht zij daartoe niet in staat zijn, dan kan zij zich bij de Classis vervoegen om hulp.

De kerken van Avereest en Lemelerveld vragen doorzending van haar verzoek naar de Part. Synode [om de| gewone ondersteuning uit de Prov. Kas voor hulpbehoevende kerken. Aan dat verzoek zal worden voldaan.

De kerk van Gramsbergen vraagt om wijziging van de grenzen tusschen haar eii de genabuurde kerken van Lutten en Hardenberg. Omdat die zaak niet op het agendum is geplaatst, stelt de voorzitter voor daarop thans niet in te gaan. Dit voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

Ingekomen stukken:

a. Een schrijven van enkele broeders uit Vroomshoop, meldende doorzending van hun bezwaar tegen den kerkeraad in zake zitplaatsenverhuring ;

b. Een schrijven van een broeder uit Lutten met verzoek om de attestatie van hem en zijn gezin te mogen overbrengen naar Dedemsvaart. Als reden voor dat verzoek geeft hij op de ziekte zijner vrouw. De Classis besluit op dat verzoek niet in te gaan en uit te sprek«n, dat de kerkeraad van Lutten, naar het oordeel der Classis, recht heeft gehandeld in deze zaak. Van dit besluit zal aan den bewusten broeder kennis worden gegeven.

c. Een schrijven van broeders en zusters uit Lemele met de verklaring, dat zij zullen volharden bij hunne weigering om te gaan naar de kerk te Lemelerveld. Dat schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen ; aan den scriba wordt opgedragen die leden er op te wijzen, dat hunne handelwijze in strijd is met' het Gereformeerde leven.

, ; ) Ds. Boersma vraagt acte van ontslag wegens zijn vertrek uit de Classis. Nadat de daarvoor benoodigde stukken zijn nagezien en in orde bevonden, besluit de vergadering dat ontslag op de meest eervolle wijze te verleenen.

Rondvraag naar art. 41 K. O.' De kerkeraad van Den Ham vraagt en ontvangt advies in eene zaak. *

De vacaturebeurten worden geregeld. De betrokken kerken zullen één Zondag per maand een Dienaar des Woords ontvangen.

Volgens regeling der Classis wordt Ds. Koelewijn aangewezen tot consulent voor Lutten; deze zal de Classis tevens vertegenwoordigen bij het afscheid van Ds. Boersma op 5 Mei.

Lutten vraagt: hoe te handelen met eene zuster der gemeente, die geregeld bij de Christelijk-Gereformeerden kerkt, niettegenstaande zij daarvoor reeds herhaaldelijk door den kerkeraad is onderhouden. De Classis adviseert met die vermaning door te gaan.

Benoemd als afgevaardigden naar de Particuliere Synode: Primi D.D. Smilde, Schoemaker, Koelewijn. Seciindi D.D. Schot, Bulder, De Jong. Primi Ouderlingen: Holtrust, Batterink, Wamelink. Secundi Ouderlingen : Van der Vinne, Mulder, Marsman.

Het voorstel voor eene regeling van de ver­ zorging van emeriti-predikanten, weduwen en weezen in de provincie Overijsel wordt breedvoerig behandeld. Een afdoend resultaat wordt in deze zaak niet verkregen.

Ds. Boersma neemt op gevoelvolle wijze af--scheid van de Classis. De praeses dankt den vertrekkenden broeder voor den arbeid, in de kerk van Lutten en ook ten behoeve der Classis verricht, en wenscht hem op zijn verderen weg den zegen des Heeren toe.

Ommen wordt aangewezen als roepende kerk voor de volgende vergadering.

De praeses sluit de vergadering en gaat voor in dankgebed.

Op last der Classis,

R. J. SCHOEMAKER.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 juni 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 juni 1918

De Heraut | 4 Pagina's