Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Univeraiteit.

Vfije Universiteit. Men schrijft ons uit Utrecht:

Wij hebben een paar goede dagen gehad. De Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag hield hare samenkomsten, en met hartehjken dank mag op deze vergaderingen worden teruggezien.

Gelet op de moeilijkheden van de' reisgelegenheden, waren de vergaderingen keurig "bezocht en, wat niet altijd het geval is, misschien óok wel omdat er geenf , |tuin bij 't huis" was", bleven de bezoekers tot het sluiten der vergadering in de zaal.

De wetenschappelijke samenkomst was natuurlijk alleen voor de geleerden. Maar toch was het een verblijdend verschijnsel ook voor hen die niet als deelnemers, maar als belangstellenden deze samenkomsten bijwoonden, öm zooveel mannen van geleerdheid bijeen te zien, allen erkennende dat de vreeze des Heeren het beginsel der wetenschap is.

Wie had dat vóór een kleine 40 jaar durven veronderstellen, dat er zulk een aantal mannen, voor het meerendeel gevormd aan de Vrije Universiteit, zouden gevonden worden!

Wij hoorden dat Directeuren op voorstel van Dr. W. Geesink tot het beleggen van zulke samenkomsten besloten, en al was het ons onmogelijk, de begrijpelijke relatiën te begrijpen, wij hebben toch iets gevoeld van het innig, schoon ons «nbegrijpelijk, verband tusschen de wetenschap en het Woord Gods.

In de ure des gebeds werd het voor alle aanwezigen duidelijk, dat deze stichting een gave Gods is.

Wat hebben onze voormannen geworsteld en gebeden, en wat heeft God groote dingen gedaan, maar ook hoe groot is de verantwoordelijkheid die aan de Christenen van Nederland door het bezit dezer stichting opgelegd.

Wat verkwikkend was het 's avonds tal van broederen te ontmoeten, en hoe gezellig was het verkeer tusschen Hooggeleerden en niet-geleerden. Waarlijk, de regelingscommissie verdiende den dank haar door den voorzitter toegebracht, en zal voldoening hebben gehad van het succes van den avond.

Donderdagmorgen waren ze present de mannen en vrouwen uit Zeeland en Friesland, de voorstanders van een Vrije Gereformeerde Universiteit, zooals 4e vocxrzitter de stichting dezer vereeniging noemde. Hoe bezielend was het, daar de mannen te zien aan wie de belangen der vereeniging en school zijn toevertrouwd.

Hoe diep ernstig was het openingswoord van den voorzitter, hoe leerzaam het practisch referaat van Ds. R. van Reenen.

Wij gunnen van harte de wetenschappelijke samenkomst aan de geleerden, maar genieten toch nog meer als wij over ons werk hooren en mogen medespreken. Er was . zeker nog wel meer van de propaganda te zeggen geweest; maar dat voor een volgenden keer.

Wie weet wat er nog meer van de propaganda was terechtgekomen, indien des namiddags de discussie was voortgezet.

Immers er was onder de ingekomen antwoorden op de circulaire die verspreid was, éen waarop voorkwam > Geen tijd van beraad, niet verstandig nu reeds op te halen”

'Wij gelooven dat deze broeder of zuster gelijk ^ heeft; jammer dat de naam niet op het biljet voorkwam^ anders was het mogelijk hem of haar nu nog te raadplegen over de verhooging.

Maar wij kunnen uit goede bron mededeelen, dat de gelegenheid tot verhoogicg nog steeds bestaat en de opgaven daarvan gaarne worden ontvangen aan het Bureel der Vereeniging, Keizersgracht 162 te Amsterdam.

Evenwel, ook wij gelooven dat het jammer is, dat er niet meer tijd was om deze belangrijke aak nader onder de oogen te zien.

Toch mag een aanvankeüjk succes worden econstateerd.

De verhooging der contributiën bedroeg ƒ 436.25 en wel uit Friesland f39.30; uit Groingen f 30.50; uit Overijsel ƒ 25; uit Gelderand f 9.50 ; uit Utrecht f 30.'75 ; uit Noord olland ƒ 175; .uit Zuid-Holland ƒ122, en uit eeland ƒ4. Daar komt nog bij, dat door de egelingscommissie aan Directeuren kon worden ericht, dat door haar verzocht was asin de erken in de provincie Utrecht, een collecte te ouden, welke collecte, met die op de vergaering gehouden, ruim f 400 bedroeg.

Nog eens, wij gunnen aan de mannen der etenschap hnn wetenschappeiyk samenzijn; als ij ons een leerzame, opgewekte vergadering ezorgen, hopen wij mede te werken om de nkomsten, zoo dringend noodig voor de Vrije niversiteit, te vermeerderen.

Neen, de liefde voor de V. U. is nog niet eheel gedoofd; ze bestaat, Gode zij dank, nog . n het geheele land, maar dringend noodig is, at ook de propaganda meer wetenschappelijk ordt geconstrueerd. Er moet nog meer methode n komen. En daarom stellen wij het referaat van s. van Reenen op grooten prijs.

Men weet nu wat men geven moet, de pers eeft den vrijwiUigen aanslag reeds verspreid en ie er meer van weten wil, vrage inUchtingen

aan het Bureel, waaraan Ds. Van Reenen zijn uitvoerige gegevens afstond, waaruit voor elke plaats kan worden opgegeven wat moet saamgebracht om tot het gewenschte resultaat te komen.

Dat vermeerdering van inkomsten den bloei der V. U. zal bevorderen, werd ons nog duidelijker door de toepassing van den hoogleeraar in de Theologie, dan het zeker zeer wetenschappelijke referaat van den Litterator. Wij hebben naar dat referaat met aandacht geluisterd en wij hopen dat er uitvoerig verslag van zal komen, want er was veel, veel meer in dan wij er op het eerste gehoor van hebben kunnen begrijpen.

L. S.

De Kerken worden vriendelijk verzocht, de collecten en gaven voor den arbeid onder de verstrooide gereformeerden in Nederl. Indie, te zenden aan den penningmeester, den heer H. Bos Kz. Parklaan 20 Rotterdam, en niet aan den Scriba.

Namens deputaten

Den Haag, Juli ’18.

DIJK, Sctiba.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juli 1918

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juli 1918

De Heraut | 2 Pagina's