Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis 's-Gravenhage. b D

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage bericht nader, dat de classis 's-Gravenhage zal vergaderen niet op Dinsdag 10 Sept. 1918, zooals werd aangekondigd, maar D. V. op Dinsdag 3 Sept. 1918, gewone tijd eu plaats.

Namens den Kerkeraad voornoemd,

W. H. L. KuYK,

scriba.

Kort Verslag van de vergadering van de Classis 's Gravenhage der Gereformeerde kerken, gehouden 14 Mei 1918 in de consistorie der Westerkerk te ’s Gravenhage.

Moderamen: Ds. C. J. van Binsbergeu, Praeses, Ds. L. M. Wynia, Assessor, Dr. J. Thys, Scriba.

Art. 1. Na, het zingen van Ps. 43 vs. 3, gebed en het lezen van P». 46, wordt de vergadering door den praeses geopend.

Art. 2. Nadat de credentiebrengen zijn nagezien, blijken alle kerken wettig vertegenwoordigd. De kerken van L., M., N., en P.-N. hebben een instructie.

De notulen worden gelezen en onveratrderd goedgekeurd.

Art. 3. De praeses spreekt een woord van welkom tot Ds. Gispen, die voor het eerst ter vergadering aanwezig is, hoopt op spoedige genezing van Ds. Oosten, wenscht Dg. van der Linden geluk met zijn 25-larig ambtsjubileum in de kerk-van 's Gravenhage, en spreekt een woord van gelukwensch, dat Ds. Sybrandy voor het beroep der Geref. kerk van Spijkenisse bedankt heeft.

Art. 4. Aan Dr. D. J. van Katwijk wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend uit den dienst der classis bij zijn aanstaand vertrek naar de kerk van Zwammerdam.

Ark 5. Ingekomen zijn enkele brieven over den gehouden biddag, die voor kennisgeving wórdt aangenomen.

Art. 6. De vacaturebeurten worden als volgt geregeld:

Leidschendam: Juni Ds. Wynia; Juli Ds. van Binsbergen; Aug. Ds. Douma; Sept. Dr. Dijk. Pijnacker-Nootdorp: Juli Ds. Faber; Aug. Ds. Heeres: Sept. Ds. Jonker.

Art. 7. De kerken van N. en M, ontvangen advies voor den tweeden trap van censure. Art.

8. D. A. H. v. Minnen, quaestor der Zendingskas, beveelt de Pinkster-collecte sterk aan, omdat de uitgaven de inkomsten overtreffen. Enkele zaken aangaande de Zending worden besproken.

Art. 9. Als afgevaardigden voor de-Partic. Synode van Zuid-Holland (N.G.) worden aangewezen: Ds. Dijk, Ds. van Minnen en Ds. Ploos van Amstel, p, imi, en Ds. van der Linden, Ds. Troost en Ds. Heeres secundi, als Dienaren des Woords, en als ouderlingen de br. G. V. d. Brugge, J. J. van Roode Sr. en D. Verhoog, primi, de brs. G. deWit, B. Vaan drager en F. Weinberg, secundi.

Art. 10. Een rapport wordt uitgebracht over gehouden kerkvisitatie, dat eenige bespreking uitlokt.

Art. 11. Naar aanleiding van een vraag van de kerk van Delft worden. Ds. Douma, Ds. Kramer en Ds. Ploos van Amstel als deputaten aangewezen, om nadere gegevens te verzamelen over den arbeid der evangelisatie, die in de classis wordt verricht.

Art. 12. Tot Dr. van Katwijk wordt een woord van afscheid gesproken, dat door dezen wordt beantwoord.

Art. 13. Na dankzegging van den assessor sluit de praeses de vergadering.

Namens de Classis 's Gïavenhage ider Gereform. Kerken,

W. S. PoNTIER, h. t. actuarius.

Kort verslag fth de vergadering der ckssis Edam, gehouden op 16 Mei 1918.

Ds. de Bruyn opent de vergadering op de gebruikelijke wijze.

Alle kerken lijn vertegenwoordigd. Het moderamen wordt fgevormd door Dr. den Houting voorzitter, Ds. J. Beuraer, assessor en Ds. de Bruyn scriba.

Na vaststelling der notulen wordt rapport uitgebracht door kerkvisitatoren betreffende de kerken Holysloot, Zundeidorp, Nieuwendam, Landsmeer, Oostzaan en Purnierend.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Ds. Schweitzer brengt rapport uit over de Zending.

De kosten der uitzending van de doctoren naar Indie, die voorloopig op f12.000 in zijn geheel en voor de classe Edam op 800 worden geschat, gaf eenige discussie. Besloten wordt om het nemen van een besluit aan te houden tot een volgende vergadering.

Na de pauze brengt Dr. Impeta rapport uit omtrent de finantieele regeling der consulentsdiensten. Deze regeling wordt na eenige discussie aanvaard.

De kerk te Buiksloot vraagt van de part. synode steun voor den evangelisatie-arbeid in de Vogelwijkslanden ad f 225.

Tevens vragen de kerken Buiksloot, Purmerend en Edam steun voor den gewonen evangelisatiearbeid. Besloten wordt om de part. synode té adviseeren, alle voormelde verzoeken in te willigen.

Bij het onderzoek naar art; 41 KO. doet de afgevaafdigde van Holysloot een tweetal vragen inzake het breken van het verband met de Geref. Kerk.

Tot deputaten naar de part. Synode worden aangewezen Ds. Schweitzer en Dr. Impeta met brs. G. van Zeggelaar en A. de Boer als primi; Z Ds. de Bruyn en Ds." den Houting met brs. J. Kok en W.-van den Boogaard als secundi. Hierna geeft de classe, na onderzoek der overgelegde stukken, aan Dr. J. G. Ubbink eervol onslag wegens diens beroeping naar de Geref. kerk te Zevenhoven.

De vacature-beurten worden als volgt geregeld: Holysloot, Dr. Impeta. Monnikendam, Ds. de Bruyn. Nieuwendam, Ds. Schweitzer. Oostzaan, Ds. Beumer. Zunderdorp, Ds. den Houting. De volgende vergadering wordt bepaald op D. V. 5 Sept. 1918.

Bij de rondvraag brengt Dr. Impeta ter sprake eene eventueele stadsmarktzénding te Purmerend door onzen evangelist. Ook wordt nog vastgesteld een minimum voor het vervullen der vacature-beurten, komende voor een deel der kerken op 1 pet. van het predikantstractement en voor een deel op f 10 plus reiskosten.

De Classe neemt hierna bij monde van haren oorzitter afscheid van den tertrekkenden eeraar Dr. J. G. Ubbink, die hierop antwoordt n zijn dank uitspreekt voor de hem betoonde riendschap. De vergadering zingt Dr. Ubbink oe psalm 134 : 3, waarop deze voorgaat in ankgebed.

De voorzitter sluit de vergadering.

Namens de classis,

A. DE BOER.

Landsmeer.

Korte Notulen van de vergadering „, , der Ckssis Dordrecht, 16 Mei 1918 te Dordrecht in de Wilh. kerk.

Art. 1. De praeses der roepende kerlc van wijndrecht opent de vergadering, laat zingen^ salm 134 : i, leest Psalm 134 en gaat voor n gebed.

Art. 2. De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden. De kerken van Antwerpen en Brussel zijn niet vertegenwoordigd. Ds. Visscher van Nieuw-Lekkerland is wegens ongesteldheid verhinderd.

Art. 3. Het moderamen wordt als volgt samengesteld: Ds. Vonkenberg praeses, ^ Ds. van Rennes assessor. Ds. Schippers scriba. Art. 4. De actuarius leest de notulen der vorige vergadering voor. Met eene enkele wijziging worden zij goedgekeurd.

Art. S. De praesses spreekt een..^woord van welkom tot Ds. Horjus van Hendrik-Ido-Amtacht, voor het eerst ter vergadering.

Art. 6. In behandeling komt een voorstel van de kerk van Sliedrecht, om de bedragen uitgekeerd aan de emeriti-pred., pred. weduwen en weezen, te verhoogen met een toeslag van minstens 25 pCt. Dit voorstel wordt naar de kerk van S. teruggezonden, waarbij. de classis wijst op de besluiten der Gen. Synode van Utrecht 190S. Besluit de kerk van S. tot verhooging en kan zij daaraan niet voldoen, dan kan zij den steun der classis aanvragen. Art. 7. Gevraagd wordt door de kerk van S.: Mag een dooplid van de Geref. kerk, dat eenige jaren geleden «onder doopattest naar Rotterdam vertrok, thans belijdenis des geloofs afleggen in S. Het advies der classis is, dat de kerk van S. doopattest uitreike, dan kan dat dooplid in R. belijdenis doen.

Art. 8. Een voorstel door de daartoe aangewezen commissie, om eenige wijziging te brengen in het pCt. der bijdrage voor art. Xi., zal eerst aan de kerken worden toegezonden, Art. 9. De kerk van Alblasserdam vraagt voor Juni en Juli 3 vacatuurdiènsten. Aangewezen worden de D.D. Schippers, Visscher en Vonkenberg.

Art. 10. Ds. Schippers wordt benoemd tot Deputaat voor art. 19. Art. 11. Als Deputaten voor de a. s. Part. Synode worden benoemd: •!.

Primi: Ds. van Rennes en Ds. Vonkenberg. Secundi: Ds. Goslinga en Ds Meynen. Primi: Ouderl. Stans en Trapman.

Secundi: Ouderl. Scheurwater en Verkuil. Art. 12. Bij het onderzoek naar Art. 41, vraagt de kerk van A. advies inzake een broeder, die in procedure is, wien geadviseerd is van het Avondmaal af te blijven. De classis is van oordeel, dat de kerk van A. niet van houding moet veranderen.

De. kerk van M.-Br. vraagt naar de kerkvisitatie en krijgt een bevredigend antwoord. De kerk van Z. vraagt toestemming tot toepassing van den 2en trap van censuur over een broeder, die gecensureerd is wegens diefstal en zich voortdurend onverschillig blijft betoonen. Dit wordt toegestaan.

Art. 13. De praeses doet een voorstel, dat de praeses van de roepende kerk voortaan ook praeses der vergadering zij. Dit voorstel wordt aangenomen.

Art. 14. In de kerkeraden zal de vraag worden behandeld, hoe men oordeelt over eene classicale regeling om_ te voorzien in de prediking voor het veldleger.

Art. 15. Öe kerk van Alblasserdam wordt aangewezen als roepende kerk voor de volgende vergadering, DV. te houden den len Donderdag van Sept.

Art. 16. De assessor gaat in dankgebed voor, waarna de vergadering wordt gesloten. Namens de Classis,

G. M. VAN RENNES,

Assessor.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 augustus 1918

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 augustus 1918

De Heraut | 2 Pagina's