Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons: De bespreking; op de laatste jaarvergadering over de bijdrage naar het inkomen heeft veel belangstelliag in het land gevonden.

Aan alle correspondenten werd gevraagd naar het gevoelen over deze beslissing en bqna algemeen werden instemmende intwoorden ontvangen.

Evenwel er moet rekening gehouden worden, zoo werd opgemerkt, met de omstandigheden. Zoo schreef een der broederen d^t si] een gezin kent, waarvan het hoofd een inkomen heeft van f 20ÖO, njaar die behalve , een aantal kinderen, v.0% de zorg heeft voor een ocde tante en den vader van zijn; vronw.

Hierop kan geantwoord dat het inkomen geresend wordt naar den aans-ag in de Rijks inkomsteiibeksd; : : g; dus dat bij den aanslag van het hoofd van dit gezin wel belangrijke reducde zal worden verleend.

Terecht werd door dezen schrijver opgemerkt dat door eea éénlocpend persoon met een inkomen varf f 2000 wel op taeer dan f 5 kan worden gerekend.

Heeren correspondenten zullen daar zeker wel rekening mede honden. Bovendien moet bedacht "dat de overeenkomst op de vergadering besproken, vooral dient voor degenen, die gaarne wüSea weten hoeveel zij moeten bijdragen om niet te weinig te gaven. Wil men, zooals onlangs te Arnhem werd besproken, de Vrije Universiteit waarlijk vrij honden van, op 't zachtst nitgedrakt, gevaarlgke banden, dan zorge men ook dat de vereeniging die haar verzorgen moet voldoende inkomen heeft om de honoraria der hoogleeraren te betalen.

Vooral de contributiëa van meergegoeden moet hooger worden. Gode zij dank zijn de tekorten van vorige jaren gedekt, maar willen wn niet zinken, dan moet gedacht worden aan en gedaan .worden naar het woord van Prof. Mr. D. P. D. Fabiüs n. L »pompen of verzuipen", of wü men het anders, er sr-sct voldaan worden 'aan den oproep van Ds. van Reenen in de laatstgehouden jaarvergadering laUe hens moet aan dek komen.”

De hoogste contributie bedraagt nu f 200 per jaar en bij de oprichting waren er jaariijkiche hijdrïgen van f 2000. f 1750, en f 500 per jaar.

Deze leden zijn der vereeniging door den dcod ontvaïïen, en moeten vervangen worden. Er luUen onder de gereformeerden niet veel broeders zijn wier inkomen meer dan f 20.000 bedraagt, maar caar dezen maatstaf berekend, zonden er toch bijdragen van meer dan f 200 moeten komen.

Het staatje op de jaarvergadering genoemd uidde voor inkomens van f 500 - f 2000, f 0.50 totf 5: van ƒ 2100 tot f 3000 f 6 totflö, van f 3100 tot f 5000 ƒ 12 tot f 25, ' van ƒ 5000 tot f lO.OQO f 30 tot f 80, van f 11.000 tot 20.0ÖO/" 110 tot f 250, van ƒ 21.000 tot f 50.000 275 tot f 1009, van f 51.000 en hooger 1250 en hooger.

De inkomens berekend naar de Rijksinkomtenbelasting.

Classis Barendrecüt.

Korte Xotnlen der vergadering van

22 Mei 1918.

1. Nadat gezongen is Ps. 119:17 en gelezen and. 2:1—13 gaat Ds. Veriare voor in gebed. 2. Ds. van Voorst, voor 't eerst ter va-gaering aanwezig, wordt door den praeses met en hartelijk woord verwelkomd.

3. De credeatialen worden nagezien door Ds. V. Dam en oud. Troost. De kerken zijn lle wettig vertegenwoordigd. Vijf hebben een instructie.

4. In het moderamen nemen naast den raeses Ds. Veriare nog ritting: Ds. van Schalk ls scriba en Ds. KuiJTenhoven als assessor. 5. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. 6. De broeders Hoatfcoop ea v. Vliet worden angewezen om de boeken van den quaestor na e zien. Deze blijken volkomen in orde te z§n. 7. Ingekomen zijn:

a) bericht van den qtiaestor, dat hg verhinerd is ter vergadering te komen: Ds. Groote al zijn plaats heden innemen;

b) de stukken vin Ds. Idema, beroepen pred. an IJselmonde; DDs. v. Dam en Munnik beinden ze in orde en 't beroep wordt geapproeerd: c) verslag der Dep^ voor art. 11 en 13 K.O.

8. Per instructie vraagt Bolnes vacatnredienst; . Beijerland en-Klaaswaal begeeren Kefdeettrten; Rijsoord wenscht, dat de dassts haar oedkeuring hechte aan de grensregeling met eerjansdam. Dit al wordt goedgevonden. 9. Rapporten:

a) die van kerkvisitatie ontbreken nog door e krankheid van Ds. v. Hoven: ze zullen D.V. p de Decembervergadering aanwezig zgn; Ds. eriare wordt tertins visisator; b) in zake 't eschil te IJ. kwam alles in orde; c) de comissie voor evangelisatie rapporteert over Smitsoek; op haar voorstel adviseert de classis de erk van Barendrecht, om den arbeid te S. aan e vangen door lederen Zondag in de Chr. chool bediening des Woords te beginnen.

10. Ter Part. Sjn. te Dordrecht worden afevaardigd: de predikanten V. K. Knijvenhoven n S. Verkre, primi; R. Heidema en H. h. onnik, sectindi; en de ouderlingen G. J. Heg z. van Boines en J. Troost van Z.-Begerknd, rimi; G. van Nes van Oud-Beijerland en C üsst van Numansdorp, sectmdi. 11. Op voorstel van Rijsoord verzoekt de classis aan hare Depp, voor de zending om op iedere classicale vergadering over zendingsaangelegenheden te rapporteeren.

12. De vacatureb«urten worden als volgt geregeld: Bolnes 14 Juli Ds. Kuijvenhoven, 11 .Aag. Ds. Verkre, 8 Sept. Ds. Heidema.

Z. Beijerland 14 JaE Ds. Couvèe, IS Aug. Ds. van Dam, 22 Sept. Ds. Idema. Klaaswaal: DD van Scfaaik, Heidema en van Voorst (2 maal).

Militairen prediking: DD Munnik en Groote. 13. Bij de rondvraag wordt aan Heinsnoord advies gegeven in een doopzaak; Klaaswaal dankt voor al de hulp der classis bij de institneeiing der kerk en in den vacaturetijd; RgV oord verkrijgt inlichting over de PinkstercoHecte; IJsselmonde dankt voor de hulp tijdens de vacature en deelt mee, dat de intrede van Ds. Idema D.V. zal plaats hebben op 2 Juni a.s. des - avonds om 6 uur, waarbij de kerken der classis nitgenoodigd worden.

14. Roepende kerk voor de volgende vergadering zal zijn: Z. Beijerland: tijd van samenkomst: de eerste Woensdag van Sept. 15. Quota en coEecte zijn geïnd.

19. De korte notulen worden vastgesteld. 17 De assessor gaat voor in dankzegging en de praeses sluit de vergadering.

Op last der classis:

V. K. KuijVESTiOVES.

h. t. assessor.

Vergadering der Classis Brctikelen

op Donderdag 23 Mei 191S.

1. Ds. Hey opent namens de rcwpende Kerk van Tienhoven.

2. Credcntiebrieven nagezien èn'ïn orde bevonden.

3. Moderamen: Ds. van Loo, praeses, v. d. Kamp. scriba, Krüger, assessor. 4. Notalen gelezen en goedgekeurd. Ds. Her legt uit, waarom itz^ classisvergxdering. tegen 2 Mei uitgeschreven, eerst op 23 Mei gehouden wordt.

5. Ingekomen stukken: a. Schrgven van de classis Utrecht, waarin afgewezen wordt het voorstel om den Zendingsdag van de classis Utrecht provinciaal te maken; b. aanvrage van de classis Utrecht om hulp in hare vacatnrediensten. Zal in dit trimester tweemaal verleend worden.

c. Voorstel van de classis Apeldoorn om eenige wijzigingen aan te brengen in art. 13 van de overeenkomst regelende de samenwerking in de Zending met de kerk van Utrecht, wordt afgewezen.

d. Voorstel van de classis Harderwijk om wijziging aan te brengen in art. 17 van diezelfde overeenkomst. Beslissing wordt overgelaten aan den Zendingsdeputaat.

6. De coUectegcMen worden geïnd. 7. Peremptoir esamen van den heer A. G. olf, ber. predikant van Loenen-Vrecland. Van e provincie zijn aanwezig Ds. Teerink en Ds erhoet. Met algemecne stemmen wordt de eer Wolf toegelaten.

8. Aan Ds-Aalberts van B. wordt acte van ntslag verleend met het oog op zijn vertrek aar de keik van Wormerveer. Ds A. spreekt a een woord van den praeses een hsütelijk fscheidswoord.

9. Bij de rondvraag naar art. 41 wordt aan e kerk van K. advies in tuchtzaak gegeven. 10.-Vacattirebenrten Juni: Ds. Hey en Kriier te Nlchtevecht; de Jager en de Koning te ïlnis; Goedbloed onder de militairen.

JnE: Ds. v. d. Kamp en de Jager te Nichevecht; Elrüger en van Loo te Wünis: Mulder n Woif te Baambrugge: Aalberts te Zn3en: ey te .%merongen.

Angiistns: Ds. v. Loo en Wolf teNichtevecht: ulder en \T3ser te WiLnis; v. d.Kamp en dé oning te Baambrugge. J

11. Als Deputaat in de plaats van Ds. Aal­ A erts treden op: voor ait. 19_ Ds. Kniger, en o ls secundus Ds. de Jager. "V oor regeling va­ s aturediensten: Ds. Visser. Voor examen Kerk­ a echt: Ds. Wo'if. Voor Rijn-Pmissen: Ds. de p ager. Als consulent voor Baambrugge wordt angewezen Ds. Mulder.

12. De volgende vergadering wordt bepaald p den 2en Donderdag in .\ngustns. Roepende erk is Vinkeveen. w m g b

13. Rondvraag De kerken van L. V. noodien nit tot bijwoning der bevestiging en intrede an Ds. Wolf. Lezing persverskg. Slniling. n v a

Op last der Classis.

J. KRUGEK.

Kort verslag van de classis Schiedam, R D

29 Mei 1918.

1. Ds. Vonk opent de vergadering kat zinen Psalm 68:1—21 en gaat voor in gebed. 2. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. rie Dienaren des Woords zijn wegens krankeid afwezig. Drie kerken hebtei een intructie.

3. Het moderamen neemt zitting; Ds. Taal. raeses. Ds. van - Anken, scriba: Ds. Sluyter, ssessor; Ds. WDIemse, adj. scriba. 4. De^otulen der vorige vergadering woren vastgesteld.

5. Gerapprteerd wordt van de vertegenoordiging der ckssis bij het afscheid van s. Goslinga.

6. Deputaten ter bevordering der ineenmelting van de kerken te M. en VL. worden gecontinueerd.

7. Ds. van Haeringen wordt wegens voorturende krankheid op de meest eervolle wgze meritaat verleend.

8. Op voorstel der kerk van VL. A-beluit de ckssis artikel 10 van het Huishoudeijk Reg. aldus te wgiigen. In al. 1 worden geschrapt de woorden: »en adjunct Scriba, in verband hiermede ook pont 6 van art. 19.» Aan art. 4 wordt toegevoegd: »Aan hem is opgedragen een kort verslag der vergadering saam te stellen en na goedkeuring door de classis ter plaatsing op te zenden aan de daarvoor aangewezen bladen». Al. 5 vervalt en daarvoor in de plaats komt: > AIs scriba fungeert de Dienaar des Woords, die de volgende vergadering praesideert.

9. De kerk van P. herhaalt haar verzoek om de hnlp der ckssis in de geestelijke verzoiging der geloovigen te de Heij-Tuindorp. De ckssis besluit dit verzoek ter nadere overweging aan de afgevaardigden mede te geven naar de kerkeraden.

10. Aanvragen om flnantieeïei - stetm worden toegestaan.

11. Bij het onderzoek naar art. 41 ontvangt eene kerk in een door haar ter tafel gebrachte zaak advies; wordt de kerk van R. in een tuchtzaak geadviseerd tot de 2e vermaning voort te gaan; verkrijgt de kerk van VL. A toestemming tot hel kten optreden van een br. oef.; en wordt aan de kerk van O. hulp toegezegd in den ^Dienst des Woords, uit hoofde van krankheid van den dienaar des Woords. 12. Afgevaardigd worden naar de Prov. Synode: Primi: de D.D. Berends en Jonkers en de ouderl. van Leeuwen en Verschoor. Sec. de D.D. van - Anken en Vonk en de onderlingen van der Kooi en Strijbos.

13. Ds. Vonk wordt aangewezen als consulent van de kerk te Hoek van Holland."^ ._ vVacatare en hulpdiensten: Schiedam: Juli Os. Taal; - Aug. Ds. Schilder; Sept. Ds. van Anken: Hoek van Holland: Jnli Ds. Jonkers; Aug. Ds. Felderhof; Sept. Ds. WiUemse: Overschie: Juni Ds. Sluyter; Juli Ds. Vonk en Ds. Hagenbeek; - Aug. Ds. Jonkers; Maassluis B: Juni Ds. Schilder en Ds. Sieders: JnH Ds. Wfllemse en Ds. van - Anken; Aug. Ds. Berends en Ds. Felderhof.

14. Gerapporteerd wordt, dat de bijdragen en collecten, behoudens van enkele kerken, gestort zijn. De volgende vergadering moet gestort worden de 2e collecte voor Hulpbehoevende studenten en de collecte voor de Zending onder de Joden. Collecten en bgdragen zallen' op de volgaide vergadering in de pauze worden gestort.

15. Samenroepende kerk voor de volgende vergadering, D. V. Woensdag 4 Sept. is Maassluis B.

16. Rondvraag. Ds. Jonkers wordt aangewezen in de plaats van Ds. Goslinga als lid van de pensioencommissie. Öe ckssis spreekt uit, dat bij de bepahng van den grondslag voor een pensioen, de duorte-toeskg daarin niet opgenomen behoort te worden.

II. Het Persverskg wordt vastgesteld. 18. Ds." Sluyter gaat voor in dankzegging; de praeses sluit de vergadering. Op kst der classis,

W. A. WILLWMSE.

Scriba.

Pooriugaal, S Juni 1918.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 augustus 1918

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 augustus 1918

De Heraut | 2 Pagina's