Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons uit Haarlemmermeer: Het comité tot verlevendiging van de actie voor de Vrije Universiteit hield zijn eerste samenkomst, waarin werd nagegaan wat er reeds was gedaan, wat er "nog kon gebeuren en vooral ook om elkander voor te lichten omtrent de groote beteekenis dezer stichting voor Kerk en land.

Ds. Bouma had zich bereid verklaard om deze bespreking in te leiden en deed dit op keurige wijze naar aanleiding van Efeze 1:10. Spreker betopgde, dat het Godsplan niet bestaat in het redden van enkele zondaren uit een wereld die in het booze ligt, maar, zooals Gods Woord spreekt, > om in de bedeeling van de •volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide, dat in den hemel i$, en dat op d« aarde is.”

Beoefening der wetenichap naar het Woord Gods is zoowel een vrucht als een eisch van hq> Kruis van Christus. Spreker waarschuwt met dringenden ernst om de opleidingskwestie niet buiten hare eigen proportiën op te blazen. Met voorstande; -te zijn van de ópleiding tot den dienst des Woords in Karqpen, is nog niet voldaan aan het Woord des Heeren hier aangehaald.

Spreker besluit zijn toespraak met den wensch, dat uit een grofite toename van deelneming aan den arbeid der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Ger. grondslag, blijken mag dat de belijders der Gereformeerde beginselen inzien, hoe de toepassing dezer beginselen bij eene vrije kerk ook een vrije school der wetenschap eischt.

Naar aanleiding van het gesprokene werd door Mr. A. Slob de aandacht er op gevestigd, hoe niet alleen stoffelijke stean aan de vereeniging, maar ook het zenden van zijn kinderen naar de Viije Universiteit roeping i» voor de ouders, die door Gods genade de waarheid die naar de Godzaligheid is, belijden. Spreker.*betreurt het, wanneer door sommige ouders niet wordt ingezien, hoe groot hierin het plichtverzuim'is. De voorzitter der vergadering spreekt zijn blijdschap nit over den vooruitgang dien onze actie hier heeft bewerkt, maar vestigt tevens er de aandacht op, hoeveel er nog kan worden gedaan, en wekt de nog wat lauwe afdeelingen op, om voort te varen. Nadat Ds. Bouma ia dankgebed was voorgegaan, werd de vergadering gesloten.

Korte notulen van de Particuliere Synode de Gereformeerde kerken in de provinie Overijsel, gehouden Woensdag 12 Juni te Almelo.

Art. 1. De praeses der roepende kerk van Almelo, Ds. B. A. Knoppers, opent de vergadering met het laten zingen van Ps. 123:1, leest Psalm 122 en gaat voor in gebed. Een woord van welkom wordt door hem tot de broeders gesproken. Een aantal punten wordt aan het agendum toegevoegd. Art. 2. Door Ds. Bax vaa Holten en Br. H. Waterink van Haaksbergen worden de credentiebrieven nagezien. Alle primi-afgevaardigden zijn aanwezig, behalve van de Classis Ommqp, waarvan de secucdi tegenwoordig zijn de Broeders W. van der Venne van de Krim en B. A. Marsman van Gramsbergen.

Art. 3. Het_, Moderamen wordt aldus samengesteld: Ds. J. Lugtigheid van Nijverdal, praeses; Ds. J. J. Westerbeek van Eerten van Kampen, scriba; Ds. L. A. Smilde van Ommen, assessor. Art. 4. De notulen der vorige vergadering worden door den scriba gelezen. Ze worden goedgekeurd na een kleine rectificatie. Art. 5. De rapporten worden uitgebracht. a. voor de hulp'oehoevende kerken. b. voor de zaken der Emer.-Predikanten enz. c. Voor de Examina. d. van den Zendingsdag. e. voor de Opleiding tot den Dienst des Woords. f. van den Curator der Theol. School. g. van de Zending op Soemba. h. van den Prov. Quaestor.

Art. 6. Door de Broeders A. Manhave van Almelo en 'J. J. Drost van Enschedé worden de rekeningen nagezien. Rapport wordt uitgebracht, dat alle bescheiden in orde zijn. De verschillende Deputaten ontvangen den dank der vergadering voor hun gehouden beheer. Art. 7. Ïi-Ue verschillende afvragen van de verschillende Deputaatschappèn worden ingewilligd.

Art. 8. Na eenige discussie wordt besloten dé Provinciale Zendingsdag niet meer te houden wegens gebrek aan belangstelling en de moeilijkheden, voorkomende uit de geografische ligging der provincie. Art. 9. Over eene aanvrage van een broeder, om steun bij zijn''studiën aan de Theol. School te Kampen, wordt, gehandeld. Deze zaak wordt in handen der Deputaten" van Art. 19 D. K. O. gesteld.

Art. 10. Schriftelijk rapport van den Curator der Theol. School, Ds. G. Elzenga van Kampen, wordt gelezen. Het luidt zeer gunstig. Gememoreerd wordt het aftreden van Prof. L. Lindeboom, het optreden van Dr. Greydanus als Hoogleeraar, het aantal studenten, n. 1. 48. Slechts een tweetal deed candidaatsexamen. De volgende jaren beloven een rijkeren oogst. • Art. 11. Bij het rapport van de Zending op Soemba wordt den Deputaat opgedragen nadere vermelding te vragen ter plaatse, waar het behoort, omtrent de belegging der gelden, die in kas zijn. Verschillende andere-inlichtingen worden gevraagd en verstrekt. De vergadering machtigt de Deputaten de benoodigde gelden voor den woningbouw in de kerken te verzamelen, alsmede om het benoodigde geld voor het salaris te voteeren.

Art. 12. De bescheiden van den Prov. Quaestor worden nagezien door de Brs. D.D. G.Bax van Holten en P. Zijlmans van Hengelo. Ook deze bescheiden worden in orde bevonden. Een schrijven van het Moderamen der Generale Synode, in 1917 te Rotterdam gehouden, inzake de kosten van genoemde vergadering, wordt behandeld en in den zin, daarin genoemd, besloten. Art. 13. Deputaten worden herbenoemd. In eenige vacatures wordt voorzien. Als Prov. Quaestor wordt aangewezen Ds. W. Veder van Zwolle als Primus en Ds. Joh. Visser van Zwolle als secundus. Ds. Gispen is vertrokken naar Scheveningen. In de vacature-Hania wordt als deputaat voor de Examina aangewezen Ds. H. H. Schoemakers van Kampen, voor de opleiding tot den Dienst der Woords, in de vacature-Gispen gekozen Ds. J. J. Westerbeek v. Eerten van Kampen en toegevoegd wordt in de plaats

van Ds. W. ui Eerten, Ds .Brouwer van Zwartsluis. Van de Zendingsdeputaten wordt in de vacat.-Br. Alkema, Ds. P. J. Jongbloed van Deventer primus en Ds. Brouwer van Zwartsluis secundus.

De Deputaten voor den Zendingsdag zien hun mandaat door het-besluit i» Art. 11 genoemd, geëindigd. >

Waar Ds. Scheps onthefiSngj vraagt van zijn taik als secundus-curator der Theol. School wordt hierin voorzien door de benoeming van Ds. L. A. Smilde van Ommen.

Art. 14. De aanvrage van de Kerk van Gl. om steun in de tijdsomstandigheden komt in behandeling. Daarnevens wordt ter tafel gebracht de aanvrage van O., A. en L. L. Van de kerken in de classis Ommen zijn geenfinancieele gegevens aanwezig. Het verzoek van Gl. om de kerken in de provincie op te wekken een collecte voor haar te houden, wordt door de Synode ingewilligd. Een der kerken wordt van de hjst der Hulpbehoevende Kerken van de Provincie afgevoerd. De andere aanvragen worden vastgesteld.

Art. 15. Het voorstel der classis Deventer inzake het voortaan drukken der handelingen van de Synode wordt met meerderheid van stemmen verworpen.

Art. 16. De vraag der classis Ommen omtrent de verhuring der zitplaatsen in de kerk komt in bespreking. Een zeer breede bespreking ontwikkelt zich over deze zaak. Met het gehoorde zal de Classis Ommen zijn winst doen en mocht nog nader licht verlangd worden een volgend jaar deze zaak • opnieuw iudienen ter doorzending aan de General? Synodg. Voor zoover de afgevaardigden zich uitspreken, gevoelt men, dai de beginselen van Gods Woord een andere regeling der financiën der-Kerk vragen dan het tot nog toe in sommige kerken het geval is.

Art. 17. Een schrijven van deputaten tot oefening van het verband tusschen de Geref. Kerken in Nederland en de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam wordt gelezen. *

Art. 18. Het voorstel voor een regeling van de verzorging van Emeriti-Predikanten, predikantsweduwen en wezen in de provincie Overijsel komt ter tafel. Besloten wordt de Commissie te continueeren en aan te vullen, wegens vertrek der Broeders, D. D. Hania en Kersies, met de Broeders Ds. H. H. Schoemakers van Kampen en A. Manhave van Almelo.

Art. 19. Het bezwaarschrift van een viertal broeders, leden der Geref. Kerk te Vroomshoop, tegen een handehng huns Kerkeraads en der classis Ommen inzake de wijze van plaatsverhuring in het kerkgegebouw, wordt gelezen. Namens de classis Ommen wordt gesproken en ook door een der bezwaarde broeders. Aangenomen wordt een voorstel om 3 deputaten aan te wijzen uit de Synode om deze zaak nader te behandelen en tot een oplossing zoo mogelijk te brengen. Daarvoor worden benoemd D.D. Westerbeek van Eerten en Lugtigheid en Br. Manhave van Almelo met als secundus Br. Plender van Kamperveen.

Art 20. Een schrijven van de Generale Synode der Geref. Kerken van 1917 inzake de bewaring van kerkeÜjke archieven wordt in aller belangstelling aanbevolen.

Aït. 21 De steun, gewoonUjk aan een Dienaar der Geref. Kerk verleend namens de Provincie wordt opnieuw verleend, ingevolge het advies der Generale Synode 1917.

Art. 22. Het schrijven van een Emeritus-Dienaar des Woords wordt gelezen en daarin een besluit genomen.

Art. 23 Tijd der volgende vergadering zal wezen als gewoonlijk'de 2de Woensdag in Juni 1919. Plaats zal wezen te Hardenberg. Art. 24. Art. 43 D. K. O. behoeft niet te worden toegepast.

Art. 25. De korte notulen worden vastgesteld. Art. 26. Sluiting der vergadering door den Praeses.

Op last der Vergadering,

Almelo., 12 Juni 1918.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1918

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1918

De Heraut | 2 Pagina's