Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Handelingen van Curatoren der Theologische school.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Handelingen van Curatoren der Theologische school.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het pas verschenen verslag van de Handelingen der acht-en zeventigste vergadering der Curatoren van de Theologische School geeft stof tot dank, omdat er «it blijkt, hoe trots den druk der tijden, de School onzer Kerken geregeld haar arbeid mocht voortzetten, haar finantieelc toestand uitstekend is en over het gedrag en den ijver harer studenten niet viel te klagen. Het emeritaat dat aan Prof. Lindeboom wegens hoogen leeftijd verleend werd, bracht geen stagnatie te weeg, daar de Synode te Rotterdam, die dit emeritaat verleende, terstond als opvolget koos Dr. S. Greydanus en deze op denzelfden dag zijn inaugureele oratie hield, waarop Prof. Lindeboom zijn ambt neerlei. Het aantal studenten der School bedroeg 48, waarvan 14 voor de eerste maal werden ingeschreven. Tuchtmaatregelen behoefden gelukkig niet te worden genomen en de uitslag der examens toonde, dat er flink gestudeerd werd. Op een schrijven van de Classis Koevorden, waarin verzocht werd, dat »van het Curatorium een ernstige drang op de candidaten der Theol. School zou worden uitgeoefend om zich niet aan den dienst van de Kerken te onttrekken, waar zoo tal van vacante Kerken dien dienst begeeren", meenden Curatoren dan. ook te moeten antwoorden, dat het bedoeld verschijnsel aan de Theologische School bijna niet voorkomt.

Van meer belang was dan ook de vraag, die Prof. Lindeboom ter sprake bracht, hoe geoordeeld moest worden over het deelnemen van de studenten aan de beweging der Nederlandsche Christen studenten-vereeniging.' Prof. Lindeboom zag daarin een gevaar en wilde, dat het oordeel door Curatoren een vorig jaar over deze beweging uitgesproken, in de Handelingen publiek zou worden gemStakt. Aan dit voorstel werd voldaan, en zoo blijkt nu, dat Curatoren het deelnemen der studenten aan deze beweging ontraden hebben. Het bericht in de liberale Pers, dat Curatoren aan de studenten verboden hadden lid van de N. C. S. V. te woi^den, blijkt dus onjuist te zijn.

. De financieele toestand der School, om ook daarop ipog het oog te vestigen, liet ook dit jaar, dank zij enkele milde giften, die waren ingekomen en de stijgende offervaardigheid der Kerken, niet te wenschen over, niettegenstaande de uitgaven door tractementsverhooging stegen, de renten der Russische effecten uitbleven, de Bazuin een tekort opleverde en de Wachter haar jaarlijksche bijdrage van f 200 achterwege hield. De rekening van ontvangst en uitgave sloot zelfs met een voordeelig saldo van 20.820 gulden, die bij het kapitaal der School gevoegd konden worden. Indien dit doorgaat, zal binnen niet al te langen tijd de School een dergelijk kapitaal bezitten, dat de renten voldoende zullen wezen om de uitgaven te bestrijden en de collecten voor dit doel achterwege kunnen blijven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Handelingen van Curatoren der Theologische school.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1918

De Heraut | 4 Pagina's