Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. Het September-Nr. van Stemmen des Tijds Maandschrift voor Christendom en Cultuur, Uitgever G. J. A. B.uys te Utrecht, opent met: DE ONTSPANNINGSLECTUUR IN DE OPENBARE BI­ BLIOTHEEK door DR. J. A. VON DER HAKE. DB. E. L. SMIT geeft er het lie stuk van zijn studie: DE OUD-CHRISTELIJKE OPSCHRIFTEN EN HUNNE GODSDIENSTIGE BETEEKENIS. O. RUYSCH het Vle van zijn novelle GBVONDEN en DR. P. W. J. VAN DEN BERG schrijft er over: DE HERVOR­ MERS EN DE ZONDAG. Na voorop te hebben gesteld: > Hoe dachten Luther, Calvyn en de Nederlandsche Hervormers over den Zondagj? waarin bestaat het eigenaardige van hun opvatting, waarin wijkt die af van de Roomsche, en hoever hebben de Protestantsche Kerken de door hen gegeven beginselen aangenomen en verder ontwikkeld ? " wijst de schrijver er op, dat die vragen eerst voor beantwoording vatbaar zijn, »wanneer vaststaat wat de algemeene meening was in die dagen waarin de Hervormers optraden, m.a.w. wat de Roomsche Kerk leerde over dit punt in het bfegin der 16e eeuw." Na dit fe hebben uiteengezet, komt hij dan tot zijn eigenlijk onderwerp. Als resultaat stelt hij: »Zoo is bij de Reformatoren overal de heiliging van dien dag de groote hoofdzaak. Wat die heiliging verhindert, de verkondiging en het hooren van Gods Woord belemmert, is verkeerd en mOet bestreden worden.”

„Daar is ook, het punt waar voor ons het verband met hun leer voor onzen tijd weer worde gezocht. Bij alle vrijheid van wettische haarkloverijen, en vrijlating van het individueele geweten worde de eisch der heiliging van den rustdag met kracht gesteld. De Sociale eisch der Zondagsrust als natuurlijke zoodzakelijkheid en

onmisbare voorwaarde van de mogelijkheid der heiliging blijft daarbij allen nadruk behouden". 2. Aflevering 5 van SCHILD EN PIJL, uitgave 'van J. H. Kok te Kampen, bracht ons een opstel van den Oud-Minister CoLijN over STAAT­ KUNDIGE HERVORMINGEN IN NEDERLANDSCH INDIÈ. Op p. 6 onderscheidt de auteur in verband met ? ija). onderwerp twee richtingen.

„De eerste, die ten onzent vooral door de w vrijzinnigen vertegenwoordigd wordt, zou men ov met Groen van Prinsterer, als revolutionairdemocratisch 5 de andere, door de historische m partijen ten onzent en vooral door de antirevo­ e lutionairen, gerepressenteerde richting daarentegen als historisch democratisch kunnen kenschetsen". In overeenstemming met de beginselen dezer laatste richting, biedt de brochure een schets: lo. Van den grondslag en de historische ont wikkeling^van Nederland's verhouding tot Indië tot en met het Regeeringsreglement van 1854 2o. Van de oorzaken, die den stoot tot hervorming gaven; van den toestand, zooals deze zal zijn wanneer, naast de reeds doorgevoerde hervormingen — Decentralisatie 1903; Volksraadwet 19lS — ook de thans vastgestelde reorganisatie haar beslag zou hebben gekregen, — Ontwerp Bestuurshervorming op Java en Madocra 1918 —, en van de te verwachten werking der te scheppen organen; om ten slotte

Jo. Te onderzoeken of deze werking tot het bij de hervormingen beoogde doel zal leiden, en zoo niet, op welke andere wijze de historische lijnen der bestuursorganisatie dan moeten worden doorgetrokken, om te geraken tot een Staatsinrichting, die — eisch en kenmerk van elke echte democratie, — de grootst mogelijke kracht en vrijheid van het Centraal bewind paart aan de grootst denkbare mate van souvereiniteit in eigen kring.

Het zoo rijk en ingewikkeld onderwerp wordt in deze brochure van nog geen 46 bladzijden door den heer COLIJN' klaar en duidelijk belicht 4. 'n Andere Christelijke brochurenreeks, ONS ARSENAAL Zutphen, J. B. vafa Brink & Co. bracht in de vacantie-maanden een drietal Nrs. In no. 9 bespreekt Ds. H. C. VAN DEN BRINK te Dieren. HET LEGER DES HEILS; in No. 10 DR. H. BOUMAN te Kampen, HET BAPTISME, en in Nó. 11 DR. H. A. MUNNIK JR. te Barendrecht. DE EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE. j 5. Het September Nr. van PAEDAGOGISCH TIJDSCHRIFT voor het Christelijk onderwijs, uit gave van de N. V. de Standaard te Amsterdam, bevat tusschen A. J. CALLIBRE'S GREPEN UIT DE PRAKTIJK VAN HET GNDSRWIJS AAN ZWAK­ ZINNIGE KINDEREN en T. v. D. K'S. HET RECHT­ OP ZITTEN, een ingezonden stuk van S. met den titel: INTEKNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE TB AMERSFOORT. In dit laatste is aan het verzoek van het correspondentiebureau van de J. S. V. W.vTE AMERSFOORT, om in het P. T. op te nemen het verslag der voordrachten in die School gehouden door DR. BONEBAKKER over REORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS, voldaan.

Er wordt echter in dit ingezonden stuk gezegd, dat de Redactie van P. T. met de denkbeelden in dit verslag aangeduid niet sympathiseert. En het ingezonden stuk heeft dan ook aan het slot deze woorden: »Wij meenen, dat de philosophische denkbeelden, die aan deze opvoedingsmiddelen ten grondslag liggen, de ware niet kunnen zijn. Van het instituut tot bestudeering der vraagstukken van onderwijs en opvoeding, met gebruikmaking van de. hulpmiddelen en methoden der moderne wetenschap op een religieus-wijsgeerig-aesthetischen grondslag, hebben wij voor de bevordering der Christelijke paedagogiek geenerlei verwachting. Naar onze overtuiging zal bij dezen grondslag het wijsgee rig-aosthetischehet religieuse opslikken en daarmee tevens het fundamenteele uit het fundament doen verdwijnen. Liever vestigen wij de aandacht onzer lezers nog eens op-de Vereeniging van Christelijke paedagogiek. Laat men deze Vereeniging meer steunen, dan kan er voor de studie der Christelijke paedagogiek iets goeds gedaan worden.”

6o. Het September Nr. van GEREFORMBERD THEOLOGISCH TIJDSCHRIFT. Uitgave van K J BOSCH JBZN. Baarn opent met een bijdrage van PROF. L. LINDEBOOM te Kampen getiteld: »IN ZIJNEN DOOD BBGSAVÏN" of »MET HEM BKGRA-VFN DOOR DEN DOOP IN DEN DOOD? " In deze bijdrage bespreekt de hoogleeraar nog eens zijn bij de Synode te ROTTERDAM in 1917 ingediend gravamen tegen de samenvoeging van «begraven" en „in Zijnen dood", voorkomend in het gebed bij den Doop. Daarbij is afgedrukt zijn toelichting op dit gravamen, het advies dtr Commissie en de uitspraak der Synode. PROF. DR. A. G. HONIG bespreekt in ditzelfde Nr. het onlangs verschenen Ie deel van DR. G. VELLENGA'S CHRISTELIJLE DOGMATIEK. DS. J. C. Rullmann geeft er zijn Kroniek.

70. NIEUWE THEOLOGISCHE STUDIËN, Prak­ e tisch Maandschrift voor Godgeleerdheid geredi­ m geerd door DR. A. VAN VELDHUIZEN. J. B.' c Wolter». — Groningen, den Haag 198.

In de 7e Aflevering van den len Jaargang: o J. VAN WAGENINGEN: ALGEMKENI PSYCHOLOGIE VAN DE VROUW BIJ DE GBIEKEN ; M. VAN RHIJN; Een AMIRIKAANSCH BOEK VAN WESSEL GANSFORT. A. VAN VELDHUIZEN. DK BINNENKANT VAN HET N. T. (Bespreking van nieuwe werken in betrekking tot het N. T.)

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1918

De Heraut | 4 Pagina's