Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GROOTE NAJAARS-ÜITVERKOOP

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GROOTE NAJAARS-ÜITVERKOOP

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

ROOTE NAJAARS-ÜITVERKOOP

Boeken worden belangrijk duurder! Bij ons evenwel niet. Onze enorme voorraden stellen ons

De in staat, nog zulke LAGE PRIJZEi^' te noteeren^ dat men er verbaasd van staat. Ooet nog HEDEN uw keuze, want de aanvraag zal groot zijn. De beste boeken, van de meest gevierde schrijvers, gaan ditmaal voor prijzen van de hand soms nog lager dan voor den oorlog. Zie de Voorwaarden. Let op de Premiën eii bestel spoedig. DEZE prijzen komen nooit terug! . 1. Ds. Kok. De Haats der Vrouw

in Christus' Gemeente. Keurig gesohrift, 62 pag. royaal form, ƒ 0.65 nu ƒ 0.27.

2. Mevr. W. Voor Pasgehuwden en Jonge Ouders. Hoogst nuttig werkje, ƒ 0.50, nu ƒ 0.26.

3. Zionsliederen. Groote Liederenbundel, voor Orgel en Zang. Schoone woorden, keurige muziek, 232 No's. 346 bl. in fr. pracbtband, uitverk. ƒ 1.23.

4. R. V. d.'Mei. Poe moet ik Voordragen? Een schat van wenken, met opstellen over: Lezen, Stellen, lm-proviseeren, enz. ƒ 0.45 nu ƒ 0.17.

5. Spero. De Sjèool eji de Nedei- 'daling ter HeHe. Interessant boek, 84 pag. royaal form, ƒ 0.70 nu ƒ0.36.

6. Ds. J. Bosch. Een Korte, maar moeilijke Levensdag, A. M. G. v. Hall, de Advocaat der'vervolgde Afgescheidenen. Treffend, 98 pag. ƒ 0.75 nu ƒ 0.42.

7. Practisch Engelsch. Leenboek voor Zelfonderricht. 'n uitnemende Gids, 104 bl. nu si. ƒ 0.24.

8. Br. Elffers. Dr. A. H. de Hartog Pantheïst? Ontkennend beantw.' ƒ 0.40, nu ƒ 0.19.

9. Marion Veren. Om een Leuzel Treffend Oorlogsverhaal uit Duitschland, 208 W. in praohtb. ƒ 1.37J.

10. Idsardi. Als dopr Vuur. Praohtverhaal uit Friesland, 290 bl. gr. form, ƒ 1.19.

11. Wilson Barett. Het Teeken des

Kruises. Prachtverhaal uit Nero's dagen, 240 bladz. in fr. praohtband ƒ 1.37i

12. Runa. Zoekende Liefde. Keulig verhaal, 320 bl. in fr. prachtb. ƒ 1.37i

13. Runa. Uit het Stof der Aarde. Keurig verhaal, 320 bl. in fr. pr.band ƒ 1.37i

14. Runa. Eeuwigheidslioht. Zeer boeiend verh. 206 bl. in fr. praohtb. ƒ 1.37}.

15. Jolin. O. In Ballingschap. Verhaal uit somber Siberië, 140 bl. in fr. omsl. ƒ 0.63.

16. Andriessen. Gedenkib. vaji den Zuid Afr. Oorlog. Reuizenpraohtwerk, 600 gr. pag. met 283 prachtplaten, vr. ƒ 9.50 nu fin. uitverkoop ƒ 2.56.

17. Ds. O. Scliriel^e. Volksverhalen o.a.: De Kerk weg — Liefde én liefde (een ware gebeurtenis) enz. 240 bl. si ƒ 0.45.

18. Bunjan. Eens Ohristens Reize naar de Eeuwigheid, met 'platen, 160 bl. in geïU. band si. 49 ot.

19. M. V. O. Hagob. Treffende Episode uit.het lijden der Armenische Christenen, 160 pag. met 10 illusir. fr. uitgaaf ƒ 0.91.

20. J. H. V. R. Het Morgenrood der Vrijheid. Aangrijpend verh. uit de Siberische Karamijnen. 180 pag. in praobtomsl. fr. uitgaaf ƒ 0.96.

21. Alfred R. Jagende naar het Wit. Heel mooi ^-erhaal, 160 pag. in prachtomsl. fr. uitgaaf ƒ 0.86.

22. S. Bison. Bochel-Hannes. In geïU. bandje, 90 pag. si. ƒ 0.34.

23. S. Bison, Tot eere en aanzien. In geïUustr. bandje, 80 pag. si. ƒ 0.34.

24. S. Bison. Liefde overwint. In geïll. bandje, 80 pag. si. ƒ 0.34.

25. S. Bison. Het verhoorde Kindergebed. In geïll. omslag, 32 pag., si: ƒ 0.12.

BISON's 4 • prachtverh. ineens ƒ 1.05.

26. Hocking. Tot delging der Sohuld. Prachtveph. uit het leven. 260 pag. ƒ 1.75, nu ƒ 0.74.

27. Mej. Kiiyper. Brieven uit Rusland. Met fr. platen, 160 pag. nu si. ƒ 0.44 in prachtband ƒ 0.74.

28. Mej. Kuyper. Brieven uit Ber-^ gen. Groot, boeiend prachtwerk, vol kunstpl. 256 pag. ƒ 2, 10, nu ƒ 1.39.

29. V. Linschoten. Een Zakbijbel verhaalt zijn Geschiedenis. Treffend venh. Groot werk, 240 pag^nu ƒ 0.89.

30. Joh. Breevoort. Haar Idealen. Prachtverh. in besohermomslag, 182 blz. ƒ 0.95.

31. Joh. Breevoort. Het Huls op den Heuvel. Boeiend verhaal, 72 pag. 29 et.

32. Joh. Breevoort. Burgemeester tegen Schout. Hist. verh. 200 pag., in praohtb. ƒ1.—.

33. Joh. Breevoort. Een Koningin

boven den Koning. Prachtverhaal van het Zweedsche hof, 284 bl. Keurig geb. ƒ 0.95.

34. Keurgarve I. Inhoud o.a.: Ds. Jurr. Jans: Gods Oogappel — Ds. Gispen: De Amsterdamsche Straatzanger ' e.a. prachtige verhalen metvele pi. 160 bl. ƒ 0.49.

35. Keurgarve II. Inhoud o.a.: Ds. Brummelkamp: Het Kind van den Stuurman — Ds. Hemkes: Een gevaarlijke Zeetooht e.a. prachtige verhalen met vele pi. 170 bl. ƒ 0.49.

De no'a 34 en 35 samen ƒ 0.90. 36. Dr.'P. A. Klap. Geschied, des Christendoms, van de oudste tijden tot heden, 320 b. ƒ 3.50, nu 59 et.

37. J. Postmus. Calvinistische Vertoogen. Studiën en Schetsen, 481 bi. ƒ 1.15.

38. J. A. Wormser. De vurige Oven. Prachtverhaal uit de vervolging 'der Afgescheidenen, , 190 bl. f 1:75, nu ƒ 0.76.

39. C. Beijer. Een Jluwelijk uit de 17e eeuw. Zeldz. boeiend verhaal uit den 30 j. Oorlog, 240 bl. nu ƒ 0:84, geb. ƒ 1.10.

40. F. Bettex. Salomo, Daniël en De Hope Israels. Eenig van schoonheid, 210 bl. ƒ 1.75, nu ƒ 0.84. Net geb. ƒ 1.10.

41. H. C. Reade. De Pastoor van Tergouw. Keuri? verhaal uit de dagen der Hervorming, 2 gr. dln. 700 bl. met pi. ƒ 4.50 nu ƒ 1.50, in 2 pr. b. ƒ 2.60.

42. L. Penning. Ons oude Nederland.

Groot Prachtwerk, 576 pag. met 150 gewone en 18 prachtplaten in geïll. band ƒ 9.—, nu ƒ 3.65.

43. E. Gerdes. De Marskramer. Prachtverhaal uit de Hervormingsdagen, 100 bl. in fr. omsl. ƒ 0.42.

44. J. Schouten. Van den Troon

laar de Valbijl. 'De Gesch. der Franschc Revolutie. Groot, breed prachtboek, 270 pag. met 45 pi. ƒ 2.40, nu ƒ 0.91.

45. Kloppers. Door Hooge Zeeën. Pracht, verb. gr. form. 300 bl. met platen ƒ 2.10, nu ƒ 1.10.

46. A. C. de Zwart. Drie keurige verhalen. I. De Stiefmoeder. II. De Boeken . van de Waarzegster. III. Het oude verlaten Woonhuis, 144 bl. si. ƒ 0.33.

47. Ds. J. Visser. Babel. Een belangrijk Volk in een merkwaardig land, 64 pag. gr. form., nu ƒ 0.20 in prachtb. ƒ 0.45.

48. Ds. G. Wisse. De Wereldraadselen. Een boek inzonderheid voor Ongeloovigen en. Twijfelaars, gr.

form. 136 pag. ƒ 0.76 in praohtb. ƒ 1.15.

49. Ds. Wisse. Nieuwe Religie en hare Wijsbegeerte, gr. form. 136 pag. ƒ 0.76.

50. Ds. Wisse. Geloof en Wetenschap. Groot werk, 216 pag. ƒ 1.90, nu ƒ 0.91:

51. Ds. Wisse. H€t Pessimisme.

Groot werk. 136 pag. ƒ 1.75, nu ƒ 0.76.

52. Ds. Wisse. Vrijzinnige Staatkunde. Inh. o.a. Aard, wezen, beteekenis, enz. 100 bl. ƒ 0.90, nu ƒ 0.31.

53. Ds. Renl< ema. Handboek voor de Bijbelkunde. Voorw. Prof. Bavinck. Prachtige groote Bijbelgids, 336 pag. ƒ 2.75, nu ƒ 1.39. Bijzonder aanbod!

54. Joh. Calvijn. De Profetiëh van Ezechiël. Gr. nieuwe mtg. 570 pag. ƒ 3.90, nu ƒ 1.79.

55. Joh. Calvijn. De Profetiën van Hosea—Joel. Gr. nieuwe uitg. 540 pag. ƒ 3.90, nu ƒ 1.79.

56. Dachsel. Verklaring van Mattheus, 400 bladz. in gec. band ƒ 2.90, nu 76 et -

57. Ds. G. Doekes. O, hoe groot ia Uw goed. Inh. -^.a.: De Kroon der grijsheid. De Huwelijkskroon, 's Levens Doolhof, enz. 160 bl ƒ 0.58.

58. Ds. Dö'ekes. Het GeLed. Zeldzaa, m Keurig, 180 bl. ƒ 0.62 in pr. b. ƒ 1.—.

59. Ds. Doekes. De Apostelen des Lams. Eene Karakterstudie, 144 bl. ƒ 0.86.

60. Ds. Doekes. Die ons uit zoo groeten Dood verlost heeft, 152 bl. ƒ 0.62, in prachtb. ƒ 1.—.

61. Ds. Doekes. De Moeder der"' Geloovigen, -124 bl. ƒ 0.58.

62. Ds. Doekes. Twee Tijdpreeken: I Het Geestelijk Mobilisatiebevel. II. Troostwoord voor Vluchtelingen, ƒ 0.14.

63. De Ziekentroo.'.. Onderwijzing in het Geloof en de Zaligheid, — om gewUlig te sterven. Nieuwe uitg. gr. letter, 48 bl. ƒ 0.15.

64. Ds. A. Roorda. Jozua, de Held -Gods. Het boek Jozua practisch verklaard. Prachtwerk, 336 bl. ƒ 2.50, nu si. 96 ot.

65. Ofto Funcke. Tijdelijke dingen in het Licht der Eeuwigheid. Pr.uitgaaf 420 pag. ƒ 2.90, nu ƒ 1.35.

66. Ds. H. Feringa. De Heidelh: Catechismus in 52 Leerr. 900 bl. ƒ 4.50 nu geb. ƒ 1.90.

67. Joh. Dekker. Een Pelgrim in Sion aangeland. Zld. schoon, 64 blz. si. ƒ 0.19.

68. Idem. Beschouwing over God den H. Geest, 24 blz. si. .ƒ 0.09. ' 69. Idem. Het Laatste Oordeel, 24 blz. si. ƒ 0.09.

Dekkers 3 fr. No's, ineens ƒ 0.35. 70. A. C. De Mammon- en Venuspriester. De afzetting van Ds. M. H. A. V. d. V., 40 bid. met plaatjes, si. ƒ 0.14.

71. A. C. De onttroonde Koning. Waarachtig verhaal van het Kerkelijk conflict te Oud—B., 26 blz. m. foto's ƒ 0.09.

No. 70 en 71 samen ƒ 0.20.

72. J. P. V. d. Maas. Kindergedichtjes als: 't Weesje — Schijn bedriegt — De Wreede Knaap — De Storm enz. 70 blz. met 6 gakl. pi. 50 ot. nu 19 et.

73. Voordrachtenbundel, Inh. o.a.: De Voddekoopman. De Bekeerde

Vloeker, De Taartenvreter. Het Jurkje. Bram de Dichter, 3nz. 100 pag. ƒ Q.'O.

74. Ds. H. Hoekstra. Tot Prijs Zijner Heerlijkhaid. Tien keurige Leerr. uit Eplieze, 182 pag. fr, uitg. ƒ 0.76 in prachtba, nd ƒ 1.15.

75. Ds. K. J. Kapteijn. Uw Licht Komt! Zeven Advents- en Kerstpred. 152 pag. gr. form, ƒ 0.66.

76. Ds. 0. Boersma. Verlangen naar Gods Woningen. Negen Pred. over Ps. 84, 144 bl. ƒ 0.63.

77. Waar zijt gij? Het beroemde werk van Moody, 172 bl. in fr. omsl. zeldzaam aanbod ƒ 0.37.

78. E. Frommel. De Veldprediker van Straatsburg. Uit den Fransch- Duitschen Oorlog, 104 bl. si. ƒ 0.19..

79. E. SChrenk. Jonkvrouwelijk Leven. Inh. o.a.: Kind, Meisjej^Maagd, Huwelijk, enz. Mooi werkje, 36 pag. ƒ 0.25 nu ƒ 0.11.

80. Zendeling Jansz. De Geloofsgenezlng. Keurig. 24 bl. nu si. ƒ 0.09.

81. Mej. Kuyper. Van het Licht dat schijnt in' ie Duisternis. In symb. omsl. 212 pag., nu ƒ 0.95.

82. Mej. Kuyper. Gulden Vensteren.

In symb. omsj. 160 pag. nu ƒ 0.95.

83. Th. Boston, 's Mensohen natuur in zijn; Viervoudigen Staat. Beroemd uitgeb. werk, 376 bl. ƒ 1.95 in fr. pit. ƒ 2.55.' —

84. Calvijn. Over de Ergernissen. Dit vermaarde werkje opnieuw, doch ia org. oude druk uitgegeven, 100 pag. nu 24 et. •€5. David Bruinings. De Leeuw uit de stam Juda, — als een lam tor slachting geleid, ie 16 doorwr. leerr. Gr. Prachtw. 280 pag. si. ƒ 1.15.

86. Kookboek voor Burgergezinnen. Honderden eenv. recepten, üitverk. si. 23 cent.

87. F. LiSGO. Bijbelsche Oudheden. Treffende bijzonderheden, 266 bl. 2 dln. ƒ 0.38.

88. H. te Winkel. De Hervorming en de Hervormers: Luthèr, Calvijn, Zwingli, Melanchton, hun leven ©n strijd, 194 bl. si. ƒ 0.59.

89. Petrus Nahuijs- 12 Uitgez. Leerr. Keurstoffen, 208 bl. ƒ 1.25 nu 58 ot.

90. Gedenkboek der Werkstakingen • van 1903. Herinnering aan de Spoorwegstaking , en andere beroeringen. Twee gr. deelen 800 Madz. ƒ 6 uu ƒ 1.08.

De volgende 10 zéér fraaie no's vormen de Serie „Gemeenteleden en Huisgezin" (Hollandia Dr. Baarn). Voorheen ƒ 3.—, afz. ƒ 0.30. Nu per Jio. 11 et., ineens ƒ 3.95 Omvang 316 bladz. Zelz. aanbieding.

91. Dr. Gunning. De Huisvader als priester van het gezin.

92. Ds. Tichelman. De Beteekenis der Kerk voor het gezin.

93. Ds. Barger. De Werkzaamheid der Vrouw in Huis en Gemeente.

94. Ds. Macl. Pont. Hoe spreken wij tot onze Kinderen over d« Eeuwige dingen?

95. Ds. Schuller. Vreugde en Rouw in ons Gezin.

96. Ds.' Roozemeijer. Wat zullen wij en onze kinderen lezen?

97. Mevr. Hovy. Het Sexueele Vraagstuk en de Ghr. Opvoeding.

98. Ds. V. Paassen- Vragen van Twijfel van onze Kinderen.

99. Ds. Schrieke. Zondagshelligiug.

100. Ds. Hunningher. Den Doop' en het Belijdenis-doen van onze Kinderen,

Deze Serie is 'n kostelijk bezit voor ieder gezin. En welk een prijsje!

Voorwaarden:

1. Opgaaf der No's is voldoende.

2. Voor minder dan ƒ 1.— wordt niet geleverd.

3. Alles franco thuis. 4. Bestellingen liefst per postwissel.

5. Dit- aanbod is tijdelijk.

PKEJttiËN.

Wie voor ƒ 2.— en meer bestelt ont-vangt gratis: 'Fr. v. B.: GERED ALS EEN VUURBRAND, Treffend verhaal.

Premie voor ƒ 3.— en meer: Sparenburg: Het ouderlijk Huis te Nazareth. Zeldzaam keurig.

Premie voor ƒ 5.— en meer: Ds. Haeringen: Geschiedenis der Kerkhervorming. Groot, keurig werk.

Premie voor ƒ 10.— en meer: Dr. V. Gheel Gildemeester: Morgendauw. Groot prachtig Dagboek, samenge- , steld uit de geschriften van Spurgeon, Luther, Bunjan, Gunning, enz. 580 pag. uitgaafprijs ƒ 4.75.

Wie voor 115.— en meer bestelt krijgt alle premiën gratis.

I.W.BOEII£KliAiZii.!iHEEK.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 oktober 1918

De Heraut | 4 Pagina's

GROOTE NAJAARS-ÜITVERKOOP

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 oktober 1918

De Heraut | 4 Pagina's