Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De dies natalis onzer Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De dies natalis onzer Vrije Universiteit.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Daar de stichtingsdag onzer Hoogeschool ditmaal op een Zondag valt, zal de plechtige overdracht van het Rectoraat niet op den 20sten, maar op Maandag den 21sten October plaats vinden, des middags te 2 ure in het Gebouw voor den Werkenden Stand.

De aftredende Rector-Magnificus Prof. Dr. F. .^. Grosheide zal dan na het houden van eQÓi rede en de voorlezing derAkadamische Annalen het rectoraat overdragen aan Prof. Dr. W. Geesink, die door Directeuren tot Rector voor het nieuwe Akademiejaar werd Aangewezen. Naar orde van anciënniteit had de nestoronzer hooglèeraren. Prof. Mr. D. P. D. Fabius, als Rector moeten optreden, maar nu hij verzocht voor dit eereambt niet in aanmerking te komen, trad Prof. Geesink in zijn plaats op.

De bidstond, die aan den dies natalis onzer School pleegt vooraf te gaan, zal heden. Vrijdagavond, te 8 ure in de Keizersgrachtkerk worden gehouden, waarbij Ds. T. Ferwerda als voorganger zal optreden. Onder de jongere garde is hij een van-de meest besliste-voorstanders van het beginsel, waarvan onze School uitgaat, en van hem mag zeker een bezielend woord worden verwacht, dat tot het gebed ons toeleiden zal.

Een weemoedige herinnering zal het wezen, dat de Rector, die het laatst voor ons optrad. Prof. Dr. Sillevis Smitt, wiens kracht reeds toen door ernstige krankheid gebroken was, sinds door den Jood ons ontnomen werd.

Maar hoezeer het verlies èn van deze nog jeugdige kracht èn van Prof. Wolter Sr., welke beide plaatsen nog altoos onvervuld zijn, onze school drukken moge, toch is er op dezen dies natalis ook stof tot danken. Een tweetal nieuwe Hoogleeraren werd benoemd en teverSs een lector aangesteld, waardoor de studie in de Geschiedenis en de Nieuwe Letteren aan onze Hoogeschool mogelijk werd. Eén onzer Hoogleeraren heeft reeds vó'èr de groote-vacantie zijn inaugureele oratie gedaan en daarbij op uitnemende wijze getoond, welk een beteekenis dit vak voor onze Universiteit heeft. Onze lector, de heer Wille, aanvaardde hedenmiddag zijn ambt door het houden van een openbare les. En Dr. Van Schelven zal wel niet te lang met zijn optreden als Professor wachten. Zoo is er weer jong bloed pnder onze Hooglèeraren gekomen en h^ft de kring niet alleen van Hsogleeraren, maar ook van katheders zich uitgebreid. Ook het aantal, studenten, dat zich voor het nieuwe Akademiejaar liet inschrijven, was niet onbevredigend. Vooral voor de Theologie bleek er toenemende belangstelling te wezen. Ook met het oog op groote behoefte aan predikanten ligt daarin een verblijdend verschijnsel.

Dat onze Hoogeschool meê den druk gevoelt van den nood der tijden spreekt vanzelf. Dat de gebruikelijke receptie bij den nieuwen Rector ook ditmaal achterwege zal blijven, legt daarvan getuigenis af. Nog meer, dat twee hoogleeraren door den heerschenden woningnood gedwongen waren hun domicilie buiten Amsterdam te kiezen of te verleggen. Terwijl het ook aan dien oorlogsdruk wel te wijten is, dat de reeds zoo lang hangende plannen om tot stichting van een nieuw AcademiegeJ bouw !, „ over „™_ t-^ e gaan, r.^^^ —„ nog niet „; »(• ™, ^».-verder kwa| u„r, S men. Ook voor onze Hoogeschool zal he? daarom een oorzaak van vreugde wezen, wanneer straks de vrede komen mocht, die aan zoo menigen abnormalen toestand een einde maken zal.

Moge in het nieuwe levensjaar, dat zij ingaat, onze Vrije Universiteit door God gezegend worden. Schenke hij haar de mannen, 'die noodig zijn, om met eere de plaats in te nemen van hen, die haar ontvallen zijn. Worde de band, die haar aan ons Gereformeerde volk verbindt, steeds hechter en nauwer. En moge haar arbeid steeds meer dienen tot verheerlijking van Gods naam op heel het gebied der wetenschap.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 oktober 1918

De Heraut | 4 Pagina's

De dies natalis onzer Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 oktober 1918

De Heraut | 4 Pagina's