Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ingezonden Stukken.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Hooggeachte Redacteur.,

Naar aanleiding van Uw artikel in de laatste 'Heraut over de approbatie zou ik gaarne nader eenige inlichting ontvangen.

In de K. O. te Dordr., 1S78, art. 12 is er Ya.n tweeërlei approbatie sprake, nl. van eene , .beBroeving" van het dubbelgetal vóór de verkiezing en van eene „voorstelling" der gekozennen na de verkiezing. De oude kerkenordening kende dus de approbatie èn van het dubbelgetal èn van de gekozenen. De latere synoden van lS8t, 1586, 1618-'19 lieten de eerste weg en ipraken alleen van de approbatie der gekozenen. Beteekende die weglating zooveel als afkeuring ?

Het door de synode van Utrecht, .1905, gewijzigde art. 22 spreekt weer van tweeërlei voorstelling, met deze woorden: of „zooveel ouderHn.gen als er van noode zijn, aan de gemeente voor te stellen, om van diezelve (tenware dat er eenig beletsel voorviel) geapprobeert en goedgekeurd zijnde enz. bevestigd te worden, of een dubbelgetal aan de gemeente voor te itellen om het door haar gekozen halve deel op dezelfde wijze in den dienst te bevestigen." Er is dus van tweeërlei »voorstellen aan de gemeente" sprake n. 1. een voorstellen der gekozenen en een voorstellen van het dubbelgetal. Is dit laatste nu — zoo is mijn vraag — alleen maar een bloote bekendmaking of mededeeling aan de gemeente van den kansel, of kan het e«n voorstellen ter approbaties bedoeling, zeodat er dan van tweeërlei approbatie sprake zou wezen — nl. ééne van de gekozenen na de verkiezing en ééne van het dubbelgetal voor de verkiezing. Dat de eerste noodig is hebt U zeer duidelijk ontwikkeld, maar over de beteekenis van de laatste zou ik nog gaarne opzettelijk Uw oordeel vernemen. Misschien wilt U in de Heraut mijn vraag opnemen en er op antwoorden. Bij voorbaat mijn vriendelijken dank.

Ten Boer., 9 Oct. 1918.

Gaarne willen we aan het verzoek van Ds. Jansen voldoen. Metterdaad is het juist, dat in de redactie^van onze Kerkenorde te Dordrecht in 1578 vastgesteld, sprake is van een dubbele voorstelling of beproeving, eerst van het dubbelgetal en daarna van degenen, die uit dit dubbelgetal gekozen werden. De latere Synodesj zooals hij zelf opmerkt, lieten dit echter weg en daaruit reeds blijkt, dat men deze dubbele approbatie toch niet noodig keurde. Wat nu de tegenwoordige redactie van art. 22 betreft, zooals deze door de Synode van Utrecht is vastgesteld, zoo diende de invoeging van het woord voorstellen in de tweede alinea alleen om den zin te verduidelijken. Maar het is evenzeer duidelijk, dat het voorstellen van de (door den Kerkeraad) gekozenen aan de gemeente, een andere bedoeling heeft/dan het voorstellen van het dubbelgetal, waaruit dé gemeente te biezen heeft. De eerste voorstelling geschiedt, zooals er op volgt, om de door den Kerkeraad gekozen ambtsdragers nu ook door de gemeente te laten approbeeren. In het tweede geval geschiedt de voorstelling, opdat de gemeente uit dit dubbelgetal de helft zou verkiezen. Het laatste bedoelt dus alleen een bekendmaken of meedeelen van de namen der candidaten aan de gemeente. Op zichzelf nu zou er geen bezwaar tegen bestaan, om een dubbele approbatie te laten plaats vinden, zooals de Synode van Dordt in 1578 wilde, d; w.z. eerst van het dubbelgetal en dan, nadat de gemeente gekozen had, van dé aldus gekozen ambtsdragers. Maar hoewel de Kerkenorde dit niet verbiedt, zou dit toch wel wat omslachtig wezen en ook veel bezwaren hebben. Doch hoe men hier ook over Üenke moge, in elk geval blijkt uit het bevcstigingsformulier duidelijk genoeg, dat men niet volstaan kan met de approbatie alleen van het dubbelgetal aan de gemeente te vragen, want dat ook de namen der gekozen ambtsdragers aan de gemeente ter approbatie moeten worden voorgesteld, om te vernemen of iemand iets tegen hen heeft. Evenzoo geschiedt bij de beroeping van predikanten, en er is geen enkele reden om hiervan bij de benoeming van de ouderlingen en diakenen af te wijken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 oktober 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Ingezonden Stukken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 oktober 1918

De Heraut | 4 Pagina's