Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De tuchtroede Gods.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De tuchtroede Gods.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bij de vele beproevingen, waaraan ons olk door den oorlog reeds was blootgesteld, omt thans nog als nieuw leed dat van de pidemische ziekte, de Spaansche griep enaamd, die reeds dezen zomer ot.s land ezocht, maar nu in nog zooveel ernstiger ate is terug gekeerd en schier van huis tot uis haar intrede doet en slachtoffers vergt. e gasthuizen kunnen de zieken niet meer ergen; de ziekenverplegers en doktoren eten geen raad om allen te helpen; de cholen worden gesloten en de colleges taan stil. Vooral onder het jonger geslacht chijnt de ziekte een dubbel gevaarlijk arakter te dragen en in menig gezin eerscht .bittere rouw, omdat de zoon of ochter door den dood is weggenomen. elfs zijn er gezinnen, waar de dood met én offer niet tevreden was", maar drie, ier kinderen aan het ouderhart heeft ont­ rukt. Het volk, dat te^ overdrijven, rnint, Spreekt ai van de longen pest, waar de ziekte dikwijls zoo plotseling iemand overvalt en, zijn krachten sloopt, dat binnen enkele etmalen de dood volgt. Maar al heeft deze ziekte gelukkig niets met de nog zooveel schrikkelijker longenpest uitstaande, ze is toch ernstig genoegen vervult menig hart met bange zorg.

Hoe deze krankheid, die door heel Europa heerscht, ontstaan is, weet men niet. Of ze niet anders is dan een andere vorm van ó^ zware influenza-epidemie, die reeds in de negentiger jaren Europa bezocht en ook toen . zooveel slachtoffers vergde, dan wel of ze rechtstreeks met den oorlog samenhangt en het gevolg zou wezen van de bo'ozt stikgassen, die in de lucht verspreid zijn of van de rottende lijken van menschen en paarden op de slagvelden, zooals anderen beweren, weten we niet. Al staat het door het bacteriologisch onderzoek wèl vast, dat ook deze ziekte aan een baccil te wijteri is, die vooral wanneer hij in de longen zich vestigt, een doodelijk gevaar voor het menichelijk lichaam vormt, toch is daarmede het plotseling opkomen van zulk een baccil en de algemeene verspreiding daarvan nog niet verklaard. Al zulke epidemische ziekten, zooals de cholera, de pest en nu weer de influenza hebben een raadselachtig karakter. Ze komen plotseling, zonder dat men weet, waar en hoe ze ontstaan, om dan weer even plotseling op te houden en voor jaren, soms voor eeuwen te verdwijnen. Met andere, in den grond .even besmettelijke ziekten, als roodvonk en typhus is het een geheel ander geval, omdat deze nooit in zoo felle mate geheel het volk aangrijpen, maar meer sporadisch voorkomen en niet zoo plotseling optreden, om dan weer te verdwijnen, maar. veel meer geregeld voorkomen, en als 't ware een blijvend karakter vcrtoonen. Ze wonen bij oris aan huis; ze hebben bijna burgerrecht verkregen. Terwijl deze epidemische ziekte als een vijand van buiten in ons huis binnensluipt om, na haar vernietigingswerk volbracht te hebben, weer uit ons land te verdwijnen.

Vandaar dat we in deze epiderhische ziektes veel meer de hand Gods voelen, die komt om te tuchtigen. Niet alsof niet elke krankheid uit de hand Gods ons toekomt, die gezondheid en ziekte uitdeelt naar Hij wil, maar in het ongemeene, het plotseling optredende en het zoo fel om zich heen grijpende van deze epidemische krankheden spreekt toch. duidelijker nog voor ons besef, dat de tuchtroede Gods over ons is uitgestrekt. In vroeger tijden, toen de vreeze Gods nog veel dieper bij de volkeren er inzat en meer heel het publieke leven beheerschte, wekte zulk een epidemische krankheid het volk tot boetedoening 'en bekeering op. Toen in het jaar duizend de zwarte dood Europa teisterde, zag men in alle landen zelfs heele groepen van boetelingen, ' die zich lelf geeselden en de erbarming Gods inriepen. En al heeft het Protestantisme aan deze zelfkastijdingen een einde gemaakt, in de tijden onzer vrome vaderen kon toch zulk een pestilentiale krankheid het volk niet bezoeken, of de Overheid riep het volk tot een bidstond saam en door vasten en bidden zocht men Gods toorn te verzoenen, zooals David het ook deed op den dorschvloer van Arauna den Jebusiter, toen de engel der' wrake Gods het z'^raard boven Jeruzalem hield uitgestrekt.

Van zulk een openbare boetedoeningen zulk een bidstond door heel het volk gehouden, weet men in onze dagen niet meer. Al is men veel dieper-, dan onze vaderen in de oorzaken, waardoor zulke krankheden ontstaan, doorgedrongen, het . diep besef, dat de eerste oorzaak niet in het schepsel, maar in den Schepper te zoeken is, raakte weg. En evenals Asa stelt men bij zulk een krankheid al zijn vertrouwen op de hulp van menschelijke wetenschap, in plaats , van in de eerste plaats die hulp te zoeken bij God den Heere, die de heelmeester van Zijn volk is. Vandaar dat ook de ernstige roepstem, die in zulke bezoekingen van Godswege tot ons uitgaat, niet meer verstaan wordt. Ze zijn een natuur-noodwendigheid voor ons geworden; een volksramp, waaronder men schier fatalistisch zich buigt. Maar het ernstige woord van den Ziener van Israel: hoort de roede en wie ze besteld heeft; wordt nauwelijks meer verstaan.

In de bediening des Woords mag daarom deze roepstem des Heeren wel met diepen ernst tot de gemeente worden gebracht, in de eerste plaats tot de jongeren van dagen. Er was klacht, dat bij het opkotnend geslacht een geest van lichtzinnigheid al meer de overhand kreeg. Men" staalde het lichaam door sport, maar de geestelijken ontwikkeling hield daarmede niet gelijke tred. Men lachte om de stijve vormen van ouderwetsche vromen en zou een nieuw - Christendom invoeren, dat al meer wereldgelijkvormig werd. Men liet de vastigheden van het Woord Gods los, had velerlei critiek op de prediking en luisterde naar allerlei menschelijke wijsheid. Heeft de krankheid, die juist onder het jonge geslacht zoo. - vele slachtoffers vergt, hun niets te zeggen ? Blijkt niet, als het voor deze jongeren op sterven uitliep, dat "de beste en de eenige troost toch is die, welken onze oude Heidelberger zoo schoon vertolkt, als hij zegt, dat onze eenige troest in leven en sterven is, dat ik het eigendom van Christus ben.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 november 1918

De Heraut | 4 Pagina's

De tuchtroede Gods.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 november 1918

De Heraut | 4 Pagina's