Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort Persverslag van de vergadering der classe Edam van Gereformeerde Kerken, '-gehouden te Monnikendam, 7 Nov. 1918.

De vergadering wordt door Ds. Beumee op de gebruikelijke wijze geopend.

Alle kerken blijken officieel vertegenwoordigd de Kerken van Nieuwendam, Holysloot en Pur' merend vaardigen naast den ouderling of-D" d. W. een diaken af, wien keurstem wordt ver-* leend.

In het Moderamen nemen zitting Ds. Schweitzer, Voorz.; Ds.-de Bruijn, ass.; br. van Zeggelaar; scriba.

De Notulen van de vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Ingekomen stukken zijn niet ter tafel.

Ds. de Bruyn rapporteert, dat wegens onvoordeeligen trammenloop in de laatste twee maanden geen kerkvisitatie kon worden gehouden.

Ds. Schweitzer rapporteert over de zaken der Zending. Een rapport over de Evangelisatie valt op deze vergadering niet uit te brengen.

Bij het onderzoek naar art. 41 K.O. wordt niets bijzonders ter sprake gebracht.

In bespreking komt de instructie van de Kerk van Purmerend inzake, nadere regeling der Kerkvisitatie, om te doen vervallen de bepaling dat ambtsdragers moeten buitenstaan bij verschillende vragen die omtrent hun persoon en dienst worden gedaan. Na breedvoerige besprekingen blijken de stemmen te staken, tien tegen tien, zoodat het voorstel is gevallen.

Eenige broeden worden benoerüd voor 't nazien van het boek van den Quaestor, die later rapporteeren alles in orde te hebben bevonden.

De verschillende deputaten voor de'" zaken bedoeld bij art. 8 H. R. worden allen gehandhaafd.

De vacatuiebeurten worden aldus geregeld:

Holysloot, Ds. den Houting; Monnikendam, Ds. de Bruyn; Zunderdorp, Ds. Schweitzer; Nieuwendam, Ds. Beumee; Oostzaan, Dr. Impeta.

13 Februari '19 zal de volgende classicale vergadering worden gehouden. Saamroepende kerk is Monnikendam.

Bij de rondvraag doet Purmerend mededeeling, dat de collecten voor de Kerk bij deze Kerk zijn vervangen door het stelsel van vaste bijdragen. De afgevaardigden van Purmerend prijst deze vervanging aan als een voorbeeld ter navolging.

De korte notulen worden gelezen en vastgesteld.

De Voorzitter sluit met dankzegging.

Op last der Classe.

DE. C. N. IMPETA.

De Classe Drachten heeft in haar vergadering van S Nov. j.l. praeparatoir geëxamineerd den eerw. heer J. Wijminga, Theol. cand. te Garijp, en hem met alle stemijaen beroepbaar verklaard in de Geref. kerken.

A. V. D. VEGT. Ureterp., 6 Nov. 1918

Kort verslag van de vergadering der Classis Sneek op Woensdag 28 Aug. 1918.

1. Namens de saamroepende kerk opent Ds. Geerds de vergadering; hij laat zingen Ps. 84 : 1, gaat voor in gebed en verv/elkomt den eerw. Heer K. Prins, ber. pred. van de kerken van Wijckel en Balk, en de brs. depp. voor art. 49.

2. De Credentie-brieven worden nagezien en in orde bevonden.

3. Het moderamen neemt zitting; praeses Ds. V. d. Beek; scriba Ds. Boersma; assessor Ds. Korfker.

4. Het Agendum wordt vastgesteld.

5. Cand. Prins wordt geëxamineerd.

Na het examen wordt hem, met een ernstige toespraak van den praeses, medegedeeld, dat hij wordt toegelaten tot de Bediening d. W. en der Sacr. in de kerken van Wijckel en Balk. Br. Prins teekent hierna de verklaring, voor de Dienaren des Woords vastgesceld, waarna hem wordt toegezongen Ps. 134 : 3.

6. De collecten en quota worden geïnd.

7. Ingekomen zijn de volgsK.de stukken:

a. de Acta van de Partic. Synode van Friesland N. en Z. ged. en van de Zendings-Synode.

b. een schrijven van de classis KoUum met verzoek om steunverleening aan U. B., welk verzoek wordt toegestaan.

c. een schrijven van de Partic. Synode van Friegl. (Z. ged.) waarin de classis verzocht wordt, om voor onderscheidene zaken depp. te benoemen.

d. een mèdedeeling van de classis Bolsward betreffende door haar benoemde depp.

e. een schrijven van de Generale depp. inzake de predikantstractementen. Wordt in handen gesteld van den deputaat der classis voor deze zaak.

8. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.

9. De deputaat voor Art. 13 brengt verslag uit en dient een begrooting in voor het komende boekjaar, welke wordt goedgekeurd. De boeken worden nagezien en in orde bevonden.

10. Ds. Koopmans brengt rapport uit over de laatste Partic. Syn. van Friesl. (Z. ged.) Dit rapport geeft aanleiding tot het stellen van een enkele vraag inzake hulpverleening aan hulpbeh. kerken door de Synodes.

Ds. Korfker rapporteert over de Zendings-Synode.

Naar aanleiding van een vraag wordt nader toegelicht de uitvoering van het besluit betreflende eventueele beroeping van een 2den Miss. Dienaar.

Ds. Koopmans spreekt de wenschelijkheid uit, te voldoen aan het verzoek van Ds. van Dijk uit zijn afscheidswoord in het Kerkblad, dat hij eens per jaar uit de classis een schrijven ontvangt. Op de volgende vergadering zal hierover nader gesproken worden, als de zendings-dep. aanwezig is.

11. Benoemd worden tot depp. voor de Kas van art. 19 Ds. G. H. van Kasteel pr., Ds. F. H. Boersma sec;

voor de kas voor Hulpbeh. Kerken en den Evangelisatiearbeid: Ds. K. v. d. Beek, pr. Ds.

G. H. van Kasteel sec.

voor de kas tot ondersteuning van Geref. DiaconiëQ: br. G. Dokkum, pr. br. F. Blok sec.

12. Aan de Kerkvisitatoren werd opgedragen, bijzonderlijk t« willen letten op de kerkelijke archieven. De kerk van Sneek zal op de volgende vergad. rapport uitbrengen over het archief der classis.

13. De .vacature-diensten worden geregeld.

14. De rondvraag naar art. 41 wordt gehouden.

15. De kerk van Sneek vraagt, hoe zij aan de wenk der Partic. Synode inzake een gedachtenis-viering van de Dordsche Synode van 1618—'19 gevolg moet geven.

De classis adviseert genoemde kerk, om een samenkomst te organiseeren voor den kring der classis Sneek.

16. Samenroepende kerk voor de volgende vergadering zal zijn de kerk van Sloten.

17. Verschillende vragen worden gedaan over de wijze van deliberatie, na een classicaal examen.

Besloten wordt, om des tijds wille niet op deze, maar op de volgende vergadering een en ander nader onder de oogen te zien.

18. Het kort verslag wordt voorgelezen en vastgesteld.

19. De praeses sluit na dankzegging de vergadering.

Namens de Classis, W. L. KORFKER, ass.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 november 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 november 1918

De Heraut | 4 Pagina's