Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

opening der Hoogeschool te Dorpat. Op 16 Sept. wordt de hoogeschool te Dorpat in het Baltenland opnieuw geopend. Vóórdat de Duitschers deie stad bezetten, heeft zij echter groote schade geleden. Met name de bibliotheek, die met haar 420 000 boekdeelen een der rijkste boekerijen in Rusland was, heeft door de «evacueering' groote schade gehad. Men loekt nu door het vragen van gaven in boeken en in geld eenig wetenschappelijk materiaal te verkrijgen.

Hulp voor 't Baltenland. De «Luthersche Gotteskasten" van het Koninkrijk Saksen heeft een dringende uitnoodiging laten uitgdan tot het geven van bijdragen voor de noodlijdende Kerken en predikanten in het Baltehland. De, verwoesting, zoo heet het in de oproeping, de plundering, de roof en de vernieling van eigendommen door Russische troepen, is niet te beschrijven. InKoerland werd drie vijfde van de bevolking verdreven, 40 percent van de kerkgebouwen vernield of zwaar beschadigd, van de 105 predikanten bleven slechts 65 in het land. Bij hun terugkeer vinden de predikanten hunne huizen als puinhoopen terug. De gezinnen zijn verstrooid, de bloeiende gemeenten verarmd of verstrooid. De Balten zelf brengen zware offers, doch zij kunnen op verre na niet in den nood voorzien. De hulp der Duitsche geloofsgenooten is dringend noodig. De Gustaaf-Adolf vereeniging heeft belangrijke sommen beschikbaar gesteld. De Luthersche «Gotteskasten" wil ook het zijne doen. Hij heeft reeds vroeger aan de Baltische landen hulp verleend en verlangt dit ook nu te doen.

Uit Bern. In de Johannesgemeente te Bern moest een predikant gekozen worden. Er waren twee candidaten, een orthodoxe en een vrijzinnige. De orthodoxe werd gekozen met een meerderheid van 28 stemmen. Het merkwaardige van deze Stemming is geweest, dat de Verkiezing van den orthodoxen candidaat. te danken was aan de kerkelijke kiezers die staatkundig tot de sociaal-democratische partij behooren.

De Engelsche Staatskerk en de nrbeidersbeweging. Volgens de Church Times is een groot aantal leden van de Anglicaansche kerk, geestelijken en leeken, tot de overtuiging gekomen dat de band met den Staat moet opgeheven worden. Dit is niet te verwonderen. De Romaniseerende richting in de Staatskerk wordt door den band, die Kerk en Staat verbindt, verhinderd om haar streven tot volJe ontwikkeling te brengen. Reeds jaren geleden, toen Engelsche rechtbanken hen veroordeelden die Roomsche ceremoniën in de Staatskerk invoerden, werd de gedachte uitgesproken, dat de kerk van den Staat moest losgemaakt worden. Bij de Ritualisten of Romaniseerende richting gevoelt men meer sympathie voor de arbeiderspartij, dan bij de laagkerkeiijken en de meer gematigde Ritualisten. Al heeft de Britsche arbeiderspartij als geheel weinig sympathie voor het Protestantisme in welken vorm dan ook, toch is te verwachten dat bij de algemeene verkiezingen een aanmerkelijk deel van de Hoogkerkelijken, die openlijk er voor uitkomen dat scheiding van Kerk en Staat op hun programma staat, de arbeiderspartij «leunen zal.

De „Sachs. Kirchen-u. Schulèl, " no. 40 schrijft:

„De •K)ntbinding van de , , Gottesdienstordnung" gaat in ons Saksen steeds voort. Eerst is het geschied, dat men Avondmaal vierde zonder daarbij de formule bij het geven der Sacramenteele teekenen e gebruiken. Nu heeft een Dresdensch predikant het ondernomen de belijdenis van zonde voor het Avondmaal niet te beginnen met.de woorden; „Ik arm, ellendig, zondig mensch"; hij heeft die woorden vervangen door andere die| eenen minder den mensch vernederenden klank hebben.Naar aanleiding daarvan wordt gemeld, dat eens een deftig heer bij een predikant kwam die van den ouden stempel was (zou het Tholuck geweest zijn of Claus Harms? ), om tot hem te zeggen: , , Domiriee, ik kan niet meer ten Avondmaal komen. Ik kan de belijdenis van zonde niet mede bidden. Te zeggen : „Ik ben een arm, ellendig, zondig mensch'' is in strijd met mijn waardigheid als mensch en gaat in tegen de achting die ik voor mij, zelven heb, en dat ben ik ook niet". „O", antwoordde bedaard de grijze predikant, die wist wien hij voor zich had, „kom maar gerust naar de voorbereiding, en wanneer ge niet zeggen kunt: „ik ben een arm zondaar", dan zegt gij maar: „ik hoogmoedige kleermaker", dat is toch voor God hetzelfde.""

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's