Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De geest der revolutie.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De geest der revolutie.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De geest der revolutie, die thans rondwaart onder de volkeren, staat lijnrecht tegenover den Geest van God. Niet door menschep, maar door God den Heere is het gezag ingesteld. Daarom zegt de Apostel: > Alle ziel zij de machten, over haar gesteld, onderworpen, want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, zijn van God verordend, alzoo, dat die zich tegen de macht stelt, de verordening van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen een oordeel over zich zei ven halen".

Dat het gezag, juist omdat het door God verordineerd is, niet onbeperkt is, spreekt van zelf. De absolute souvereiniteit komt alleen aan 'God toe, en geen mensch op aarde heeft een absoluut gezag over den ander. Juist Calvijn, die het meest beslist voor deze erkenning van het door God gestelde gezag der Overheid is opgekomen, heeft niet minder beslist geleerd, dat dit gezag niet onbeperkt is en dat, wanneer een tyrarmiek vorst zijn volk uitmoorden wil, de lagere Overheid geroepen is dit geweld te wederstaan en desnoods zulk een vorst af te zetten. Maar het recht van het volk zelf, d. w. z. van de onderdanen, om dit te doen, heeft Calvijn nooit erkend, maar veeleer bestreden-r

Reeds daarom gaat het beroep, dat men van socialistische' zijde gedaan heeft op de > revolutie" in Nederland, toen onze vaderen Philips hebben afgezworen, om daarmede hun misdadigen aanslag op het wettige gezag goed te pleiten, niet op, Niet een oproerige volksbende heeft Philips van den troon vervallen verklaard, maar de Staten-Generaal, die de Overheidsmacht mede uitoefende, heeft den tyrannieken vorst afgezworen, niet omdat men een andere staatsmacht wilde invoeren, maar omdat de Vorst de privilegiën, door hem zelf bezworen, geschonden en de vrijheid der religie in bloed had onderdrukt. De opstand ging niet tegen het gezag als zoodanig, maar alleen tegen den drager van het gezag, die dit op de meest tyrannieke wijze misbruikt had.

Daarin ligt dan ook het principieele verschil tusschen wat bij onzen worstelstrijd met Spanje is geschied en wat in onze dagen in Rusland, in Oostenrijk-Hongarije en in Duitschland wordt gezien. Van een tyrannieken vorst, die de grondwet door hem bezworen schond, was hier geen sprake. Nog veel minder daarvan dat de Overheid zelf door haar wettige organen zulk een vorst afzette en door een ander verving. Het was een revolutionnaire volksgroep, die buiten alle wettige orde om, zich van de regeering met geweld meester maakte, den wettigen vorst tot altreden dwong en een geheel andere staatsorde invoerde.

Zulk een revolutionnaire daad nu kan van Christelijk standpunt nooit worden goedgekeurd. Wat daarin zich openbaarde was de geest der revolutie, die ook bij de Fransche omwenteling aan het woord was en waartegen toen elk Christen protesteerde. En het is wel een bedenkelijk verlies, dat van zulk een protest van Christelijke zijde nu nauwelijks meer sprake is. Dat in heel Duitschland alle vorsten goed-of kwaadschiks gedwongen werden hun abdicatie te teekenen, zonder dat tegen deze daad een stem zich verhief, toont wel, hoe weinig van de ordinantiën Gods hier meer wordt verstaan.

Dat deze geest van revolutie, eenmaal losgelaten, in heel het maatschappelijk leven doorwerKt en overal er op uit is, om het gezag doo'r God gesteld, neer te halen, toont niet alleen het voorbeeld van Rus-' land, maar evengoed van Duitschland, ook al treedt hier de revolutie minder rcr-^ woestend op.

In het leger gebieden niet meer de generaals en officieren, maar de soldaten. Ze vormen raden, eh de officieren hebben aan deze door de gewone soldaten gekozen raden te gehoorzamen.

De arbeiders in de fabrieken staan niet meer onder degenen van wie het bedrijf uitgaat, maar zij nemen de macht in handen, vormen > arbeidersraden«, en aan deze raden hebben degenen, die vroeger bevalen, nu te gehoorzamen.

Op de scholen vindt dit voorbeeld reeds navolging, en men leest, dat de leerlingen bij elkander komen, evenzoo > leerlingenraden" vormen en dat deze aan de leermeesters en onderwijzers voorschrijven, hoe op school zal worden gehandeld.

Straks zullen de kinderen in het gezin skinderraden" vormen, die aan hun ouders zullen bevelen gaan, hoe zij voor hun onderhoud hebben te zorgen, welke vrijheden zij hun hebben toe te staan en welke straffen zij zullen mogen uitdeelen. Een vader en moeder, die zich aan deze bevelen niet houdt, zal worden afgezet.

Zoo kan men de geheele lijn vervolgen van het hoogste tot het laagste gezag toe ; van den vorst, die over het volk regeert, tot den huisheer, die te zeggen heeft over zijn dienstpersoneel.

Het wordt precies de omgekeerde wereld.

Ook in onze Christelijke kringen mag men daarom wel met ernst toezien, dat al wat dezen geest van revolutie voeden kan, toch zoo beslist en principieel mogelijk worde wederstaan.

Al staat de tijd, waarin we leven, voor nieuwe eischen, 'en al mag, naar het schoone woord van onze Koningin, van reactie geen sprake wezea, en al moet alles gedaan worden om in de sociale nooden van het volk te voQrzien, aan den boozen geest om het door God gestelde gezag aeer te halen, in wat vorm en onder wat voorwendsel ook, mag geen oogenblik voet worden gegeven.

Er zijn in dit opzicht, helaas, niet onbedenkelijke teekenen, zelfs in Christelijke kringen.

Sta daarom tegenover elke verleiding, die van dezen geest der revolutie uitgaat, het woord van den Apostel: Alle ziel zij de machten over haar onderworpen.

Want wie de macht wederstaat, wederstaat de ordinantie Gods.

En — het droeve voorbeeld van Rusland leert het ons — wie de ordinantiën Gods wederstaat, zal over zichzelf wel een schrikkelijk oordeel halen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's

De geest der revolutie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's