Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor Kinderen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Kinderen.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

AAN VRAGERS,

Sanherib. — Water in de Zee. — Taaiverbastering.

Kunt U ook iets mededeelen, vraagt P. van oning Sanherib over wien geschreven wordt, n Jesaja Z(> }

Wij lezen omtrent genoemden > (> : 1 en 2: orst in Jes,

»En het geschiedde in het veertiende jaar van den koning Hiskia, dat SÉlnherib, de koning van Assyrië, optoog tegen alle vaste steden van Juda, en nam ze in.

En de koning van Assyrië zond Rdbsake van Ldchis naar Jeruzalem tot - den koning Hizkia met een zwaar ..heir; én hij stond aan den, watergang des oppersten vijvers, aan den hoogen weg van het veld des vollers. JUS

oom Wat man hij was blijkt voorts uit wat h*' liet zeggen tot het volk van Juda r-^^^^.^^ 36 : 18, 19 en 20). ' Koning

Dat. Hizkia ulieden niet verleide ' De Heere zal ons redden. Hebl

der volkeren, een ieder zijn land, gered uit de hand des konings van Assyriëf

Waar zijn de goden van H^raath en A'rpad? Waar zijn de goden van Sépharvdïm? Hebben zij ook Samaria van mijne hand gered?

Welke zijn ze onder alle de goden dezer landen, die hun land uit mijne hand gered hebben, dat de Heere Jeruzalem uit mijne hand redden zoude? "

Sdnherib was kojüng van het machtig, nieuw Assyrisch rijk. Zijn voorganger Salmaneser had het land. der tien stammen ingenomen; en zoo wilde dan Sanherib doen met het rijk van Juda, waarover toen de vrome koning Hizkia regeerde. Sanherib kwam met een gro.ot leger en bedoelde blijkbaar na, Juda ook "Egypte te veroveren.

Zoo trok hij dan op tegen de steden van Juda, en nam er veel in. Lachis werd belegerd en Jerusalem bedreigd. De koning zond zijn veldheer om den Joden te raden zich over te geven en niet te • vertrouwen op den Heere of op Hiskia. Bogen zij voor Assyrië-dan zou het hun goed gaan.

Doch Hiskia en zijn volk vertrouwden wel op den Heer en werden gesterkt - en-bemoedigd door den profeet Jesaja. Sanheribs voornemen mislukte geheel. De Heere zond Zijn engel die in één nacht 18S000 Assyriërs doodde, zoodat Jerusalem bevrijd werd zonder strijd. De Assyrische koning vluchtte met haast naar z\in land waar hij gedood werd door twee zijner zonen.

Ook in de ongewijde geschiedenis komt Sanherib voor, en wordt zijn tocht naar Jerusalem vermeld.

Een onzer lezers vond in een woordenboek dat s water in de zee brengenc of s sparren naar Noorwegen brengenc of »uilen naar Athene«, en op zijn Engelsch »Kolen naar New-Castlec uitdrukkingen zijn voor 't zelfde, en wil weten hoe dit kan.

Dat zit zoo:

Al de uitdrukkingen beduiden overbodig werk doen, dat beter nagelaten werd.

Onze Nederlandsche uitdrukking behoeft geen verklaring. Wat Noorwegen betreft daar zijn zoo veel sparreboomen dat men ze er waarlijk niet behoeft aan te voeren. Te Athene had men oudtijds vele goden, gelijk onder anderen blijkt uit de Handelingen der Apostelen, maar het meest vereerd werd Minerva, ook wel Pallas geheeten of Athene, de beschermgodin der stad. Zij was de godin der wijsheid, en. als teeken daarvan werd zij afgebeeld met een uil bij zich, wijl dat dier in 't donker ziet, gelijk de wijsheid het duister doorschouwt. Men kon dus te Athene uilen genoeg zien, en 't was onnoodig ze er heen te brengen.

New-Castle in Noord-Engeland ligt in een streek rijk in steenkolen, die men uitvoert. Invoeren is dus onnoodig.

Hiermee zal de vraag wel beantwoord zijn.

Dezen zomer bevond ik mij te Baarn, zoo schrijft M. R. Iemand zou mij vergezellen naar de mooiste punten van het groote bosch. Hij bracht ons ook o.a. naar een plek die hij „de Paresouwen" noemde. Dit zijn lange lanen van boven en bezijden door loof en groen dicht afgesloten zoödat men als in gangen van groen loopt. Heel aardig, maar waarom heetten het Paresouwen? Wat beduidt dat?

Het beduidt allereerst dat wij Nederlanders inaar niet de onhebbelijkheid kunnen afleeren, vreemde woorden te gebruiken in plaats van onnoodige Nederlandsche.

Wat betreft het woord „Pa'resouwen", dit is niet anders dan een bedorven uitspraak van het Fransche Berceaux^ dat beduidt prieel, groen loofdak enz.

Onze lezers moeten nu eens beproeven er een goed Nederlandsch woord voor te vinden.

Tevens raad ik, allen voorgoed geen onnoodige vreemde woorden te gebruiken. Het doet niets dan schade. Wij moeten niet spreken van een café, een étage, een sous-terrain, en zooveel meer. Het misselijk s. v. p. kunnen we vervangen door a. u. b., gelijk gelukkig reeds veel geschiedt o.a. door het bekende weekblad „Timotheus".

Wij zijn Nederlanders!

BRIEFWISSELING.

S. E. te B. Het komt ons voor, dat de vraag door u aan de orde gesteld minder past ter behandehng in de afdeeling «voor kinderen.< Daarbij is 't nuttiger zoo dergelijke vragen voor allen behandeld worden. Wij hebben dus uw schrijven aan de Redactie opgezonden, zoodat de zaak wel in orde zal komen.

In 't algemeen zal het goed zijn als de vragers bij den ingang van een nieuw jaar bedenken, dat de vragen in de Kinderrubriek rekening moeten houden met het opschrift. Andere vragen richte men tot de Redactie.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 januari 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Voor Kinderen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 januari 1919

De Heraut | 4 Pagina's