Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. DE CHRISTELIJKE SCHEURKALENDER EBEN-HAÊZER en J. J. KNAP CZN., KRUIS EN KROON. Uitgave van G. F. Callenbach te NIJKERK. Met zijn VEREENIGING CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK bedoelt de 'uitgever CALLENBACH TE NIJKERK de verspreiding van wat hij in zijn prospectus noemt gezonde christelijke lectuur. Voor f S of voor f 8.30, waarop echter, wegens de tijdsomstandigheden, een toeslag van 5% komt, wordt men lid van genoemde Vereeniging en ontvangt dan voor deze betrekkelijk geringe som een aantal meerwaardige boeken. Wie f 5 betaalt per jaar krijgt ze ingenaaid, wie zich

Dez^, Vereeniging isthanshaar22steD Jaargang mgetreden. Ook nu weer is door den Uitgever een PREMIESTELSEL toegepast voor het aanbrengen van meuwe leden. Een Premiestelsel waarbij een ieder hd die één twee of meer nieuwe leden aanbrengt, uit vroeger in de Bibliotheek verschenen boeken een keus mag doen en welk boek of boeken hem dan gratis worden toegezonden. Als deel I van den nieuwen Jaargang verscheen KRUIS EN KROON door J. J. KNAP Czn., benevens de SCHEURKALENDER EBEN-HAÈZER voor 1919.

Over dien Kalender heb ik het de vorige week al gehad. Thans over het boek van Ds. J. J. KNAP, Hervormd Predikant te GRONINGEN en Redacteur van OUDE PADEN.

Reeds meermalen had ik het genoegen, werken van dezen begaafden auteur hier in DE HERAUT aan te kondigen, en het is mij opnieuw een ge noegen het tha«s zijn KRUIS EN KJROON te mogen doen.

.Dit boek handelt, zooals de titel reeds doet vermoeden, over Kruis en Kroon van onzen Heiland. De heer CALLENBACH had PROF. DR. P. A. E. SILLEVIS SMITT verzocht daarover te schrijven, maar richtte zich, na diens sterven, met dit verzoek tot Ds. KNAP.

De gewijde stoi was in zoover nog nader beperkt, dat zij als overdenkingen of meditaties bij de platen van WILLIAM HOLE moest behandeld.

Op waarlijk voortreffelijke wijze heeft de Groninger prediker aan het tot hem gerichte verzoek .voldaan, van zijn iaak als meditatieschrijver zich gekweten.

Door het zien op WILLIAM HOLE'S schoone platen, maar meer nog door met het oog zijner ziel te turen op den zin der evangelie-bladzijden, is de auteur geïnspireerd. En aan wat hij diïs zoo uiterlijk als innerlijk schouwde, heeft hij, met zijn welverzorgdèn en voor het heilig onderwerp zoo passenden stijl, een beelding weten te geven, die verstand en gemoed toespreekt, die naast het religieuse het esthetisch lust-gevoel van den lezer wekt.

Dit boek is, zooals de titel KRUIS EN KROON reeds doet vermoeden, meer dan een Passieboek. Het gaat, om het eens dogmatisch te zeggen, »over den staat der vernedering» en over »den staat der verhooging» onzes HEEREN.

Althans ten deele.

Van de XII Overdenkingen of Meditaties, waarvan elk verlucht is door een plaat van WILLIAM HOLE, zijn de titels der eerst negen: Des daags leerende in den Tempel, des nachts op den Olijfberg. Indien Ik u niet wasch, gij hebt geen ' deel met Mij. De zielestrijd in Gethsémané. Jezus voor den Hoogen^aad. In het rechthuis van Pilatus. In het Paleis van Herodes. Op Gabbatha. Op Golgotha. In he graf gelegd. De titels der laatste drie zijn: Maria... Rabboni. Aaa de Zee van Tiberias. Met heerlijkheid gekroond.

Dit Ie»; deel van den Nieuwen Jaargang is metterdaaad een aanbeveling voor CALLENBACH'S VEREENIGING CHRISTELIJKF BIBLIOTHEEK.

2. H. S. S. KUYPER. VACANTIE IN ENGELAND. Tweede Druk. Kampen 1917. J. H. Kok.

H. S. S. KUYPER. EEN HALF JAAR IN AMERIKA. Tweede herziene Druk. Den Haag. W. A. Daaraen.

Wanneer 'n Spreker na de pauze zijn gehoor niét in quantiteit verminderd terug vindt, is hem dat een bewijzend teeken, dat hij het niet verveeld heeft. En evenzoo is het voor een auteur een bewijzend teeken van met zijn boek het publiek niét verveeld te hebben, wanneer de uitgever er een nieuwen druk van geeft.

En dat is al heel wat.

Wie toeh verveelt toont daarmee zijn gemis aan vaardigheid, om belangstelling of interesse te wekken, en doet verstandig wanneer hij van het als spreker-, of schrijver-optreden afziet.

Wie verveelt pakt niet en op het »pakken< van je publiek, of als u »boeien« deftiger vindt, komt het vóór alles aan.

Dit is de diepe ^^aarheid van het: »alle genre is goed behalve het vervelende». ,

Niet vervelend zijn, dat is al veel.

Toch nog niet alles.

Want het is met het interesse of de belangstelling als met de wijsbegeerte.

Van de laatste is eens gezegd: » Wat voor een Philosophie men kiest, hangt ten slotte af vaa wat voor 'n mensch men is".

Ook dit is een diepe waarheid.

, En zoo komt het er dan op aan, ten eerste niet vervelend te zijn, en ten tweede de mentaliteit van zijn publiek, zóó te onderkennen, dat je weet waar en waarmee je het »pakken» kunt.

'n Goeie kennis van me, 'n gewild »Nutslezer», ging altijd op reis met twee niet-vervelende manuscripten, maar tusschen die twee was het «soortelijk verschil» dat het eene meer melancholisch, het andere meer maniacaal was.

Heusch nog zoo gèk niet!

Dat nu aan de begaafde Schrijfster der twee hier boven genoemde werken het voorrecht te beurt viel om ze in tweeden druk te zien, is te verstaan.

Ze beantwoorden toch aan de twee eischen, die ik zoo even noemde en waarmee uitgevers die, zooals de heer KOK en DAAMEN, hun vak verstaan, rekenen.

Beide werken van Mej. KuyPER zijn vroeger hier door mij met waardeering besproken, en dat. ik daarin niet mistastte, blijkt mij uit hun »tweeden druk».

Wat VACANTIE in ENGELAND betreft verdedigt de geachte Schrijfster zich tegen enkele niet onwelwillende op-en aanmerkingen die de kritiek zicfe had veroorloofd. Deze verdediging welke over een zestal punten gaat, draagt het karakter van 'n nadere toelichting en is, naar het mij voorkomt, geslaagd. Er komt nog eens klaar en duidelijk door uit dal dit boek wil beoordeeld worden als een reis-dagboek ten behoeve van MEJ. KUYPERS geloofsgenooten, die voor het eerst ENGELAND bezoeken. En düs beoordeeld, kan ik de lezers waarvoor het bestemd is, aanraden dezen tweeden druk in hun koffer te pakken. Ze zullen er door worden georiënteerd en alles behalve geënnuyeerd.

De Voorrede bij den tweeden druk van EEN ALF JAAR IN AMERIKA draagt een gansch ander arakter en is ook heel wat uitvoeriger dan ie bij VACANTIE IN ENGELAND.

Met haar recensenten ich hier niet bezig. houdt de Schrijfster

Trouwens, de kritiek was bij dit boek meer enparig in waardeering dan bij het andere.

In hoofdzaak gaat déze Voorrede over het eit, dat »sinds ook Amerika ten oorlog toog r veel gewijzigd is".

Tusschen het AMERIKA dat Mej. KUYPER in d 1907 zag, en {het AMERIKA van nu is dan ook erschil.

Op die verschillen wijst zij.

Vroeger, nog in 1907, vond ze er belangtelhng én sympathie voor alle landen en volken n an Europa, ook voor Duitschland, maar, met itzondering van de afstammelingen der ENGEL-d CHE kolonisten, juist niet voor ENGELAND en d nu is dit alles »om" ".

Verder, de toen groote sympathie in AMERIKA oor HOLLAND vooral door ^MOTLEY gewekt, oor den oorlog nu aan 't tanen.

a Zoo het een als het ander schrijft Mej. KUYPEB v chter enkel toe aan den invloed van Engeland. i oo het een als het ander schrijft ze toe aan et sedert den ooriog, »verengelscht bewustzijn I an Amerika".

Haar bewondering en sympathie voor AMERIKA eeft ze dan ook niet verloren.

»Beteekent het bovenstaande, dat^ik het met at ik destijds (d.i. in 1907) over Amerika chreef, niet meer eens ben? " — zoo vraagt ze.

En onverholen is op die vraag haar ontkennend antwoord:

«Natuurlijk niet. Want dan zou ik mijn toestemming tot het verschijnen van dezen tweeden druk niet gegeven hebben. En ik weet, dat ik een eerlijk boek schreef».

­ Zij kan het zich niet anders denken dan dat Amerika's • bewustzijn, thans door Engelsch verdonkerd en daarom »te goeder trouw», zich straks weer zal verhelderen.

»Het Amerika, dat ik zag en beschreef, bestond en bestaat nog», zegt ze.

Men leze zelf deze VOORREDE, die instructief is, ook om de eerbiedwaardige lijst van geschriften over Amerika, doör de schrijfster blijkbaar voor haar boek geraadpleegd. Maar men leze deze voorrede ook om het daarin ernstig pogen, het Hollandsch vooroordeel tegen Amerika te verklaren en daardoor wég te nemen. En eindelijk om de verwarring, die bij velen, ook ten onzent, bestaat op het stuk van litteratuur, en wel zoo, dat men Amerikaansche litteratuur vaak voqr Engelsche* aanziet. Iets wat Mej KUYPER dan verduidelijkt aan het voorbeeld van EMERSON, den Amerikaan dien velen voor een Engelschman houden.

De schrijfster spreekt in deze Voorrede bij den tweeden druk ergens van haar 'boek > bij wijze van Baedeker mee naar Amerika nemen».

Als reisboek wil zij dus ook dit haar werk beoordeeld hebben.

Wie er zich als zoodanig van bedienden, j bevonden het», zegt ze op grond van veler getuigenis, «bruikbaar».

Ik zal het niet betwijfelen.

Toch is EEN HALF JAAE IN AMERIKA meer dan een bruikbaar reisboek. Het vermag ook, zpo door vorm als inhoud, belangstelling te wekken bij thuisblijvers. Verveelt op geen enkele bladzijde en is thans, door den Uitgevever DAAMEN, om nog andere quaeliteiten dan die van bruikbaar reisboek, terecht onder-dak gebracht in zijn Serie «Goede boeken».

3. CHRISTELIJK VROUWENLEVEN. Uitgave E. J. Bosch Jbz. te Baarn. Derde Jaargang. No. 1. Januari 1919.

t Behalve de gewone rubrieken, ditmaal OVER OPVOEDING (Het meisje in de puberteitsjaren) door W. KLINKERT. In haar KRONIEK bespreekt Mevrouw A. D. het Maandblad: MAATSCHAP­ PELIJK WERK BIJ ZENUWLIJDEN EN KRANKZINNIG­ HEID. IN DE NATUUR heeft M. B. het over WINTER en in HUISHOUDING EN KEUKEN geeft ^ej. M. L. vaji vakkennis getuigende recepten voor kruidkoeken en het wasschen van hand­ schoenen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 januari 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 januari 1919

De Heraut | 4 Pagina's