Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. JAAPBOEK TEN DIENSTE VAN DE GEREFOR­ MEERDE KERKEN IN NKDERLAND 1919 onder Redactie van de predikanten G. DOEKES en J. C. RuLLMANN. DERDE JAARGANG Oosterbaau en Le Cointre, Goes.

Onze Redacte ontving ter aankondiging van dit JAARBOEK 'n ingenaaid exemplaar. Er moeten ook nog gecartoneerde exemplaren van bestaan.

De heeren DOEKES en RULLMANN, die als redacteurs van deze periodiek hun sporen verdiend hebben, leverden ook dit jaar een betrouwbaren gids.' Onder meer zorgden zij - voor noodige verbeteringen in sommige mededeelingen en riepen daartoe de hulp in van den heer I. BuijsE te GOES.

Na den KALENDER met gedrukte en plaats voor geschreven aanteekeningen, alphabetische NAAMLIJSTEN van de Kerken en van de Predikanten en een NECROLOGIE van Predikanten sedert 1834.

Volgt de Rubriek STATISTIEK.

Redactie en Uitgever hadden weer gepoogd deze rubriek nauwkeurig en volledig, te maken. Zij .hebben dit doel nagejaagd als jagers dt vangst van het haas. Da'n, ook nu was dit 'n kwaad vangen, want enkele Kerken bleken weer onwillig op het stuk van bericht-zending omtrent statistische mededeeling. Deze onwilligen staan in het JAARBOEK met een f geteekend.

Naar de Provincies geordend, vindt men in deze Statistiek onze Kerken met al de op haar mstitutair leven betrekking hebbentle cijfergroepeeringen.

De RECAPITULATIE, op grond van de verstrekte cijfers wijst aan:

Predikanten, 2fl5 Vacaturen, 487784 Zielen en 217134 Bel.-Leden. Ook vindt men hier (p. 261) vermeld een vijftal Predikanten die buiten vaste bediening staan. Van die vijf weet ik alleen, dat Ds. E. TH. PLOOS VAN AMSTEL, Ruyschstraat 61 te Amsterdam, gaarne bereid is in vacaturen op te treden.

Na de STATISTIEK ZENDING. krijgt men de rubriek

Eerst die op MIDDEN-JAVA met haren Medischen Dienst en Opleidingscholen, dan die op SoEMBA, en ten slotte die onder de JODEN.

Het Statistisch Overzicht (p. 263) geeft deze cijfers: Mission. Dienaren 10. Getal posten 78. Gedoopten 3352. Belijdende leden 1635

De derde rubriek: OPLEIDING.

Aan onze THEOLOGISCHE SCHOOL te KAMPEN zijn thans ingeschreven 58 studenten, aan onze VRIJE UNIVERSITEIT voor de Theologie 99.

Kerken, die een proponent als spreker begeeren, kunnen zich daartoe wenden tot het Bestuur der Theol. Faculteitsvereeniging te Amsterdam, Keizersgracht 162.

Voor KAMPEN vind ik een dergelijk adres niet. vermeld. Waarschijnlijk zal echter PROF. DR. A. G. HONIG, thans Rector der School, wel inlichtingen geven.

Ten slotte een overzicht van de_^BuiTENLAND-SCHE KEEKEN.

Volgen: DE CHRISTELIJKE PERS, ONDERWIJS, VEREENIGINGEN EN STICHTINGEN VAN BARM­ HARTIGHEID.

'De waarde van dit JAARBOEK wordt ook nu weer verhoogd door het KERKELIJK OVER­ ZICHT 1918 van de hand van den Redacteur J. C. RULLMANN.

De droeve lectuur van 12 In Memoriam's doet gedenken aan de in 1918 gestorven predikanten B. F. V. MAAS, PROF. DR. P. A. E. SiLLEvis SMITT, W. A. VROLIIK, P. WARMEN­ HOVEN, N. J. ENGELBERTS, J. C. C. VOIGT, M. J. DIJK, A. VAN DE ZANDEN. G. H. ELZENGA, J. H. v. D. LICHTE, C. H. ELZENGA, K. V. D. BEEK.

Als losse bijlage zijn aan déze IN MEMOEIAM'S toegevoegd de portretten.

Ds. RULLMANN, onze specialiteit op het gebied der Bibliographic, zorgde voor een OVERZICHT, afgesloten 2 Dec. 1918, van wat id onze Chr. litteratuur is geschreven.

Dit veelszins voortrefiijk JAARBOEK mag in geen onzer Kerkeraad-Kamers ontbreken, maar ook zullen kerkleden die buiten het ambt staan, goed doen het zich aan te schaffen. Het kerkelij k-meeleven, ook wat het uitwendige betreft, met eigen en andere plaatselijke Kerken kan er zoo door gesterkt.

2. ALMANAK VAN HET STUDENTENCORPS > FIDES QUAEBIT INTELLECTUM" VOOR PET JAAK 1919. Kampen, Ph. Zalsman, 1918.

Ook deze Studentenalmanak is tijdig verschenen en ziet er, de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen, lang niet slecht uit.

Als die van het Studentencorps onzer VRIJE UNIVERSITEIT begint en eindigt deze Almanak van het Studentencorps onzer THEOLOGISCHE SCHOOL met n' Kalender en met Advertenties.

Daartusschen als eerste rubriek: THEOLO­ GISCHE SCHOOL van de «Gereformeerde Kerken in Nederland. Uit het KORT VEBSLAG van de Th. S. over den cursus 1917/1918 blijkt, dat er' voor de eerste maal 14 studenten werden ingeschreven, zoodat het getal tot 48 opklom. Verder vermeldt dit verslag, dat PROF. LINDE­ BOOM op 19 Dec. zijn hoogleeraarsambt neerlegde en het rectoraat overdroeg aan PROF. BOUWMAN, die onzen in den dienst vergrijsden strijder een hartelijk woord van afscheid toesprak. Op dienzelfden dag aanvaardde DR. S. GREYDANÜS, als opvolger van PBOF. LINDEBOOM, het hoogleeraarsambt aan de Theol. School. De kort daarna ingetreden zware krankheid van den emeritus-hoogleeraar wordt vermeld, en zijn herstel met dankbaarheid herdacht.

De tweeds Rubriek : STUDENTENCORPS »FIDES QUAERIT INTELECTUM" opent met een photo van den SENAAT van dit , Corps en zijn VAAN­ DELDRAGER en biedt verder alles wa.t op het Corps betrekking heeft. Onder dit alles zijn ook voor buitenstaanders van bflang de hier volgende citaten uit het VIRSLAG van den Abactis-Corporis.

tMet de ontvankelijkheid der jeugd stelt (het corps) den laatstcn tijd zijn gemoed open voor de groote stemmen, die uit de wereld om ons heen en in het bijzonder uit de studentenwereld ons toeklinken".

„Het nieuwe leven in ons openbaarde zich aan ons, wel in de teederheid, maar ook met de frissche kracht van het jonge".

„Het was een jaar van bewustwording en nieuw leven".

Men merkt hier een gelijk verschijnsel als bij het Studentencorps der VRIJE UNIVERSITEIT.

MENGELWERK is de derde Rubriek. Vooraf twee IN MEMORIAM'S.

Het eerste is gewijd aan Ds. G. ELZENGA, het tweede met portret aan den Student ALBERT VAN ENK.

Volgen drie versjes van echt religieuse ontroering. Dan een wel wat lange, maar toch niet ongeslaagde en goed gestileerde meditatie over Efeze 1 : 7. Daarna proza-stukken en versjes van ander genre.

Eerst, wanneer ik het wel begrijp, het als allegorie bedoelde, in „vereenvoudigde spelling" 'geschreven LICHTZEGE, waarmtê de auteur zich als lang niet slecht prozaïst doet kennen. Dan het jolige versje: FLUITEN •, het toekomstige huwelijks-geluk zoo echt menschelijk, mooi uitzingend : DROOMBEELD \ het de planten-ziel wel wat heel sterk potentieerende, maar wat als li entia poëtica er wel mee door kan, stemmingwekkend : WAT DOEN DB BOOMEN IN DE SCHEMERING ?

Verder een, van scherpe ziening getuigenden eigen deernis-ontroering in nieuwe-taal mooi uitend, beloftevol prozastuk: FRAGMENTEN van door den auteur ingevoeld levensleed van Fransche vluchtelingen.

Tenslotte ' het " verfje AAN HAAR, waarin d^ weedom van joiTge liefde , passend 1 „, gtëncadreerd K—j j ^ is in versomberd natuur-leven.

Met dit MENGELWERK hebben de studenten onzer Theologische School getoond, dat > het weerklank vinden in hun Corps van de vraag naar een pieer ernstige opvatting der levensroeping van den Student" zooals er ook staat in het hierboven door mij genoemd "VERSLAG, nog niet gepaard behoeft te gaan met verminderden, zin voor belletrie.

De vierde Rubriek: VARIA, essentieel element van een Studentenalmanak, draagt een uiteraard te esoterisch karakter, dan dat ik er veel anders van kan zeggen dan, dat de humor er niet in ontbreekt.

Tegenover het titelblad staat het welgelijkend portret van Prof, Dr. HONIG h. t. Rector.

Ik weet niet of bij een der leden van de Redactie nog exemplaren te verkrijgen zijn, maar de Uitgever ZALSMAN te KAMPEN zal er nog wel een paar over hebben en ook door buitenstaanders verdient deze Studenten-almanak te worden gelezen.

3. De GRONINGER BRANDWAARBORG-MAAT­ SCHAPPIJ, oude Boteringestraat 72 te GRONINGEN, zond ons weer dit jaar haar, ook'in andere vertrekken, door terstond in het oog vallende kloeke dagcijfers, zeer bruikbaren wandkalender voor kantoor. De vermelding van „de Christelijke feestdagen* verhoogt zijn waarde voor ons Christelijk publiek. Gaarne zag ik er, bij leven en welzijn, een volgend jaar ook de > verjaardagen van ons Koninklijk huis« op aangegeven. De ^ band aan de Dynastie wordt door ons Christen-volk zoo sterk gevoeld.

P. S. Het drukfoutenduiveltje speelde mij de vorige week twee parten.

In mijn bespreking van den STUDENTEN­ ALMANAK onzer VBIJE UNIVERSITEIT kwam te te staan kolom 2 alinea 2: Meer kan ik zeggen over de vijf RUBRIEKEN die 4—18 vullen, doch moest staan p. 4—118. En in kolom 2 over FARRAGO en VARIA alinea 6, regel 3 kwam te staan: »met gesloten oog schrijfd ik in 't donker voortt, doch moest staan: imet gesloten oog schrijd ik in 't donker voort. G.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 januari 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 januari 1919

De Heraut | 4 Pagina's