Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Niet de juiste weg.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Niet de juiste weg.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het bericht, dat dezer dagen in de kranten de ronde deed, dat de Minister van Financiën bereid was te overwegen om" uit 's Lands schatkist een duurtetoeslag te geven aan de predikanten en de roomsch-kathoiteke geestelijken, heeft aan een predikant onzer Kerken aanleiding gegeven, in de Rotterdammer de vraag te stellen, of die duurtetoeslag door den Staat ook niet aan onze predikanten kon gegeven worden,

»In verband met dit bericht, kan de vraag niet worden onderdrukt, of daaronder ook begrepen zijn de predikanten der Geref. Kerken ? Of vallen deze er weer buiten ? De arme stakkers zitten reeds zoolang te wachten, dat er wel geen andere uitkomst zal zijn dan bij den Staat aan te kloppen om een aalmoes te mogen ontvangen. De Kerken bestendigen de droeve tóestanden in de pastorieën. De O. W.-ers hebben hun' gaven ook niet gebracht aan het adres der Deputaten van Synodewege benoemd. (Men fluistert zelfs dat het bericht indertijd in de • Heraut" voorkomende, een speentje was om er de arme predikanten mee zoet te houden !) »Hoe het zij, er moet een eind komen aan den kommer en de ellende die in de pastorieën wordt geledenl In de eerste plaats voor de predikanten op de dorpen die dezelfde uitgaven hebben als hun collega's in de steden, en meermalen beneden de helftj zoo niet meer, van hun tractement blijven.

»Misschien is dit de eenige uitweg, dat de hand van den ibedelmonnik" naar den Staat wordt gericht. Men kan toch niet jaar in jaar uit aan 't jspeentje" zuigen dat de Kerkeneen roeping in deze hebben té vervullen, terwijl-er niets komt ? Wanneer de Minister tot gemelde daad overgaat, zullen vele Geref. predikanten hem dankbaar zijn, wanneer zij ook een gift ontvangen. Zoo niet, dan wordt hun het leven nog zwaarder, wijl het geld door de belastingen geïnd, ook op hen zal worden verhaald. Met mooie praatjes schiet men niet op. Met bangmakerij evenmin.

„Er moet iets binnenkomen ia de pastorieën. Vooral daar, waar de tractementen het geringst zijn. Laat het dan van den Staat komen, het zal een weldaad zijn".

De toon van het schrijven is, zooals de Rotterdammer er bij aanteekent, scherp, soms bitter. En al begrijpen we, dat de hoog geklommen rood in menige pastorie tot zulke bittere uitlatingen aanleiding geeft, toch rijst de vraag of een Dienaar van Christus goed doet zulke uitlatingen in een politiek dagblad te schrijven en daarmede een smaad te brengen over de Kerken, die hij dient.

Zulk een bitterheid van geest maakt dan ook, dat men onrechtvaardig wordt. De Heraut heeft misschien meer dan eenig ander kerkelijk blad telkens weer gewezen op de noodzakelijkheid om de predikantstractementen te verhoogen. Het voorstel, door een onzer lezers oos gedaan, om een comité te vormen, dat van degenen, die in dezen tijd oorlogswinst hadden gemaakt, een bijzondere bijdrage zou vragen voor de noodlijdende predikanten, is met warmte door ons aanbevolen. Indien te Synode te Rotterdam aan deputaten tot verbetering der predikant stractemen ten ruimer mandaat had verleend, zou wellicht uit deze bron meer te krijgen zijn geweest. Maar hoewel de deputaten persoonlijk bereid waren meer te doen, waren zij door het mandaat der Synode gebonden. Hier te spreken van een speentje, dat de Heraut zou gebruikt hebben om er de arme predikanten mee zoet te houden, is daarom een beschuldiging, die zeker niet verdiend is.

Eneven onrechtvaardigisde beschuldiging, dat onze Kerken ««V^j zouden doen, Deputaten tot verbetering der predikantstraktementen konden op de Synode te 's-Gravenhage reeds mededeelen, dat als vrucht van hun arbeid de traktementen verjioogd waren met f 76.753.70, terwijl op de Synode te Rotterdam bleek, datsindsdiennogf 51078.50 hierbij was gekomen, zoodat de verhooging reeds een kleine f 140 000 bedroeg. De Synode van Rotterdam voegde hieraan nog een duurtetoeslag bij van minstens 12 pCt. van het traktement, waardoor zeker nog eeiï f 100.000 aan dit bedrag kan worden toegevoegd. En naar de berichten, die bij Deputaten inkwamen, gaat de traktementsverhooging nog steeds door. Er zijn verschillende Classen, waar het minimumtraktement nu reeds op en zelfs boven de f 2000 is gebracht. Het totaal bedrag, dat onze kerken voor de traktementen opbrengen, is dan ook niet ver van een millioen gulden, en voor een groep, die uit niet veel rijken bestaat, is dit bedrag, dat geheel uit vrije gaven inkomt, zeker niet zoo gering te achten.

Dat de geheele omkeer, die in het sociale leven heeft plaats gevonden en waardoor de waarde van het geld bijna tot de helft gezonken is, al degenen, die van vaste salarissen leven moeten, in groote moeite brengt, vooral wanneer dit salaris toch reeds krap genoeg was, spreekt vanzelf. Arbeiders, winkeliers, handelaars voelen dit minder, omdat zij voor hun arbeid of voor hetgeen ze leveren Tioogere betaling kunnen eischen. Deze geheele omkeer in de oeconomische verhoudingen eischt, dat ook de vaste salarissen naar evenredigheid verhoogd zullen worden, en dat dit ook voor onze predikanten heeft te gelden, spreekt wel van zelf. Maar het is zeker niet de beste weg om daarvoor als bedelaar bij de Staatskas aan te kloppen. De duurtetoeslag, dien de Slaat geeft, is zeker niet in overeenstemming met de veranderde omstandigheden, en het is zelfs een fout geweest van de Synode van Rotterdam, dat zij met dien duurtetoeslag van den Staat te veel rekening heeft gehouden en daarom evenals de Staat den duurtetoeslag op niet meer dan 12 pCt. bepaalde, terwijl het leven toch reeds meer dan 50 pCt. duurder geworden was. Bovendien zou een duurtetoeslag van den Staat de actie tot verbetering der tractementen eer kwaad dan goed doen en de ofifervaardigheid doen verminderen. Terwijl eindelijk een duurtetoeslag ons vanzelf zou brengen op den weg van staatssubsidie aatj de Kerken, die voor de vrijheid onzer Kerken zeer gevaarlijk ZOU' wezen.

Maar al betreuren we daarom, dat de niet genoemde predikant dézen raad gaf, toch mag uit dit schrijven wel een ernstige vermaning tot onze Kerken uitgaan, om in den nood onzer predikanten beter te voorzien.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 februari 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Niet de juiste weg.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 februari 1919

De Heraut | 4 Pagina's