Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Geen wettige verhindering".

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„Geen wettige verhindering".

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In het referaat, dat Mr. A. J. L. van Beeck Calkoen op onze predikanten-conferentie over het Huwelijksformulier hield en waarin hij aanwees, in welk opzicht ons Huwelijksformulier met het oog op de gewijzigde omstandigheden een revisie behoefde, wees hij er ook op, dat de uitdrukking in het-formulier: »Ik neem u allen, die hier vergaderd zijt, J: ot getuigen, dat er geen wettige verhindering is voorgekomen", thans behoort weg te vallen, omdat het onderzoek of een huwelijk al dan niet wettig kan gesloten worden, van de Kerk op de Overheid is overgegaan en daarom deze oproep van getuigen in ons Huwelijksformulier niet meer op zijn plaats is.

Deze voorstelling nu kan tot misverstand aanleiding geven en het is misschien goed er daarom op te wijzen, dat de zaak toch niet zoo eenvoudig is als Mr. Van Beeck Calkoen haar hier voorstelt.

Het. is volkomen juist, dat in de dagen onzer vaderen geen burgerlijke huwelijksvoltrekking in eigenlijken zin voorkwam, maar de Kerk, daarbij tevens als gedelegeerde van de Overheid optredende, gelijk Voetius het uitdrukt, het huwelijk sloot. In zooverre was de Kerk, wanneer zij een huwelijk sloot, verplicht, vooraf tot tweemalen toe de namen van degenen, die zich in het huwelijk wilden begeven, af te kondigen, opdat ieder gelegenheid zou hebben bezwaren tegen de sluiting van het huwe-_ lijk in te brengen. En wanneer zulke wet-° tige bezwaren niet waren ingebracht, dan kon de predikant bij het sluiten of bevestigen van het huwelijk verklaren, dat hij alle aanwezigen tot getuigen nam, dat er geen wettelijke verhindering voor de sluiting van het huwetijk was voorgekomen. Wie bezwaar wilde inbrengen bijv. op grond dat bruidegom of bruid reeds gehuwd waren, of wanneer de ouders hun toestemming tot het huwelijk niet wilden geven, kon tot op het laatste oogenblik van de huwelijkssluiting dit nog doen. In Engeland is het zelfs meermalen voorgekomen, dat op het laatste oogenblik zulk een wettige verhindering nog werd ingebracht en de huwelijkssluiting daardoor niet kon doorgaan.

Maar al is hiervan, nu de Overheid eerst het huwelijk sluit en daartoe de aankondigingen laat voorafgaan, geen sprake meer, toch wil dit allerminst zeggen, en ook Mr. Van Beeck Calkoen zelf wijjt hier in zijn referaat op, dat de Kerk daarom verplicht zou wezen, f elk huwelijk, dat de Overheid voltrokken heeft, , te bevestigen. Al is voor een deel de taak om te onderzoeken, of er tegen het huwelijk wettige redenen zijn aan te voeren, thans op de Overheid overgegaan, en al heeft de Kerk in dat opzicht zich bij de beslissing der Overheid neer te leggen, toch heeft de Kerk een zelfstandig recht behouden om te beoordeelen, of zulk een huwelijk wel overeenkomstig het Woord Gods gesloten is en of het daarom door haar wel in Gods Naam bevestigd mag worden. De Overheid verbiedt geen huwelijk tusschen een geloovige en een ongeloovige, maar Gods Woord verbiedt dit wel en de Kerk zou zulk een huwelijk niet mogen bevestigen. Evenzpo laat het zich denken, dat de Overheid omtrent de graden van bloedverwantschap, waardoor een huwelijksverbintenis verhinderd wordt of' omtrent de gronden van echtscheiding, waarna een tweede huwelijk geoorloofd is, bepalingen maakt, die een Christelijke Kerk niet als juist en overeenkomstig Gods Woord kan erkennen. In zulk een geval zou wel voor de Overheid een rechtsgeldig huwelijk kunnen gesloten worden, maar de Kerk zou moeten weigeren zulk een huwelijk te bevestigen.

Dit toetsingsrecht nu komt niet alleen aan den Kerkeraad toe, maar aan heel de gemeente. Het behoort tot het ambt der geloovigen, die steeds toezicht hebben te houden op alles wat in de gemeente geschiedt, of het naar den Woorde Gods gaat. Vandaar dat in de gemeente geen huwelijk bevestigd mag worden, wanneer hiervan vooraf geen mededeeling aan de gemeente is gedaan. En deze mededeeling dient dan niet alleen om het feit, dat dit huwelijk*zal gesloten worden, publiek bekend te maken, maar opdat een ieder, die wettige bezwaren tegen deze huwelijksbevestiging heeft, deze bij den Kerkeraad bekend kunne maken, zooals dan ook in het afkondigingsformulier vóór de bevestiging van het huwelijk staat. Alleen wanneer er geen wettige bezwaren zijn ingebracht, kan de 'huwelijksbevestiging doorgaan.

Of men nu bij de huwelijksbevestiging zelf nogmaals expressis verbis zal verklaren, dat er geen wettige hindernis in 't midden is gebracht, en daarvoor zelfs de aanwezigen als getuigen zal .nemen, is een bijkomstige quaestie. Bij de bevestigi.1 g van de ambtsdragers wordt ook uitdrukkelij k medegedeeld, dat de namen dezer personen aan de gemeente zijn voorgesteld en niemand eenig wettig bezwaar tegen hen heeft ingebracht. En waarom zou men dit ook bij het bevestigen van het huwelijk niet mogen vermelden ? Het woord wettig hQth in deze verklaring natuurlijk niets te maken met legale bezwaren, maar wil alleen zeggen : bezwaren die door den Kerkeraad ais juist erkend worden. Maar of men deze formule wil behouden of weglaten, in elk geval mag aan het beginsel niet getornd worden, dat de voltrekking van het huwelijk door de Overheid, de Kerk niet verplicht om dit huwelijk te bevestigen; dat de Kerk zelf te toetsen heeft aan Gods Woord of dit huwelijk een Christelijk huwelijk is, waarop Gods zegen kan rusten, en dat de plicht 4 om dit te onderzoeken, niet alleen op den Kerkeraad, maar ook op heel de geaieente rust. We twijfelen niet of Mr. Van Beeck Calkoen zal dit van harte met ons eens zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 februari 1919

De Heraut | 4 Pagina's

„Geen wettige verhindering

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 februari 1919

De Heraut | 4 Pagina's