Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

Werken, voordurend werken, en op allerlei geoorloofde wijze werken, is thans zaak.

Besproken werd op de laatst gehouden Jaarvergadering, dat niet mocht worden gerust voor de contributie tot f 150.000 per jaar was gekomen. Thans zijn we aan de f 40 000 toe.

En wij gaan vooruit, hard vooruit, maar nog niet genoeg vooruit ^ om over voldoende inkomsten te beschikken. Het aantal hoogleeraren klimt en de uitgaven voor honoraria en voor de kosten stijgen.

Dank zij 's Heeren zegen, de bereidwilligheid der vrienden en de krachtige actie van de comité's, correspondenten en agenten, is in dit jaar de contributie met ruim f 1200 vooruit gegaan. Groningen ging weer voorop. In de maand Februari werd daar het werk op nieuw aangepakt en de eerste week werd de contributie met f 498 en de tweede week met f 268 verhoogd.

Het comité te Groningen stelde den heer van der Blom aan, door wien deze provincie, straks wellicht ook Drenthe en misschien Overijsel, zal worden bewerkt.

Friesland bleef niet achter. De provinciale secretaris Ds. R. van Reenen te Wons geeft niet alleen wenken, maar werkt voor.

Alleen in Wonseradeel werd f 300 vermeerdering van contributie verkregen.

Dan kan nog van Arnhem worden vermeld, dat het aldaar opgetreden comité door persoonlijk bezoek bij de eerste inzameling bij 13 personen verhooging van contributie en 26 nieuwe contribuanten won, waardoor pl.m. f 100 meer werd verkregen.

En door den volhardenden arbeid van Ds. N. Boukema kwam ook de Achterhoek meer naar voren en kon daar meer dan een lidmaatschap worden geplaatst.

Gelderland en Overijsel zijn tot nog toe de meest voordeelige provinciën niet, maar we gaan vooruit.

Ook Noord-Holland geeft hoop. Straks zal den Helder worden aangepakt. Alleen in de Gereformeerde Kerk aldaar zijn 812 leden tot het avondmaal toegelaten en er zijn pas 11 — zegge elf — contribuanten en een lid.

Dat kan, dat moet, dat zal beter worden. Maar dan moet het aangepakt, en degelijk bewerkt worden, opdat het dozijn vertienvoudigd worde.

En eindelijk Brabant, vooral het land van Altena. En dan maar waartoe meer!

Vlak bij huis is nog zooveel te doen.

Waar blijft Amsterdam (Zuid? ) Het locaal comité werkt ijverig mede, maar voor degelijk werk zal een verdeeling moeten gemaakt worden.

Revisie van de organisatie is dringend noodig, is zeker wenschelijfc, is met een beetje goede wil gemakkelijk uitvoerbaar.

Classis Haarlem.

L. S.

Van verschillende zijden kwam het verzoek-, de aanstaande vergadering der Classis niet op 11 Maart te doen houden, met het oog op het dan te houden 2e Christelijk Sociaal Congres.

De kerken worden thans uitgenoodigd tegen 18 Maart a.s. De termijn van inzending is verlengd tot 1 Maart a.s.

Namens de roepende kerk van Haarlem,

G. R. KUIJPER.

Vergadering der Classis Amersfoort, 7 Jan. 1919.

1. Ds. Teerink, consulent vaa de roepende kerk van Oud-Loosdrecht, opent op gebruikelijke wijze de vergadering.

2. De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden. Een diaken ontvangt keurstem.

3. Naar toerbeurt neemt Ds. Rietberg zitting als praeses, Ds. Teerink als assessor en Ds. Menken als scriba.

4. Over een brochure van een Dienaar des Woords wordt broederlijk gesproken, wat op de volgende classis zal worden voortgezet.

5. De notulen worden gelezen, ook di« van de buitengewone classicale vergadering van 6 Dec. 1.1.-, en goedgekeurd.

6. Op voorstel van Ds. Van Arkel neemt de classis de volgende resolutie : iDe classis Amersfoort, vergaderd 7 Jan. '19, vernomen hebbende van de afgevaardigden van de kerk van Bunschoten B, dat deze in dezelfde vacature voor de 2e maal, zonder toestemming van de classis, beroepen heeft Ds. W. Veder van Zwolle, spreekt hare afkeuring iiit over deze handeling van den kerkeraad van Bunschoten B; keurt de handeling van den consulent Ds. Rietberg goed, die den tweeden beroepsbrief geweigerd heeft te onderteekenen; besluit te zullen berusten in deze tegen de K. O. ingaande handeling van den kerkeraad van Bunschoten B., geheel voor zijn rekening latend de gevolgen, die deze handeling voor hem moge hebben, en van dit besluit afschrift te doen toekomen aan de kerkeraden van Bunschoten A en B."

7. Op een vraag van N. Loosdrecht om een vaste jaarlijksche bijdrage voor het traktement voor een te beroepen leeraar, besluit de classis, deze kerk te steunen met / 300 in het eerste jaar, dat zij een D. d. W. heeft.

8. In de rondvraag naar art. 41 K. O. wordt Maartensdijk op haar verzoek, ten opzichte van art. 13 K. O. gelijkgesteld met Renswoude. Laatstgenoemde kerk ontvangt advies in een doopzaak. Aan de Deputaten der Synode zal worden verzocht hun advies in een tuchtzaak in-te zenden bij den kerkeraad van Oud-Loosdrecht.

9. De attesten van de beroepen predikanten Ds. Westerhuis en Ds. Veder worden goedgekeurd.

10. De vacaturebeurten worden aldus geregeld : N. Loosdrecht: Ds. Van Arkel en Ds. Westerhuis; Maartensdijk: Dr. Veltenaar en Ds. Meynen, sec. Ds. Veder; Westbroek: Ds. Teerink en Ds. Rietberg; Renswoude: Ds. Donner, Ds. Menken en Ds. Veder.

11. De collecten en bijdragen worden geïnd en de kasboeken nagezien en in orde bevonden.

12. Maartensdijk wordt aangewezen als roepende kerk voor de volgende classis, te houden op Dinsdag 8 April e. k.

13. Ds. Donner gaat voor in dankzegging, waarna de Praeses de vergadering sluit.

In naam en op last der classis.

A. M. DONNER.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's