Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

Werd in een vorig nummer melding gemaakt van den goeden vooruitgang der inkomsten van de. Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Ger. grondslag, het is verblijdend te kunnen melden, dat ook buiten de organisatie om, nog andere medewerking wordt gevonden.

Eene vereeniging van heeren oud-studenten der Vrije Universiteit onder den naam van Studenten-Studiefonds, was al eenige jaren werkzaam om steun te verleenen aan het Studiefonds der Vrije Universiteit.

De gelden door de heeren oud-studenten verzameld, werden door. het bestuur van dit fonds eens per jaar gestort in de kas van het Studiefonds. Uit dat studiefonds wordt steun verleend aan minvermogende studenten bij de V. U. ingeschreven, om het even in welke faculteit zij hunne studiën trachten te voltooien.

Zoowel Juristen als Literatoren, Theologen o' Medici, bij elkander omstreeks 30 in aantal, worden door dat studiefonds gesteund, en he s verblijdend te kunnen verklaren, dat zoowel zij die voorheen uit dit fonds bijdragen verkregen, als degenen die deze hulp niet noodig hadden, nu medewerken om de thans studeerenden behulpzaam te zijn. Ook hier blijkt d^ vindingrijkheid der liefde.

Jaarlijksche bijdragen voor het Studenten-Studiefonds te verkrijgen is en blijft de leuze van het Studenten-Studiefonds, maar bovendien werd nu besloten om een fonds bijeen te brengen, waarvan de rente — maar ook alleen de rente — kan worden gebruikt om het Studiefonds te steunen.

Ten minste f 50.000 moet worden bijeengebracht, en wel vóór 20 October 1920.

Elk der heeren studenten ontving van het bestuur van het Studenten Studiefonds een keurig boekje met bons van f 25, ƒ 10, / 2.50, f 1 en f 0.25, tot een bedrag van f 200, met verzoek deze bons te doen verkoopen en het bedrag op te zenden.

In het begin van dit jaar werden deze bons gedistribueerd, en reeds nu is door een der heeren oud-studenten zulk een boekje geheel uitverkocht. Ds. J. W. van den Bosch te Harderwijk plaatste de eerste f 200, terwijl Ds. L. van Loon reeds f 126.25 in mindering van de f 200 zond.

Voorts werd nog f 400 van een der heeren oud-studenten ontvangen, zoodat spoedig de t eerste f 1000 zal zijn binnengekomen.

Een en ander geeft goeden moed om te verwachten, dat op den 20 October 1920, als de Vrije Universiteit haar 40-jarig bestaan viert, de gewenschte som van f 50.000 aan' heeren Directeuren kan yorden ter hand gesteld.

Deputaten van de Gereformeerde Kerken voor de Correspondentie met de H. Overheid brengen ter kennis van de kerken,

a. dat bij schrijven van 26 Febr. 1919 bericht is ingekomen van ZEx. den Minister van Justitie, dat de Gereformeerde Kerk van Winsum, Classis Warffum, Provincie Groningen, voortaan den naam zal voeren van: „de Gereformeerde kerk van Winsum-Obergum";

b. dat volgens bericht van Z.Ex. den Minister van Justitie d.d. 28 Feb. de Gereformeerde Kerk te Kralingscheveer zelfstandig is geïnstitueerd. Op de lijst \an de Gereformeerde Kerken is deze Kerk geplaatst onder No. 920.

Namens Deputaten,

H. BOUWMAN, Secr.

Kort verslag van de vergadering der classe Axel op 16 Januari 1919.

'Art. 1. Ds. De Walle opent, laat zingen Ps. 25 : 2, leest 1 Petrus 5 en gaat voor ingebed.

Hij roept een hartelijk welkom toe aan Ds. Goris van Schoondijke, voor 't eerst ter vergadering.

Art. 2. Credentialen nagezien. Alle kerken wettig vertegenwoordigd. De kerk van H. heeft een instructie.

Alt. 3. Notulen gelezen en goedgekeurd.

Art. 4. Moderamen: Ds. De Walle, praeses ; Ds. Groeueveld, scriba; Ds. Thielen, assessor.

Art. 5. Geen ingekomen stukken.

Art. 6. Rondvraag Art. 41 D. K. De kerk van. H. vraagt en verkrijgt dezelfde subsidie van 't vorig jaar.

De kerk van A. spreekt haar leedwezen uit over het verschuiven der kerkvisitatie. Dezelfde kerk dient haar protest in tegen de aanneming van 't voorstel-Neuzen in zake classicalen leeskring. Dezelfde kerk vraagt nadere inlichting omtrent hen, die uit de Herv. Kerk tot ons overkomen.

De kerk van O. vraagt en verkrijgt drie vacature-diensten ; deze kerk begeert Ds. Goris als consulent, wat toegestaan wordt.

Art. 7. Afdoening geldelijke zaken.

Art. 8. Pauze.

Art. 9. Voortzetting rondvraag art. 41 D. K. De kerk van Z. brengt ter sprake de zaak van br. De K., welker behandeling uitgesteld wordt. Dezelfde kerk vraagt en ontvangt advies in een tuch'tzaak.

Art. 10. Kasboek van den class. nagezieii en in orde bevonden. Quaestor

Art. 11. Roepende kerk volgende vergadering Zaamslag. Plaats: Neuzen. Datum Ie Donderdag in Mei.

Art. 12. Rondvraag. De kerk van S. vraagt en ontvangt advies in een zaak, betreffende art. 8 D. K. O.

Art. 13. Lezing kort verslag.

Art. 14. De assessor dankt; de praeses sluit de vergadering.

Ds. A. THIELEN, h. t. Assessor.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's