Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De profeten des Ouden Verbonds.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De profeten des Ouden Verbonds.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het is een zeldzaam genot, wanneer men een zoo rijpe en doorwrochte studie te lezen krijgt als Dr. G. Ch. Aalders, Dienaar des Woords bij de Gereformeerde Kerk van Ermelo, ons schonk in zijn veel omvkttende studie over de Profeten des Ouden Verbonds, die bij den bekenden uitgever J. H. Kok te Kampen het licht zag. Niet alleen dat de uitgave keurig is verzorgd, dat een uitvoerig tekst-, zakenen naamregister het naslaan gemakkelijk maakt en dat Dr. Aalders beschikt over een vaardige pen, een helderen stijl en de moeilijkste problemen zelfs bevattelijk weet voor te stellen, maar dit werk biedt zulk een verrijking van inzicht in het machtige verschijnsel van de profetie onder Israel, dat onze Kerken niet dankbaar genoeg kunnen zijn aan dezen Doctor, die zoo zijn wetenschappelijke gaven aan de wetenschap en de kerk dienstbaar weet te maken. Elk predikant behoort dit studieboek aan te schaffen; het zal zijn inzicht verhelderen in de Schrift, hem een veilige leidsman zijn bij moeilijke vraagstukken en vruchtbaar wezen ook voor de prediking en het catechetisch onderwijs.

De korte opgave van den inhoud kan reeds doen zien, welk een rijke stof hier wordt geboden. Dr. Aalders behandelt eerst de namen, die de profeten dragen, het begrip van profetie, het feit van profetische Godsopenbaring, de wijze waarop en de middelen, waaamede deze openbaring is geschied; hij toont aan, hoe de geest Gods de bron der profetische openbaring is geweest en hoe de profetische ingeving een organisch karakter draagt; bespreekt in verband met de profetie bij Israël het zoogenaamde devinatievermogen van den mensch, en na deze algemeene vraagstukken, die het karakter der profetie betreffen, afgehandeld te hebben, bespreekt hij dan de profetische mededeeling der ontvangen openbaring, de wonderen der profeten, den vorm en inhoud der profetische prediking, de voorzeggingen der profeten en hare vervulling, de bestemming der profetie, het ambt n den stand der profeten, de zelfbewustheid der profeten, de kenteekenen der profetie, de zoogenaamde analogieën bij andere volkeren en ten slotte de eenigheid der profetie. Zoo wordt in welgeordend geheel het geheele verschijnsel der profetie bij Israël behandeld en leert men te dieper verstaan, welk een rijke gave God in deze profetie niet alleen voor Israël, maar voor de Kerk aller eeuwen heeft gegeven.

Wetenschappelijk staat dit werk hoog. Dr. Aalders kent heel de litteratuur over dit onderwerp, weet welke vraagstukken hier aan de orde zijn en beheerscht op meesterlijke wijze zijn stoi. Maar voor ons staat dit werk nog hooger, omdat Dr. Aalders geen enkele poging doet om door concessies zich een wit voetje bij de toonaangevende geleerden te bezorgen, veeleer beslist en moedig uitkomt voor zijn standpunt, dat de Oud-Testamentische profetie alleen aan den Heiligen Geest als bron is te danken, met de Schriftcritiek het nergens op een akkoord werpt, maar op de meest overtuigende wijze in het licht stelt, hoe zwak de beweringen van deze critiek zijn. Vooral in onze dagen, nu er zooveel teekenen van verslapping en inzinking op dit gebied zijn, zelfs in onze eigen Kerken, doet het lezen van zulk een geschrift zoo weldadig aan.-Er spreekt hier een man, die al den ernst der problemen kent, die met het gezag van een geleerde spreken kan, en die toch geheel en vol-

komen buigt voor het gezag van Gods Woord. Het 'is daarom, dat we, bij uitzondering, in deze rubriek op dit werk de aandacht meenden te moeten vestigen. We bevelen het van harte aan alle Dienaren des Woords en alle meer ontwikkelde gemeenteleden ter lezing aan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's

De profeten des Ouden Verbonds.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's