Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons;

In het land van Heusden en Altena, zoo beroemd in den strijd voor de vrijheid van de zuivere verkondiging van Gods Woord, zal nu ook krachtig de belangstelling voor eene Hoogeschool met den Bijbel worden opgewekt.

In eene samenkomst van vrienden uit de plaatsen Werkendam, Sleeuwijk, Andel, Almkerk enz. werd uhvoerig de beteekenis van een Vrije Universiteit bespraken.

Ds. G. Akkerhuis opende met gebed en inleidend woord de vergadering en gaf daarna gelegenheid om van gedachten te wisselen,

Hoe groot de waarde is van eene Universiteit op Gods Woord gegrond, bleek uit de bespreking.

Vooral kwam duidelijk uit de beteekenis van eene literarische faculteit voor de Godgeleerdheid.

Het was geen bewijs van diepte van inzicht, indien men meende dat wanneer maar voor goede theologie werd gewaakt, de Kerken genoegzaam werden gediend.

Immers elk theoloog studeert veel langer letteren dan theologie, en herinnerd werd aan het gezegde, dat een Cartesius meer heeft bedorven dan door tien mannen-als Voetius kon worden goedgemaakt.

Ook de medische faculteit werd besproken.

De praktijk vraagt om geloovige geneesheeren, maar de belijder van den Christus vraagt om wapenen tegen het ongeloof. Deze moeten, wat de medische wetenschap betreft, vooral gezocht worden in de Laboratoria,

Een der eerste van beteekenis, en wel voor de Physiologic, is opgericht.

Daar worden de bewijzen gezocht en zijn er reeds gevonden ter weerlegging van de verkeerde meeningen, die door de openbare Universheiten worden geleerd.

Wordt daar o, m, «wetenschappelijk" verondersteld, dat de dieren als hoogst ingewikkelde machines en automaten werken en eigenlijk onbezield zijn, der wetenschap op Gods Woord gegrond is het gegeven, om door jarenlange studie en proefnemingen een bestaan van een ziele-leven bij dieren, ook bij de kleinste en allerlaagste, waar te nemen. Werd door Darwin geleerd en wordt dit praatje nog in half-of kwart wetenschappelijke kringen nagepraat — dat de mensch niet alleen van het dier afstamt, maar ook al zijn geestelijke eigenschappen bij het dier, zij het dan in geringe mate, aanwezig zijn, de dier-psychologische studiën in genoemd Laboratorium gedaan, maken meer en meer duidelük, welke een niet te overbruggen afstand er tusschen mensch en dier bestaat. Zeker, voor den Christen is alleen «het geloof het bewijs" dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden", maar datzelfde geloof roept tot gehoorzaamheid, ja meer, wordt gekend uit de vruchten, ook uit de bereidwilligheid om het Pro Rege uit te roepen op het terrein der medische wetenschap,

Daarom wil men de mannen der wetenschap steunen met gebed en gaven.

Teneinde die gaven in te zamelen, werd een comité opgericht. Ia elke plaats zal een subcomhé de vrienden bezoeken, en spoedig daarop weer eene samenkomst worden belegd om de resultaten na te gaan.

Classis Gouda.

Oproeping der Classicale Vergadering.

De roepende Kerk van Nieawerkerk a/d. IJsel roept door dezen de Kerken der classis Gouda op ter vergadering, D. V. op Dinsdag 6 Mei 1919.

Punten voor het Agendum worden bij ondergeteekende ingewacht v^ór Woensdag 2 April a.s.

Namens den Kerkeraad,

DALHUIJSEN,

Kort Verslag van de vergadering der classis Gorinchem, 5 Febr. 1919 te Gorinchem gehouden.

Art, 1. Namens de Kerk van Giessendam en Neder-Hardinxveld opent Ds. Kapteyn de vergadering, laat zingen Ps, 97 : 7, leest Psalm 97 en gaat voor in gebed.

Art. 2. De geloofsbrieven en in orde bevonden. worden nagazien

Art. 3. Ia 't Moderamen nemen zitting: Ds. J. Boeyinga, praeses; Ds. M. A. van Pernis, scriba; Ds. W. Weener, assessor.

Art. 4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en vastgesteld.

Art. 5. Uit het verslag van de vergadering der kerk van Asperen met de genabuurde kerken blijkt, dat de stukken i. z. de losmaking van Ds. Westerhuis van de kerk van Asperen in orde werden bevonden. Namens den naar Oud-Loosdrecht vertrokken Leeraar spreekt Ds. Van Pernis eenige hartelijke woorden van afscheid tot de Classis.

Art. 6. Wanneer een Dienaar des Woords, tevens consulent zijnde van eenige kerk, afscheid neemt van zijn gemeente vóórdat de Classis bijeenkomt, zal de vergadering van kerken die de stukken der losmaking heeft te onderzoeken terstond een anderen consulent voor die kerk aanwijzen.

Ds. Los wordt aangewezen als consulent voor de kerken van Gorinchem en Asperen.

Art. 7. Bij de bespreking van de missive van Deputaten der Generale Synode ter verbetering van de tractementen der Dienaren des Woords blijkt, dat een drietal kerken het tractement van hun Dienaar belangrijk hebben verhoogd, dat een tweetal kerken alsnog in gebreke bleven hun Dienaar een duurtetoeslag van 12 pCt. toe te leggen, en dat ook de predikantsweduwen reeds voorzoover het begeerd werd in dezen duurtetoeslag deelen.

De Classis dringt er, gezien den noodtoestand. unaniem met allen nadruk bij de kerken op aan, voorzoover zulks nog niet is geschied den toeslag voor 1919 alzoo te verhoogen, dat de minimum-toelage voor een predikant met 3 of meer kinderen minstens ƒ 2000 bedrage.

Besloten wordt een commissie te benoemen, die de zaak der tractementsverbetering zal behartigen. Aangewezen worden de brs Ds. Kapteyn van Giessendam, Oud. A. van Houweling te Peursum, Oud. J. Voogel van Hardinxveld, Oud. P. J. J. van Vleuten van Gorinchem en Oud. J. F. de Leeuw van Schoonrewoerd.

Art. 8. Br. Van Vleuten dient de vergadering met een nieuwe regeling der Classicale quota, die in overeenstemming is gebracht met de regeling voor de uitvoering van art. 13 K. O.

Art. 9. Ds. Los brengt verslag uit van de vergadering van Zendingsdeputaten, 16 Dec. 1918 te Rotterdam gehouden.

De Classis dringt er met het oog op den nood der Zendiogskas bij de kerken op aan, de jaarlijksche bijdrage te verhoogen en bovendien vóór 1 April nog een extra-collecte voor de Zending te houden.

Art. 10. Regeling der vacaf ure-beurten : Asperen, D.D. Kapteyn en Pernis; Giessen—Ouden Nieuwkerk, D.D. Pernis en V. d. Vlies; Gorinchem, Ds. Los; Hardinxveld, D.D. Kapteyn en Boeyinga; Lexmond, D.D. Weener en Jansens; Noordeloos, D.D. jansens, Boeyinga en V. d. Vlies.

Besloten wordt bij de classis Dordrecht aan t? kloppen om hulp voor onze vacante kerken.

Art. 11. Rondvraag naar art. 41 K. O.

Aan eenige leden te L. zal antwoord gezonden worden op hun schrijven.

Aan de kerk van N. wordt advies gegeven i. z. een, lidmate, die met woord en daad toont de gemeenschap met de kerk te hebben verbroken.

Op verzoek van de kerk van L. besluit de Classis zich te richten tot Deputaten bij de Hooge Overheid, om hun invloed aan te wenden dat bij het eerlang te sluiten zalmtractaat tusschen Nederland en Duitschland de zalmvisscherij van Zaterdagavond 9 uur tot Maandagmorgen 3 uur stilligge.

Art. 12. De. korte Notulen worden gelezenen vastgesteld.

Art. 13. Na dankzegging door den praeses wordt de vergadering gesloten.

In naam der Classis,

W. WEENER,

Vianen, 5 Febr. 1919. h, t. assessor.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's