Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

Het is een voorrecht voor een berichtgever, dat zijne mededeelingen worden gelezen en dat er goede nota van wordt genomen. Maar nog grooter is het genot, wanneer nog vóór het gelezen wordt de instemming wordt betuigd. Herinnerd werd, in het vorige nummer aan de bespreking op de laatstgehouden jaarvergadering om eene goede verhouding aan te geven voor bijdragen.

Deze week, nog vóór de Heraut verscheen, kwam het bericht dat een broeder die / 25.— contribueerde, " zijne contributie verdubbelde, zoodat het aantal leden in Am^rdam dat meer dan f 25.— contribueert, weer met één is verhoogd.

Een andere broeder niet tot de meergegoeden behoorende, verdubbelde eveneens zijne Contributie.

En in de Amsterdamsche Kerkbode werd op hetzelfde stramien geborduurd als waarop in de vorige Heraut gewezen werd.

Volgens dit blad worden de leden der Gereformeerde Keik van Amsterdam (Amsterdam Zuid is hier zeker niet bij genomen) op 5J^ millioen geschat.

Voor de Kerk moet uiteraard het eerst en het meest worden bijgedragen.

Ook hier is het «gehoorzamen beter dan offerande" van toepassing.

Bijdragen voor de Kerk is niet anders dan het voldoen aan verplichting.

Een der eerste vruchten van de toepassing van het gereformeerd beginsel is, de geboden en ordioautiëii des Heeren uit dankbaazheidmet blijdschap volbrengen.

Maar ook het onderhouden van de scholen der wetenschap wordt volgens den Heidelberger Catechismus oomiddeUijk na het onderhouden der Kerken genoemd.

Vraagt de Kerk 2 pCt. van het inkomen, de Vrije Universiteit zou reeds met y^ pCt. geholpen zijn.

De verwachting is dus niet te hoog gespannen, indien uit de stad Amsterdam voor de Vrije Universiteit jaarlijks / 10, 000^ wordt gerekend.

Nu bedraagt de Contributie uit «Amsterdam" en «Amsterdam Zuid", nadat dooi: het Locaal Comité krachtig is gewerkt, niet meer dan f 2947.50. Neem aan dat deze contributie met 25 pCr. wordt verhoogd, dan zou men nog pas f 3684.35 kunnen boeken. Maar het aantal leden en contribuanten kon minstens verdubbeld worden. Uit het handboekje der Gereformeerde Kerken voor Nederland blijkt, dat in de beide Kerken toegelaten zijn tot het Avondmaal 14, 000 leden.

Uit het verslag blijkt, dat van dit getal niet meer dan 446 contribuanten bij de Vereeniging zijn ingeschreven, en dit niettegenstaande de voortdurende actie van het Locaal Comiié.

De Classis - Amersfoort der Geref. Kerken heeft in haar vergadering van 8 April 1919, praeparatoir geëxamineerd en met algemeene stemmen beroepbaar verklaard den heer D. G. A. Brouwer, Theologisch Candidaat aan de V.U. en wonende Hendrik v. Viandenstraat, Amersfoort.

Op last der Cassis,

G. MENKEN, Scriba.

Part. Synode van N.-Br. en Limburg.

De vergad. van de Part..Synode van N.-Br. en Limburg zal D.V. gehouden worden op Woensdag 18 Juni a.s. te 's-Hertogenbosch. Namen van afgevaardigden (met duidelijk adres) en punten voor het agendum gelieve men vóór den 20sten Mei te zenden aan den ondergeteekende

De Raad der Geref. Kerk

te 's-Hertogenbosch.

Ds. S. DOORNBOS, praeses.

’s-Bosch, 15 April 1919.

Kort versfag van de vergadering der Classis Appingedam, gehouden 6 Febr. 1919.

1. Namens de roepende kerk van Delfzijl opent Ds. Meijering de vergadering. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

2. Het Moderamen wordt aldus samengesteld : Ds. Meijering, praeses; Ds. J. E. Reijenga, scriba; Ds. A. de Boer, assessor; Ds. J. H.Lammertsma, sub-scriba.

3. De praeses spreekt zijn blijdschap uit, da verschillende broeders ouderlingen en drie Dienaren des Woords uit krankheid hersteld zijn, herdenkt met weemoed het overlijden van Br Goris uit Overschild en roept Ds. Nomes van Schildwolde een hartelijk welkom toe.

4. De notulen worden gelezen en gearresteerd.

5. De kerken rapporteeren, wat elk in 't bijzonder voor Ds. PI. V. A. bereid is te doen. De volgende classis zullen de kerken, die nog geen beslissing namen, hun beslissing meedeelen. Ook wordt rapport uitgebracht over de collecte in de classis voor schoolbouw te Harkstede.

6. Inzake bespreking deputaatschappen wordt besloten, dtéX de kerk van Appingedam als correspondent-kerk zal zorgen vooropgaven ten behoeve van het kerkelijk handboek.

7. Ingekomen stukken:

a. Van de kerk van Delft, inzake opgave zoo mogelijk van namen in verband met beroeping van een missionairen Dienaar. Wordt voor kennisgeving aangenomen.

b. Van deputaten der Generale Synode ten behoeve van de verbetering d.r predikantstractementen. Het volgende voorstel wordt ingediend en aangenomen:

De classis benoeme een commissie van vijf personen, om de zaak van de verbetering van de predikantstractementen te behartigen.

De classis geve aan deze commissie de vol­ t gende opdracht:

Ie. De commissie brenge na ingesteld onderzoek in rapport, wat in 1917 en 1918 in d . kerken der classis is gedaan inzake tractementsverhoogingen, toeslagen enz. en hoe de toestand thans is.

2e. Zij geve daarbij een ontwerp, hoe naar haar oordeel, m overeenstemming met den tegenwoordigen levensstandaard en de. draagkracht der kerken, de tractementen etc. in de verschillende kerken der classis behooren te zijn.

3e. Zij bezoeke ten spoedigste de kerken, die door een ongenoegzaam tractement daarvoor het eerst in aanmerking komen, om deze teedere aangelegenheid in kerkeraadskamer te bespreken.

4e. Zij zende tydig een aantal exemplaren van het gedrukt rapport aan elke kerk, opdat alle ambtsdragers zich grondig op de hoogte kunnen stellen van de verbeteringen, die dienen te worden aangebracht.

5e. Zij zende een exemplaar van het gedrukt rapport aan deputaten der Generale Synode ad hoc en melde dezenhet resultaat van hun arbeid.

Als commissie wordt aangewezen: Ds. J. H Lammertsma, Ds._J. E. Reijenga en de ouderlingen J. Ridder te Schilwolde (adres voor deputaten der Generale Synode), H. Scheper te Holwierde en F. Zuidveld te Garrelsweer.

8. De commissie inzake een conceptformulier bij openbare belijdenis brengt rapport uit. Zij heeft twee formulieren ontworpen, die in bespreking worden gebracht. Na breede behandeling wordt besloten, deze zaak nog aan te e houden.

9. De geldelijke zaken worden afgedaan.

10. De deputaten voor hulpbehoevende kerken rapporteeren inzake onderzoek, of de kerken der classis zonder hulp der provincie niet genoegzamen steun kunnen verkenen. De classis spreekt uit, dat zij trachten zal het jaar 1919/20 voor haar eigen hulpbehoevende kerken te zorgen, en besluit er bij de e.k. Particuliere Synode op aan te dringen, dat de andere classes eveneens zullen doen.

11. De commissie om te onderzoeken öf het noodig is het percentage-cijfer in de classis aan een herziening te onderwerpen, brengt rapport uit. Ds. De Boer bestrijdt het. De kerk van Delfzijl verhoogt haar percentage-cijfer. Bijna eenstemmig wordt de conclusie van het rapport aangenomen.

12. De kerk van Woldendorp rapporteert over haar bemoeiingen inzake beroeping en over den gang van de collecte voor pastoriebouw in de provincie.

13. Rondvraag naar art. 41 K. O.

14. De vacaturebeürten worden geregeld. Spijk, Stedum en-Ten Post zullen Bierum dienen.

15. Garrelsweer wordt als roepende kerk aangewezen voor de volgende vergadering, die Donderdag 1 Mei zal worden gehouden.

gelezen en vast­ 16. Het persverslag wordt gesteld.

17. De assessor, Ds. De Boer, eindigt met dankzegging.

Op last der Classis,

J. H. LAMMERTSMA.

Appingedam, 10 Febr. 1919.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 april 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 april 1919

De Heraut | 4 Pagina's