Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. J. H. KuYPER. DE CHRISTELIJKE VER­ PLEEGSTER. Uitgeversmaatschappij E. J. Bosch jbzn., Baarn.

In dit boekje van 48 bladzijden heeft Mej. J. H. KUVPER gebundeld haar STANDAABDartikelen over ziekenverpleging.

Hierdoor is aan deze artikelen een langer leven dan dat van één dag en een invloed, die verder strekt dan de kring der ^STANDAARDlezers, verzekerd.

Zoo het een als het ander is maar goed ook. Deze artikelen toch maken aanspraak op 'n lang leven en 'n ruimen lezerskring , en inzonderheid aanspraak op den zich al meer uitbreidtnden kring van onze Christelijke verpleegsters en ook van haar die het willen worden.

Zij ontleenen die aanspraak aan de omstandigheid, dat Mej. KUYPEB de twee qualiteiten in zich vereenigt, die voor het schrijven over »de Christelijke verpleegsterc onmisbaar zijn, en weirdie van het «Christine en die van hel «Verpleegster zijne. Want zooals deze schrijfster het ondcrwep behandelt vermag het noch de meest lieve christin, die geen verpleegster is, noch de meest geschoolde en van passie voor het vak vervulde verpleegster, die geen christin is.

Er is een aardig verhaaltje uit de Oudheid van een schilder en een schoenmaker. Van eén schilder, die, gedoken achter de door hem pas voltooide schilderij welke hij tentoonstelde, de beoordeelingen der voorbijgangers beluisterde en die, toen een schoenmaker opmerkte, dat het met den schoen van een der figuren niet in den haak was, de fout welke hij begaan had verbeterde. Als daarna de schoenmaker zag wat zijn critiek had uitgewerkt en ook aanmerkingen ging maken op het dijbeen van de figuur, werd het echter den schilder, die weer achter zijn schilderij gedoken zat, te machtig en verstoord nep hij: »wat boven den schoen gaat, moet de schoenmaker niet beoordeelen«.

Onwillekeurig dacht ik, na gezette lezing van Mtj. KUVTER'S boekje, aan dit verhaaltje, en we), zooals het bij onwillekeurige gedachtenverbinding meer gaat, naar »de wet van he COL traste«.

Ik kan mij toch moeilijk denken, dat wat ik er in zou willen noemen het «technisch clémente ook door een verpleegster, die geen christin is, niet zou worden beaamd, en even moeilijk kan ik mij denken, dat een christin, die geen verpleegster is, met dat wat ik er in zou willen noemen het «christelijk elemente, niet zou in stemmen.

Een vanzelfheid is het mij echter te denken, dat een christelijke verpleegster, die op het stuk van opleiding, leerjaren en werkkring ervaring heeft, op al wat in dit boekje staat ja en amen zal zeggen; dat ze, in oogenblikken van ontmoediging, die, ook in actieve christelijke verpleging, wel eens doorleefd worden, door er raar te grijpen en het te herlezen weer bemoedigd zal worden; en dat zij het ook aan de «jonge zusterse en «de leerzusterse, die nog wankelen tusschen actieve-christelijke en actieveniet-christelijke verpleging, om ten opzichte van de eerste tot vastheid te komen, in handen zal geven.

Na een VOORREDE, waarin de schrijfster toont den juisten blik te hebben op MARTHA en MARIA ook doordat zij zegt: «Eerst als wij dagelijks als Maria aan Jezus voeten zitten, als wij van Hem OLtvangen hebben de kiacht om te dienen, zal ons bezige Martha-leven geen verwijt uit 'sHceren mond treffene, behandelt zij haar onderwerp in een drietal hoofdstukken.

Het eerste gaat over: DE OPLEIDING VAN ONZE JONGE MEISJES TOT VERPLEEGSTER. ZIJ onderscheidt daarbij tusschen 'n vóóropleiding en een eigenlijke opleiding.

Tot de eerste rekent zij: Ie; -, deugdelijke studie van Gods Woord en onze Gereformeerde Belijdenis, 2o. praktische kennis van huishoudelijke vakken, 3e. ontwikkeling van kennis in algemeenen zin en van talenten in het bijzonder.

Tot de eigenlijke opleiding, die op het 203te jaar moet beginnen, rekent zij de opleiding tot technische en theoretische kennis der ziekenverpleging.

Deze opleiding vereischt drie jaren en behoort, en de schrijfster zegt waarom het behoort, in een Christelijk Ziekenhuis te geschieden.

Het tweede hoofdstuk gaat over: ZIEKENHUIS-LEVEN en bepaaldelijk over: zijn voorrechten, rechten, plichten en gevaren.

Het derde over: DE GEDIPLOMEERDE VER­ PLEEGSTER EN HAAR WERKKRING. «Woorden voor Verpleegsterse en «Woorden voor Krankene, ontnomen aan geschriften van Christelijke schrijvers en medici liet MEJ. KUVPER op de laatste bladzijden van haar boekje afdrukken.

Ik kan de lezing van dit voor den dienst der barmhartigheid zoo belangrijke boekje, dat zich ook door keurigen schrijftrant, don van de familie, onderscheidt en waarvan de omslag verlucht is met de aardige teekening van 'u heel serieus naar den kooi ts-thermometer-kijkend pleegzustertje, wier oranje, uit wit hoog-schort kijkende jurk, echter wat zonderling doet bijzonder aanraden.

Ook aan ouders onder ons, wier dochters neiging hebben om pléegzuster te worden.

2. VAN TIJDSCHRIFTEN.

a. In de Christelijke Brochurereeks, ONS ARSENAAL. Zutphen. J. B. van den Brink & Co. verscheen als No 3, 4 en 5 van Serie 2 een belangrijke en weerleggende studie van Ds. K. SCHILDER onder den titel: TEGENSTRIJDIGHEDEN IN DEN BIJBEL?

Op een der laatste bladzijden schrijft Ds. SCHILDER: «Rondweg en bewust zij toegegeven, r'at ons uitgangspuiit, de inspiratie van heel de Schrift door één Geest, ook in de kwestie der z-g. tegenstrijdigheden, geheel onze beschouwing behéerscht. De éénheid der Schrift stellen we voorop en van daaruit redeneeren we.

»Voor ongeloovigen is deze brochure dan ook allerminst geschreven. Ze zou hen toch niet helpen, zoolang zij niet beginnen te buigen voor het gezag der 'Schrift.

»Voor geloovigen slechts is het bovenstaande geschreven. Op de, > voornaamste punten, waarop de critiek de aandacht vestigde, is de vinger gelegd«.

Als Bijlage van No. 3 en 4 geeft Ds. J. WATEEINK: EEN CRITISCHE BESCHOUWING OVER No. 1 en 2: Dr. C. Veltenaar, Bijbelcritiek.

b. TROFFEL EN ZWAARD. Tweemaandelijk'^ch Tijdschrift. Uitgegeven door en onder Redactie van het Comité tot vei^spreiding van de confessioneele beginselen. Uitg? .ve: N. V. Boekdrukkerij v.h. L. v. Nifterik Hz. Leiden.

In Aff. 2 van Jaarg. 22 : Een studie van I. W. J. ADDINK: «God en Zijn Naam«.

Van W. TH. BOISSEVAIN : «Wie zijn schuldig aan den Kruisdood van Jezus ? e En dan het tweede stuk van een artikel «Herinneringen op kerkelijk en godsdienstig gebied uit de dagen der Doleantiee, waarin de Schrijver A. VAN AMSTEL, toont, dat voor de juiste waardeering van een gebeuren op kerkelijk en religieus gebied nog iets anders en meer noodig is dan een zich in zijn bewustzijn teiug brengen van het beeld, hetwelk men zich in zijn jeugd, uit niet dan bij den buitenkant blijvende waarnemingen had gevormd.

c. DR. A. V. VELDHUIZEN. NIEUWE THEOLO­ GISCHE STUDIËN. J. B. Wolters. — Groningen, Den Haag, Jaargang II. Afl. II.

Opent met THEOLOGISCHE BRIEVEN van PROF. F. E. DAUBANTON. In den lea, aan PROF. DE. A. V. VELDHUIZEN: «één Avondmaalsbeker daarom zooveel bekers als Avondmaalgangerse, een brief, pittig en geestig zooals DAUBANTON ze kan schrijven, bepleit hij, op lang niet onvoldoende gronden, het gebruik van afzonderlijke bekers. PROF. V. NES bespreekt er ZENDINGSLITERATUUR. PROF. W. J. AALDERS onder DOGMATICA, de Christelijke dogmatiek van Da. G. VELLINGA, en onder den titel: UIT DE KAARTENKASX bespreekt de Redacteur nieuw verschenen lectuur.

d. STEMMEN DES TIJDS. Utrecht. G. J. A. Ruys.

In het April Nr. geeft L. E. het slot van haar novelle: DE STERKSTE. PROF. DE. SLOTE-MAKER DE BRUINE een artikel: LESSEN UIT AUSTRALIË. Van DR. D. J. HAMBURGER : AAN­ GIFTE VAN BESMETTELIJKE GESLACHTSZIEKTEN. DE. JOH. DE GROOT schrijft er over: DE TOE­ KOMST VAN PALESTINA EN DE JODEN, en PROF MR. P. A. DIEPENHORST leverde er zijn ECONO­ MISCHE KRONIEK.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 april 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 april 1919

De Heraut | 4 Pagina's