Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor Kinderen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Kinderen.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

VIJAND EN VRIEND.

XXI. (Slot).

VERZOEND.

Gevoelde de redder zich den volgenden morgen alleen wat vermoeid, anders was het met Kees. Verhit door den jenever was hij plotseling uit zijn warme bed gerukt en geruimen tijd blootgesteld aan de koude nachtlucht, en dat terwijl t hij bijna geen kleeren aan had. Zoo was hij den volgenden dag zwaar ziek en bleef dat twee weken lang, waarin hij bijna voortdurend buiten kennis lag en groote vrees bestond voor behoud van zijn leven.

Nog dagen lang werd in het dorp druk over den brand gesproken. De een had het over de ­ oorzaken, de ander over de schade, maar allen roemden het gedrag van den smid, die zich zoo wakker en kloek betoond had, ook al was hij niet jong meer, terwijl de jongelui het stonden aan te kijken. Maar sprak men er over met baas Peter dan zei hij eenvoudig:

»Het was de Heer e, die mij moed en kracht gaf«

Zoodra Kees hem kon ontvangen, ging de redder den geredde opzoeken. Kees zag hem aankomen en verborg beschaamd het hoofd in de kussens, zoodat de baas meende dat hij sliep. Hij vernam naar Kees' welstarid en vroeg toen hem even te mogen spreken. Weldra zat hij voor het bed en reikte Kees de hand.

»O baas, e sprak deze ontroerd en verlegen, «komt u mij opzoeken? Ik heb zooveel kwaad tegen u gedaan, e u weet het niet half. Kunt u het mij vergeven? ”

»Zeker, de Schrift zegt: vergevende de een den ander gelijk ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Ik vraag niets meer, we zijn weer vrienden.«

«O dank, danke riep Kees verblijd. Maar dan ook dank en niet minder voor de redding van mijn leven, terwijl ik daar dronken neerlag. Uw leven hebt u gewaagd voor het mijne, en ik had u zooveel leed gedaan. Hoe kan ik het u vergelden !e

»Het beste berouw is bekeering, e sprak baas Peter vriendelijk. Je waart op een verkeerden weg. Thans heeft de Heere je gewaarschuwd. Vraag Hem om Christus wil je schuld te vergeven en voortaan Hem ter eere te leven. Dan komt alles te recht.«

Met de huisgenooten, die hem reeds vroeger innig gedankt badden, sprak da baas nog even. Toen vertrok hij, maar kwam herhaaldelijk nog eens zien hoe Kees het maakte. Deze beterde nu merkelijk, gelukkig ook naar den geest. De Heere had tot hem gesproken en hij luisterde. Met de oude vrienden sneed hij dadelijk allen omgang^af en beloofde zijn ouders plechtig nooit peer sterken drank te zullen drinken en voortaan een geregeld leven te zullen leiden. Maar het beste was, dat hij den baas kon meedeelen, dal hij berouw voelde over zijn kwaad en zich zelf beschouwde als een zondaar voor God. Tot den predikant, , die hem nu vaak bezocht, zeide hij hetzelfde. Ea beiden gaven hem denzelfden goeden raad: «Ga tot den Heere om vergevirg en vrede. Hij zal u verhooren en een nieuw, beter leven zal voor u beginnen.”

Die verzekering werd bewaarheid.

Een jaar is verloopen.

Uiterlijk heeft het niet veel verandering in het dorp gebracht. Het huis van den kleermaker is weer opgebouwd, wat minder mooi dan vroeger. Maar overigens is alles vrij wel bij het oude gebleven.

Uitwendig zei ik. Want wie in de harten kon lezen zou bespeurd hebben, dat die bij sommigen geheel anders gesttmd waren dan vroeger.

Allereerst was het zoo bij baas Peter en Kees zijn voormaligen leerjongen. De vijandschap van Kees was geheel geweken ; het leed ook dat de baas er over droeg. De laatste had, gelijk de Schritt zegt, , vurige kolen gehoopt op het hoofd van den eerste. Kees was tot inzicht gekomen van zijn verkeerdheid, en had zijn boozen weg verlaten. Dat had hij niet uit zichzeïf. De Heere had de gesprekken gezegend met zijn vroegeren patroon en met den predikant die beiden hem trouw bezochten, en over wier woorden hij nu ernstig wilde nadenken. Want zijn hart was onder Gods zegen ontvankehik gemaakt door de liefde, hartelijkheid en opoif.ring hem betoond. Zoo werkte alles mee, ook de oude goedhartigheid, die nu bij den jongen man weer boven kwam. Kort gezegd, er kwam volkomen verzoening tot stand. Baas Peter en Kees werden vrienden die voortaan elkanders welzijn zochten. Ook de ouders van Kees veranderden geheel, nu zij den smid recht hadden leeren kennen en hoogschatten.

Met meerderen in het dorp ging het evenzoo. Hadden zij tot nog toe den smid geminacht of bespot om zijn vroomheid, thans ha^^en zij gezien dat zulk een vrome ook wat dorst en volbracht, als hij zijn naaste er mee diende. Voortaan was baas Peter de geachte en gewilde man bij velen, en werden zijn diensten óok veel begeerd. Zoo had de Heere het zichtbare vuur van het brandende huis gebruikt om de vlammen van toorn, haat en spot in menig hart te blusschen.

Toen het jaar waarvan wij boven spraken verloopen was, keerde Kees tot zijn ouden patroon terug. Met dezen en met den opzichter uit de fabriek was dit besproken en goed gevonden, zoodat geen van allen ontevreden was. Menigten die er van hoorde, verbaasde zich dat Kees zoo gedaan had. Maar hij zeide:

»Baas Peter is van mij gediend, Ik heb hem veel kwaad berokkend, en mag thans wel het goede voor hem zoeken. En dat kan ik niet beter doen in zijn dienst, nu hij mij zoo'n groeten dienst heeft bewezen en de Heere alles ten beste heeft geschikt.”

Er kwamen nog meer veranderingen die verbeteringen waren. Voor de oude vrienden kreeg Kees andere en ware, die hem sterkten op het goede spoor. De sterke drank werd geheel ter zij gezet, en niet meer de herberg maar de kerk trouw bezocht.

Ook hier gold het woord des Heeren: Ik maak alle dingen nieuw. Bij de vernieuwing des harten was dat begonnen, en zoo kwam een vernieuwing van heel het leven, waarvoor baas en knecht God konden danken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 april 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Voor Kinderen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 april 1919

De Heraut | 4 Pagina's