Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

De voorjaarssamenkomst van het Provinciaal Comité te Groningen was goed bezocht, was leerzaam voor de bezoekers en voordeelig voor de vereeniging voor Hooger Onderwijs.

De voorzitter, de heer L. de Vries Hzn., ging voor in gebed, en na een woord van welkom werd gelegenheid gegeven voor de rapporten over de resultaten van den arbeid gedurende den winter verricht.

Elke maal een begunstiger meer en voor de bedankjes nieuwe gevonden, geeft voortdurende uitbreiding.

En dat kost niet zoo veel tijd en minder zorg als men denkt.

Enkele oogenblikken nadenken of er nog een broeder niet op de lijst voorkomt, zulk een naam in 't geheugen of het zakboekje aangeteekend, dan een uurtje gezocht en de zaak is gezond. Op deze wijze was het resultaat verkregen wat op de vergadering werd vermeld.

De heer v. d. Blom, door wien sedert 1 Februari dag in dag uit de belangen der Vereeniging worden behartigd, had het meest te zeggen. Nauwkeurig opgemaakt, bedroeg de vooruitgang van 1 Februari af tot op heden f 2220 per jaar; zoodat de contributie die vorig jaar f 4309 bedroeg, nu gestegen is tot f 6529.

En gelet op de plaatsen die nog bewerkt

moeten worden, is^de verwachting dat de f 2220 wel tot f 4440 zullen stijgen.

Zal er dan nog werk overblijven voor de correspondenten en de agenten? Dat bleek wel uit het woord van den voorzitter.

Geen plaats kon geheel afgewerkt worden, overal waren er enkele die niet thuis waren of verhinderd een bezoek te ontvangen. Vooral voor de plaatsen waar de heer v. d. Blom nog niet gewerkt had, werd op de hulp der broederen gerekend.

Bijv.: door een lijst aan te leggen van personen die voor een bezoek in aanmerking kunnen komen, en deze lijst zóó in richten, dat de volgorde der namen naar de woonplaats is geregeld.

Dat wint tijd uit, wanneer de heet v. d. Blom komt. Wanneer zulk een lijst niet gereed ligt, houdt dit zoolang op, vóór het bezoeken kan beginnen. Tevens dient deze lijst om aanteekening te houden van degenen, die niet bezocht konden worden en dus voor ded plaatselijken agent overblijven.

Wat zou er nog veel kunnen gedaan worden, indien overal zoo gewerkt werd.

En de Vrije Universiteit is het waard, en zij heeft het noodig. Dat zij het waard is bleek zoo duidelijk uit het keurige woord van Ds. P. Nomes van Schildwolde, die op eenvoudige wijze aantoonde welken grooten invloed de Universiteit op het leven heeft.

Geen enkel vreemd woord, alles duidelijk en op het eerste gehoor verstaanbaar en toch veel beteekenend. De beteekenis van de Vrije Univer siteit kan op zoo velerlei duidelijk worden gemaakt, omdat zij zoo veelomvattend is.

Ook behoeft niet alles te gelijk gezegd, en dat heeft de spreker uitnemend begrepen, door een korte en bondige toespraak te houden, zooda niemand de samenkomst verliet, dan nadat met dankgebed was geëindigd waarbij Ds. Nomes voorging, en de vergadering door den voorzitter was gesloten.

Kort verslag van de buitengewone vergadering der Classis 's Hertogenbosch, gehouden 5 Maart 1919.

Op gebruikelijke wijze wordt deze vergadering geopend.

De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden.

In het moderamen nemen zitting Ds. Pontier praes.. Ds. de Vries. Scriba, Ds. Dekker assessor. De praeses deelt mede, dat deze buitengewone vergadering-niet is opgeroepen door de roepende kerk, maar door de kerken van Eindhoven en 's Hertogenbosch, met het oog op de droeve aangelegenheid, gelijk uit den oproepingsbrief voor deze vergadering blijkt.

De notulen der vorige vergadering worden | gelezen en goedgekeurd.

Aan de kerk van Eindhoven wordt gelegen-) heid gegeven om nader uiteen te zetten wat haar, in combinatie met de kerk van 's Hertogenbosch, tot het bijeenroepen dezer vergadering gedrongen heeft. Zij deelt mede dat haar predikant. Dr. Jansen, na door de gecombineerde kerkeraden van Eindhoven en 's Hertogenbosch onderhouden te zijn over zijn afwijken van de Geref. leer, zijn critisch standpunt betreffende de H, Schrift, zijn ambt heeft neergelegd. Hierbij legt zij een schriftelijke verklaring hiervan door Dr. Jansen gegeven, ter vergadering over.

De kerken van Eindhoven en 's Hertogenbosch deelen verder breedvoerig mede van hun onderhandelen met Dr. Jansen, waaruit blijkt dat ef broederlijk en niet overhaastig gehandeld is.

Na ernstige bespreking, besluit de classe Dr. Jansen van het ambt vervallen te verklaren en hem hiervan kennis te geven.

Aan de Kerken zal, met opgaaf van redenen, worden bekend gemaakt dat Dr. Jansen opgehouden heeft predikant der Geref. Kerken te zijn.

Na aanwijzing van een consulent voor Eindhoven en een bespreking over de vele vacante kerken in deze Classis, wordt de vergadering op gebruikelijke wijze gesloten.

Op last der Classis,

H. DEKKER.

Deputaten van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor de Correspondentie met de Hooge Overheid maken bekend, dat bij hen is ingekomen

a. een schrijven van den Minister van Justitie, d.d. 19 April 1919, Ie Afd. C. No. 719, dat de kerkeraad der Gereformeerde kerk te Zwartebroek (Terschuur, gemeente Barneveld), prov. Gelderland, zich heeft geconstitueerd als: de Gereformeerde kerk te Zwartebroek. Op de lijst van de Gereformeerde kerken is zij ingeschreven onder No. 9/2.

b. dat de Gereformeerde kerk te Smilde A. en de Gereformeerde kerk te Smilde B. zijn ineengesmolten, en vereenigd blijven voortbestaan onder den naam van de Gereformeerde kerk te Smilde.

Op de lijst van de Gereformeerde kerken zijn als ineengesmolten geschrapt onder No. 217 en 218 de Gereformeerde kerken te Smilde A. en B., en herplaatst onder No. 923 de Gereformeerde kerk te Smilde.

Namens Deputaten

H. BOUWMAN, Secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 mei 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 mei 1919

De Heraut | 4 Pagina's