Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons:

De Jaarlijksche samenkomsten der Vereeniging voor Hooger onderwijs zullen dit jaar van groot belang zijn.

Op Woensdag 2 Juli zal in het gebouw «Kunstmin" te Dordrecht de wetenschappelijke samenkomst onder leiding van Prof. Dr. H. Bavinck^ worden gehouden, waar een tweetal r»feraten besproken worden.

Het eerste referaat is van Dr. J. Hekman, directeur van het Gemeentelijk ziekenhuis te Rotterdam, en getiteld: «De beteekenis van nerveuseen psychische invloeden voor het ontstaan en het verloop van inwecdige ziekten" het tweede, getiteld : «De God Israels en de goden van Babel", is van Prof. Dr. C. van Gelderen.

Als andere jaren zullen deze referaten (die reeds ter perse zijn) voor belangstellenden verkiijgbaar zijn tegen den prijs van ƒ0.50. Bestellingen daarvoor worden ingewacht aan het Bureel, per postwissel groot f O.SO. Aan de wetenschappehjke samenkomst kunnen alleen deelnemen zij, die een wetenschappelijke opleiding hebben genoten en nog studeeren, en hunne instemming betuigen met art. 2 van de statuten der Vereeniging.

Toegangskaarten zijn op aanvrage verkrijgbaar aanhet Bureel Keizersgracht 16 2, Amsterdam. Voor de deelnemers aan de wetenschappelijke samenkomst zal zoo veel mogelijk voor logies worden gezorgd.

Kunnen daarop Woensdag de geleerden hun hart ophalen en deelnemen aan de bespreking der wetenschappehjke OLderwerpen, Donderdag 3 Juli zal btsiemd zijn voor de leden en begUDStigers der Vereeniging van Hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag.

Tot de vergadering, waarin de zaken der vereeniging en hare belangen worden behandeld, worden alleen leden en begunstigers toegelaten.

Dair geen diepzinnige referaten of lange redevoeringen ! Daar komt het op de praktijk van het vereenigingsleven aan. Daar wordt het verslag besproken, daar worden de financteele belangen der Vereeniging behandeld.

De leiding van deze vergadering is door Directeuren opgedragen aan Pi of. Mr. P. A. Diepenhorst.

Op de agenda van deze vergadering komen behalve de gewone zaken nog eenige belangrijke punten, de Vereeniging betrtffinde, voor.

Op de morgenvergadering, welke te 11 uur aanvangt, zal o.m. worden besproken de wijze van samenwerken met de B.B. correspondenten en agenten, en vermoedelijk - hoe kan het ook anders ! - wat er moet gedaan worden om de inkomsten der Vereeniging te verhoogen. Wie herinnert zich niet de vruchtbare bespreking van het onderwerp door Ds. R. van Reenen ingeleid, over bijdrage naar draagkracht.

Met minder inkomen dan ƒ 150.000 kan de Vereeniging het niet doen.

In de middagvergadering geen meeting met debat, ook geen lange redevoeringen, maar onderwerpen die onder de bevatting van de leden vallen en in «termen die bondig en op het eerste hooren begrijpelijk zijn”.

Voor het inleiden van zulke besprekingen hebben zich bereid verklaard lo. Prof. Dr. A. Goslinga, die zal spreken over «Het corflict-Groen-Van der Brugghen", en Ds. J. C. Brussaard, predikant te Bloemendaal, wiens onderwerp zal zijn «Religieuse opwaking onder de Jongeren". Op Woensdag 2 Juli zal des avonds een ure des gebeds gehouden worden, waarbij zal voorgaan Ds. J. G. Kunst van Arnhem, en na afloop daarvan zal wel ouder gewoonte door de regelingscommissie er voor gezorgd worden, dat de leden en begunstigers elkander kurnen ontmoeten.

Een vergadering van Gereformeerden in Dordrecht in het jaar 1919, dus 300 jaar nadat de beroemde Synode hare zittingen sloot; eene vergadering voor een Vrije Universiteit met geen andere banden dan door het Woord Gods voorgeschreven, en daarom juist vrij.

Wie had het vóór 40 jaar durven denken! God heeft groote dingen aan ons volk gedaan. Moge dan ook ons volk zijn roeping verstaan.

Komt den bedrukten te hulp; verzorgt de rechte weduwe en weezen.

In het nummer van 29 April (2° blad) Standaard las ik onder Kerknieuws een uittreksel uit het Rapport voor de commissie, door de classis Warffum der Geref. Kerken benoemd, om na te gaan van welk minimum een predikantsgezin leven kan.

’k Vind het een aanklacht tegen de Geref. broeders en zusters, dat zulk een commissie moest worden benoemd: 't Was hun toch bekend, dat er nood in de pastorie moest wezen; of is de liefde tot de predikanten zoo gering, dat nimmer gedacht is aan hunehoefte en nooddruft ?

Iedere zakenman, iedere boer, iedere rentenier, iedere ambtenaar, iedere werkman weet toch uit eigen ervaring, dat de levensstandaard gestegen is, dat ze nu meer moeten verdienen, hun waar hooger aan de markt brengen om op denzelfden voet als voorheen te kunnen leven ? ”

Hebben ze geen liefde genoeg, om zich een oogenblik te verplaatsen in de omstandigheden, waarin een predikant met zijn gezin leeft ? Of denken ze hieraan liefst maar niet, omdat dan de conscientie hen aanklaagt, of omdat dan hun budget moet stijgen met verhooging van contributie aan de kerk?

Zeker 's Zondags na de preek, dan weten ze genoeg over dominee te vertellen: dominee had dit zus moeten zeggen; liever dat er uit laten; hij was weer droog, weer saai; 't was weer het zelfde als verleden jaar — en tientallen opmerkingen worden gemaakt.

Maar criticus . . . bevroedt ge niet, dat dit mede uw schuld is ? Hoe zaL uw dominee fleurig zijn als hij tot Zaterdagavond heeft moeten rekenen, hoe hij volgende week zal moeten - rondkomen; als hij Zondagsmorgen bemerken moet, dat zijn preekjas kaal wordt, en hij niet weet wanneer een nieuwe kan worden aangeschaft; als hij Zondagsmorgens zijn dochtertjes moed moest inspreken, die nog met een winterhoed naar de kerk moeten, terwijl ieder meisje met den zomerhoed loopt, omdat die van verleden jaar ^op" is en er geen geld is een nieuwe te geven ?

Kan dominee, die toch een mensch blijft en een liefhebbend vader is — steeds monter en frisch zijn ?

En ook, kan hij zich de nieuwste bronnen tot zijn preek aanschaffen om wat nieuws naar voren te brengen, zoo gij hem het geld daartoe onthoudt ?

Doch 't is niet m'n bedoelen, over den nood in de pastorie te schrijven; zulks is in 't Christelijk Vrouwenleven en andere bladen u meegedeeld.

Deedt ge al iets, om dien nood te lenigen ?

Meer speciaal vraag ik thans uw aandacht voor uw predikants-weduwen.

Denkt ge wel eens aan de weduwe van uw overleden predikant ? Hebt ge wel eens zorg over haar gehad ? Hebt ge nooit begrepen dat zij het hard, zeer hard hebben ?

Weet ge hoe groot het inkomen van een groot aantal hunner is? Ik wil het u zeggen: ƒ 500 vermeerderd met evenveel maal ƒ 50 als het aantal kinderen, beneden den leeftijd van 18 jaar.

’k Wil een der vele voorbeelden bespreken.

Eén. predikant met 20 dienstjaren kwam te overlijden. Daar de overledene nog geen 70 jaar waS; en nog geen 40 dienstjaren had, had hij geen recht op vol emeritaatsgeld en zijn weduwe dus niet op vol-weduwe-pensioen.

Na de lange berekening volgens de Kerk-orde bleek, dat 't pensioen beneden de / 500 bedragen zal; de clausule echter, dat 't pensioen niet minder dan ƒ 500 zijn mag, waarborgt haar dit bedrag.

15 jaar stond dominee in z'n laatste gemeente, had daar ƒ 1300, terwijl zijn tractement ('t was nog voor den oorlog) minstens ƒ 2300 had moeten bedragen.

15 jaar lang is dus Z.W.E. W. per jaar / 1000 „gekort", 't welk totaal maakt ƒ 15000.

Gerekend naar 40/o zou dit een rente zijn van / 600 per jaar.

De gemeente geeft ƒ 500 pensioen, dus nog niet eens de rente van datgeen, wat dominee bij zijn leven onthouden is!!

Dit is. een bedroevend verschijnsel I

Doch Mevrouw, tijdens haar pastorie-leven niet verwend, zal zich met ƒ 500 wel redden en ook haar ISjarige dochter, bij haar inwonend, weet heel goed, dat er zuinig beheerd moet worden. Een woning van /150 per jaar zal wel geen luxe genoemd worden, de meeste arbeiderswoningen doen meer aan huur.

Voor levensmiddelen, benevens huishoudelijke uitgaven is een bedrag van ƒ4 per persoon en per week wel niet te hoog. Per jaar is hiervoor noodig 5pX/8=/40O.

Voor verdere noodzakelijke posten, zooals kleeding en schoeisel, vuur.en licht, doktersrekening, zijn geen baten ; immers huishuur en huishoudgeld samen overtreffen reeds ƒ 50 de inkomsten.

Verstaat gij. dan niet, gij, die 15 jaren bearbeid zijt door hem, die zijn echtgenoote u ter verzorging achterliet, verstaat gij niet, dat ge mede de huizen uwer weduwen opeet?

En dit voorbeeld is één uit vele. Is 't u onbekend, dat somminge predikantsweduwen een agentuur van wollen stoffen, koffie, thee ed. moesten aanvaarden om hun gezin (vaak van 5 en 6 kinderen) en zich zelve van het allernoodigste te kunnen voorzien?

Is zulks niet een aanklacht tegen de Geref, Kerken, en toch verwondert ge er u over, dat betrekkelijk weinig predikantenzoons dominee worden.

Is de predikantennood misschien aan u zelf te wijten, wijl ge uw roeping jegens uw voorganger en zijn gezin, ja, zelfs jegens zijn hulpelooze wedu­ wen en weezen zoo allerdroevigst verstaat?

EEN NiET-DOMINÉE.

P. S. 'k Vergat het inkomen ad / 500 te vermeerderen met een som van ƒ 50 (zegge vijftig gulden) door den Kerkeraad zeer welwillend als «duurtetoeslag» verleend.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 mei 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 mei 1919

De Heraut | 4 Pagina's