Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leestafel.

6 minuten leestijd

DR. G. CH. AALDERS, predikant te Ermelo, DE HEILIGE SCHRIFT EN DE VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAP. Deze Studie van onzen DR. AALDERS kreeg als Aflevering 2 van dn 2(len Jaargang, een onderdak m de Brochuiearecks SCHILD EN PJJL, die bij J. H. Kok, te Kamden, woidt uitgegeven.

Haar doel is het specifiek karakter der Heilige Schrift te handhaven tegenover de z.g. »Religionsgeschichthchec School.

De niet-christelijke godsdiensten hebben, met name in de vorige eeuw, meer dan vroeger de aandacht getrokken en zijn sedert voorwerp van een afzonderlijke wetenschap geworden. Men heeft niet alleen de ontwikkeUng en daarmee de geschiedenis van de afzonderlijke religiën beschreven; maar, door ze met elkander te vergelijken, ook de ontwikkeling en daarmee de geschiedenis van den godsdienst of de religie gemeend te kunnen beschrijven. Zoo ontstond naast de «geschiedenis der godsdienstenc »de geschiedenis van den godsdienstc.

Het bezwaar tegen deze laatste is, dat het specifiek of soortelijk verschil tusschen de ons in de Heilige Schrift geopenbaarde Religie en die niet-Christelijke ' rehgiën tot een gradueel of graad-verschil wordt gemaakt. Iets, waarmee dan aan de absoluutheid of volstrektheid van de Christelijke leligie, als de eenig-ware, wordt te kort gedaan. Bovendien is door vele beoetcnaren der «Religionsgeschichthche Schoolc, bij haar vergelijken van de verschillende religies, een methode ontleend, die zij ook toepassen op de Schrift. Naar deze methode trachten zij dan aan ce tonnen, dat schier alles wat de Schrift ons als Gods bijzondere openbaring doet kepnen, ook in de niet-christelijke religie voorkomt en daaraan ontnomen of ontleead zou zijn. Iets, waarmee dan het specifiek karakter der Heilige Schrift zou wegvallen en ook de Schrift haar absoluutheid of volstrekiheid en daarmee haar gezag als Gods Woord zou verliepen.

Hiertegen gaat nu deze Studie van DR. AALDERS. "

Wijl bij sedert zijn promotie op een o. Tischonderwerp aan de VRIJE UNIVERSITEIT, zich, zooals ook blijkt uit zijn latere werken, bepaaldelijk aan de studie van het o. T. en üen Godsdienst van ISRAEL heeft gewijd, gaat deze studie over de > Vergeiijkende Godsditnstweienschap en het Oude Tcsiament*. Nu is het wel waar, en wordt 't dan ook door AALDERS allerminst ontkend, dat _ er tusschen den godsditnst van ISRAEL en die der volkeren te midden waarvan ISRAEL leefde, zekere overeenkomsten iijn; maar overeenkomsten behoeft nog geen ontkeningen te zijn.

De vermeerderde kennis van dat milieu of van het OOSTEN, heeft zelfs veel bijgedragen tot beter versiaad van het o. T. en weiktn als dat van DR. ALFRED JEREMIAS: DAS ALTE TESTA­ MENT iM LICHTE DES ALTEN ORIENTS, kunneü, mus met omzichtigheid gebruikt, daarbij diensi doen. Maar de vraag waar het om gaat^en die AALDERS dan ook juist formuleerde, is: > of er metterdaad zoovele en zoodanige buiten-Schriftuurlijke paralellen van de gegevens der Schrift aanwijsbaar zijn, dat het opeiibaringskarakter van de Schrift niet langer te handhaven is? <

Deze vraag wordt door hem, na eerst het feitenmateriaal, waarop mtn zich van de zijde der Rehgionsgeschichtliche School beroept, te hebben vermeld, op voldoende gronden ontkennend beantwoord.

Ik kan deze, in populairen vorm gehouden, maar toch bezonken. Studie, van DR. AALDERS ter lezing en bestudcering bijzonder aanbevelen, inzonderheid aan die »tot twijfel neigende geesien«, zooals hij ze noemt, onder hen, die, zonder vak-meuschen te zijn en er dus hedemaal achter te wezen, van die religionsgeschichtliche-methode en haar toepassing op het o. T. wel eens de klok hebben hoort n luiden en dan, om nog eens met AALDERS te spreken, «lichtelijk tot het prijsgeven van het Schriftgezag worden overgebogen.f

Ik ben het toch goed met den Auteur eens, wanneer hij van de zoo straks genoemde methode schrijft, dat zij > het gezag der Schrift in ziju hartaOer aantast* en »het gevaar dat van de zijde der vergelijkende GodsdieLSt weten schap dreigt, nog veel ernstiger is te noemen dan dat van de litierarische Schriftcritiek *

2. DR. H. BOUMAN, Hoogleeraar aan de Theol. School te Kampen, PERSOOLIJK GELOOF EN ROEPING NOODZAKELIJK VOOR DE HEILIGE BEDIENING. J. H. Kok — 1919 — Kampen.

Twee toespraken zijn hier gebundeld.

De eerste is door PROF. BOUMAN, als prorector, gehouden bij de opening der colleges van onze Theologische School toen de cursus 1919—1920 begon. De tweede heeft tot titel: DE ROEPIVG TOT DEN DIENST DES WOOEDS.

DE. T. HOEKSTRA, hoogleeiaar aan de Theologische School te Kampen, AMBT EN LIEFDE. J. H. Kok — 1919 — Kampen.

Deze toespraak werd door PROF. HOEKSTRA gehouden tot de leden van het Studente ncorps Fides Quaerit Intellectum op 23 October 1.1. ter gelegenheid van het achtste lustrum van dat Corps.

Met bijzonder genoegen heb ik deze akademische reden gelezen, en ik ben blij, dat de Kamper hoogleeraren ze hebben uitgegeven. Actueel als ze zijn, verdienen zij ook buiten de Theologische School en haar Studentencorps, inzonderheid door theologische Studenten te worden gelezen en overdacht.

3. JOHANNA BREEVOORT, MIJN KERSTBOEK. J. M. Bredée's Boekhandel en Uitgevets-Mij. Rotterdam.

Onze christelijke belletriste, die ook als kinderschiijfster verdienste heeft, bewerkte dit Kerstboek. Het is een bundel van gewijde verhalen uit N. en O. T., dte met het Kerstfeest meer of minder verband houden; van oude en neuwe zangen, welgekozen; van, op het laatst, drie aardige versjes en een lief verhaaltje uit onzen tijd. Tusschen dit alles keurige platen, die den tekst verduidelijken, en er omheen een mooi bandje met, in medaillon, een fleurige beeldirg vaii MARIA met het Jszus-kindje, door JosEF begeleid op den tocht naar AEGYPTE.

'n Boek om kinderoogen te bekoren en in kinderharten blijheid te wekken, dat de Heiland is geboren.

S. DE STER der Christelijke weekbladen. Uitgave Drukkerij Libertas, Rotterdam, Goudschesingel 105. .

DE STER staat nu bijkans een jaar tusschen de Christelijke weekbladen.

Met haar vaste medewerkers, waaronder mannen en vrouwen van naam op velerlei gebied; door haar inhoud en haar vaak rake carricatuur, kan men allerminst van haar verbleeken spreken.' Maar om te blijven glanzen, dient"deze periodiek door ons Christelijk publiek nog iets meer gesteund. Van harte wensch ik den heer DIEMBR toe, dat hij dit, zoo door middel van abonaementen als advertenties, nu de tweede jaargang weldra zal beginnen, moge ervaren.

6. Wij ontvingen nog twee christelijke SCHEUE-KALENDERS.

a. De heer J. H. KOK te Kampen zond MARANATHA.

Het schild is een mooie illustratie van Lucas 12:35—36. «Laat uw ledencn omgord zijn en de kaarsen brandende*. De voorkant der blaadjes van het blok heeft, bij de teksten, meditaties van Ds. J. J. KNAP CZN. ea DR. J. C. DE MOOR, namen, die geen aanbeveling'noodig hebben. De achterkant der blaadjes geeft stichtelijke 'vei halen. Als premie krijgt men SAMPIË, «een verhaal uit het volksleven* door den bekenden schrijver IDSAEDI.

b. De firma OOSTERBAAN EN LE COINTRE te Goes zond: DE OLIJFTAK (ÜNZB KLEINE VEE­ TROOSTER).

Op het schild de verloren zoon te midden van de zwijnen, naar Lucas 15 : l5 A. Mooi kan ik niet zeggen, dat het is. Ook dit schild bevestigt het maar weer, dat er »'n grens is tusschen poëzie en schilderkunst*. Maar het blok met zijn bijschriften ouder de teksten en zijn verhaaltjes achter de blaadjes vergoedt veel. Eu ÓÓK door zijn lage prijs leent deze kalender zich bijzonder ter uitdeehng op Zondagsscholen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 december 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 december 1919

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken