Bekijk het origineel

Uit de kerk en de gemeenten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit de kerk en de gemeenten

1 minuut leestijd

Plantagekerk te Schiedam komt over
Per 14 september 2009 is de Plantagekerk te Schiedam toegetreden tot de Hersteld Hervormde Kerk en gaat als buitengewone wijkgemeente samen met de reeds bestaande HHG Schiedam de Centrale Kerkenraad van Schiedam vormen. Bij de overkomst zijn de ambtelijke structuren behouden. De gemeente is dus als complete gemeente overgekomen. Het Breed Moderamen van Classis West heeft recent dit besluit genomen inzake het verzoek dat door de kerkenraad van de Plantagekerk te Schiedam namens de gemeente was ingediend. We heten de gemeente hartelijk welkom in onze gelederen. De Koning der Kerk bevestige de besluitvorming met Zijn onmisbare zegen.

Geschiedenis van de Plantagekerk te Schiedam
Eerst geven wij u iets door uit de geschiedenis van de Plantagekerk te Schiedam. De gemeente is geregistreerd als ‘Stichting tot instandhouding ener kerkgemeenschap te Schiedam ter verbreiding van de Gereformeerde Leer volgens de Synode 1618-1619’. De gemeente bestaat sinds 1905, dus ruim een eeuw, en is voortgekomen uit de prediking van de vrije voorgangers B. Sterkenburg, H. Stam en J.H. Boogaard. Nimmer heeft de gemeente vrijmoedigheid gehad zich tot kerk of kerkgenootschap te verheffen. Dat heeft alles te maken met de visie op de Nederlandse Hervormde Kerk die werd gezien als de openbaring van het lichaam van Christus in ons land, weliswaar diep in verval geraakt en liggend onder Gods oordelen. Het besef dat die kerk in Nederland geplant is heeft altijd doen uitzien naar het herstel van de oude vaderlandse kerk. De terugkeer van de gemeente naar de Nederlandse Hervormde Kerk werd ook verwácht. Bij een afgescheiden kerk is daarom nooit aansluiting gezocht. Men wilde geen nieuwe kerk stichten en kende jarenlang geen ambtsdragers. Een stichtingsbestuur gaf leiding aan de gemeente en deed feitelijk wel het ambtsdragerwerk. In de jaren tachtig is een kerkenraad gevormd. Belijdende leden kende men tot de dag van de aansluiting bij de herstelde kerk om dezelfde reden niet. Al met al kan en mag gezegd worden dat de gemeente zichzelf als een noodonderkomen is blijven zien buiten de Nederlandse Hervormde Kerk. In praktisch opzicht werd in de loop der jaren aan dit noodbesef gestalte gegeven doordat predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk op de kansel werden genodigd, vooral in vacaturetijden.

De drie voorgangers van de Plantagekerk
De gemeente in Schiedam is vanaf haar ontstaan door in totaal drie predikanten gediend. De eerste predikant was ds. H. Hofman (1902-1975). In zijn twee en twintigste levensjaar wordt het sterfbed van zijn godvrezende opa het middel tot zijn inkeer en omkeer. Op een daartoe in Schiedam door ds. Boogaard belegde vergadering met vertegenwoordigers van de overige ‘Sterkenburgiaanse’ gemeenten vertelt Hofman zijn roeping tot het ambt. Met aller instemming wordt hij aanvaard. In de maand augustus 1929 gaat hij voor het eerst voor in Schiedam. Eerst in 1936 bevestigt ds. Boogaard hem tot predikant. De Heere neemt deze knecht in 1975 weg uit het aardse bestaan. Ds. A.P. Verloop ging voor in zijn rouwdienst. Na het sterven van ds. H. Hofman leidt W.J. Hoogendijk met zijn medebestuurders enige tijd de gemeente in het lezen van preken. De kerkenraad verleent halverwege 1981 toestemming aan hem om te ‘oefenen’ in de eigen gemeente. Ds. A.P. Verloop bevestigt hem in 1984 tot predikant van de Plantagekerk in Schiedam.

Een vacaturetijd van twaalf jaren wacht de gemeente eer de huidige predikant ds. N. van der Want in 1998 aan de Plantagekerk verbonden wordt. Afkomstig uit de Nederlandse Hervormde Kerk sloot hij zich aan bij een vrije oud-gereformeerde gemeente in Dordrecht. Hij studeerde theologie, werd in 1986 door ds. A.P. Verloop bevestigd als predikant in de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Waddinxveen en vertrok in 1994 om in Roemenië werkzaamheden te verrichten. In verband met zijn overkomst naar de herstelde kerk genoot hij een aanvullende opleiding. Gelijktijdig met de gemeente is hij nu als predikant toegelaten in onze kerk. De gemeente in Schiedam heeft in het verleden contact onderhouden met de gemeenten Alblasserdam, Capelle aan den IJssel, Hendrik Ido Ambacht, Sliedrecht en Waddinxveen. Na en door het wegvallen van de meeste voorgangers in deze gemeenten is de onderlinge band wat losser geworden. In kerkelijke zaken werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de Dordtse Kerkorde.

Het proces van aansluiting
Na de voltooiing van het SOW-proces in mei 2004 en het voortbestaan van de kerk op de puinhopen van de verbroken vaderlandse kerk hebben zowel de Plantagekerk als haar predikant de begeerte uitgesproken zich bij deze kerk aan te sluiten. De consequentie van het bestaan als noodgemeente is direct in mei 2004 al getrokken. Het was in het licht van de geschetste geschiedenis een principiële keuze om de aansluiting te begeren bij de achtergebleven kerk die toen Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk heette. De breuk op de fusiedatum concentreerde zich om de belijdende grondslag van de kerk. Op dat punt was en is er volledige wederzijdse herkenning tussen de kerk en de gemeente Plantagekerk. Aansluiting was tevens een praktische keuze. Predikanten die vóór de datum van de droeve kerkscheuring voorgingen in de Plantagekerk bevinden zich grotendeels aan herstelde zijde.

Na een periode van onderling contact waarbij onder meer kerkenraad en gemeente zijn geïnformeerd was het op maandagavond 14 september 2009 zover. Toen is de aansluiting van de Plantagekerk geformaliseerd. Door de leden van de kerkenraad is hoofdelijk geantwoord op de vier vragen van Voetius die gebruikt worden bij het doen van openbare geloofsbelijdenis. Daarmee waren deze vier kerkenraadsleden belijdende leden van onze kerk en tevens bleven zij ambtsdrager. De ambtelijke structuren zijn immers behouden. In hún ja-woord is de gehele gemeente overgekomen. Het kerkelijk leven in de gemeente zal na de aansluiting op dezelfde voet voortgaan. Dus op de bestaande plaats van samenkomst, onder de bediening van ds. N. van der Want en met dezelfde samenstelling van de kerkenraad.
Het Breed Moderamen van de Generale Synode was van mening dat voor de Plantagekerk de vorm van de buitengewone wijkgemeente (BW) moest worden gekozen. De BW is voor het eerst te vinden in de kerkorde-1951. Mijns inziens moet de kerkorde op dit punt zeker nog worden hersteld. In afwijking van de kerkorde zijn in onderling overleg met de gemeente een aantal specifiek op de Schiedamse situatie toegesneden bepalingen opgenomen. Zo behoudt de Plantagekerk een eigen kerkvoogdij en een eigen diaconie. In de te vormen CK hebben beide gemeenten een evenredig aantal afgevaardigden om te waarborgen dat de ene gemeente niet kan ingrijpen in de andere. Eenheid kan niet worden geforceerd. De gemeenten in Schiedam beseffen wel dat bijbelse eenheid moet worden begeerd.

Nog enkele gegevens over de Plantagekerk
De kerkenraad bestaat uit twee ouderlingen en twee diakenen. De plaats van samenkomst van de gemeente Schiedam (Plantagekerk) is in het gelijknamige kerkgebouw aan de Lange Nieuwstraat 61-63. Het in 1912 vergrote en in 1923 opnieuw uitgebreide gebouw dateert uit 1872 en behoorde oorspronkelijk toe aan de Christelijke Gereformeerden. Eind 1954 doet de ‘Stichting tot instandhouding ener kerkgemeenschap te Schiedam ter verbreiding van de Gereformeerde leer volgens de synode van 1618/1619’ een bod op het kerkgebouw. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Schiedam voortgekomen uit de Nederduitsch Gereformeerde Kerk verkoopt begin 1955 de kerk onder de bepaling dat zij het gebouw kon blijven gebruiken tot de nieuw te bouwen Zuiderkerk gereed was. In 1959 is het zover. De gemeente Schiedam (Plantagekerk) kerkt mitsdien al een halve eeuw in het huidige kerkgebouw. Het orgel is gebouwd door de Duitse orgelmaker Wilhelm Rütter uit Kevelaer. Het werd opgeleverd in 1881.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 oktober 2009

Kerkblad | 12 Pagina's

Uit de kerk en de gemeenten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 oktober 2009

Kerkblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken