Bekijk het origineel

Huisgodsdienst (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Huisgodsdienst (3)

- Onderzoek de Schriften - Gebed - Zingen

7 minuten leestijd

Terugblik. De vorige bijdragen stonden we stil bij het onderzoeken van Gods Woord en het gebed in gezinsverband. Bedenk: Als wij niet meer kunnen spreken met onze kinderen over de Heere, blijf dan maar wel spreken met de Heere over uw kinderen. Echter, wat een zegen als je als ouders mag weten: We begonnen samen met het gebed. Toen deden we het met onze kinderen. Nu doen zij het met hun kinderen. We kunnen ons nog afvragen: Welke tijd moeten we daarvoor inruimen? Is 15 minuten per dag te veel gevraagd? Er zijn momenten dat het spontaan langer kan duren. Laten we als ouders niet vergeten het persoonlijke gesprek aan te gaan met de kinderen. En te bidden.

Er is al veel gezegd over dingen die we zouden kunnen doen. Laten we niet vergeten dagelijks te bidden om de Heilige Geest. Daar heeft de Heere Jezus ons Zelf in aangemoedigd: ‘Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?’ (Luk. 11:13) Met kleine kinderen kun je de dag afsluiten met het kindergebedje: ‘ik ga slapen, ik ben moe.’ Met de oudere kinderen kun je persoonlijk met enige regelmaat samen bidden. En zingen. Wordt er nog gezongen in onze gezinnen?

Men hoort der vromen tent weergalmen
Vaak zingt de gemeente uit volle borst: ‘Men hoort der vromen tent weergalmen van hulp en heil, ons aangebracht; daar zingt men blij, met dankb’re psalmen; ‘Gods rechterhand doet grote kracht.’ Laten we veronderstellen dat de ‘vrome tent’ het huisgezin van het Oude Testament is. Veel ouderen zullen het harmonium uit hun jeugd nog kunnen herinneren. In de christelijke gezinnen werd ’s zaterdags en ’s zondags rond het orgel gezongen. Is dat in onze dagen op één of andere wijze nog zo? Of heeft de modernemediacultuur deze mooie gewoonte verdrongen?

Zingen is Bijbels. Gods Woord houdt ons voor: ‘Is men goedsmoeds, dat men psalmzinge.’ Neem het boek van de Psalmen. We lezen in Psalm 118:15: ‘In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des Heeren doet krachtige daden.’ De psalmdichter kan hiermee bedoeld hebben, dat als men langs de huizen van de Israëlieten kwam, u gezang kon horen. Philip Henry, de vader van Matthew Henry, zegt: ‘Deze tekst is DE Bijbelse grondslag die wij voor het zingen van psalmen in gezinnen nodig hebben.’ Ook in het Nieuwe Testament worden we aangespoord te zingen met elkaar. Als gemeente, maar in die lijn ook in de kleine gemeente van het huisgezin. De opdracht van Paulus aan de gemeente van Efeze (5:19) was duidelijk: ‘Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart.’ In de kanttekening staat: ‘Deze drie soorten van geestelijke gezangen dienen tot één einde, namelijk om de geest te vermaken, en worden van sommige alzo onderscheiden, dat psalmen allerlei geestelijke gezangen zijn, die niet alleen met de stem, maar ook met snarenspel geoefend worden; lofzangen, dankzeggingen tot God, of lofdichten van Gods genade jegens ons, en geestelijke liedekens, zulke dichten in welke allerlei geestelijke leringen worden begrepen.’ En in Kolossenzen 3:16 staat: ‘Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart.’

Zingen is een zaak van het hart. Het zingen van de psalmen heeft de voorkeur. Deze komen rechtstreeks uit Gods Woord. En Gods Woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarnaast zijn er prachtige gezangen en geestelijke liederen die een rijke aanvulling geven. Eenieder heeft hierin zijn persoonlijke verantwoordelijkheid om te waken dicht bij de Bijbelse boodschap te blijven. Verantwoorde liedbundels kunnen ons hierin helpen. Wie thuis leert zingen, zal dit voortzetten na het trouwen. Het is goed om jonge stellen hierin te stimuleren. Met z’n tweeën is het wat kaal, maar onder begeleiding van psalmboek.nl zal het vast lukken. Wanneer er kinderen zijn, is het zingen na de maaltijd of op andere momenten een goede oefening. Een bijkomende factor is dat, wanneer kinderen van jongsaf aan zingen en een instrument bespelen, dit vaak de hang naar wereldse muziek voorkomt.

Muziekinstrument
In het begin van de Bijbel lezen we ook van muziekinstrumenten. In Genesis 4 vers 21 lezen we van harpen en orgels. Ook andere instrumenten hebben een grote rol bij het volk Israël gespeeld: de trompet en de bazuin. Laten ouders hun kinderen ook stimuleren een instrument te leren bespelen. Zo kan het zingen binnen gezinsverband prachtig begeleid worden. Soms worden er in gezinnen zoveel instrumenten bespeeld dat er sprake is van een klein huisorkest. Duidelijk is dat onze huisgodsdienst voor God erdoor wordt ondersteund en verrijkt. Psalm 150 zegt immers: ‘Looft God met de luit en met de harp. Looft Hem met trommel en fluit; Looft Hem met snarenspel en orgel. Alles wat adem heeft, love de Heere.’

Citaten
De artikelenserie sluit ik af met een aantal citaten om over na te denken. John MacArthur zei: ‘Ik ben ervan overtuigd dat christelijke ouders, als zij de eenvoudige principes, die de Bijbel uitdraagt, begrijpen en toepassen, uit kunnen stijgen boven de trends van de seculiere maatschappij en hun kinderen kunnen opvoeden tot eer van Christus, in elke cultuur, onder alle omstandigheden.’ George Whitefield zei: ‘Waar het hart oprecht gezind is, vraagt het geen ongebruikelijke vaardigheden om huisgodsdienst op een juiste en stichtelijke manier uit te voeren.’ J.R. Beeke zegt: ‘Zou het niet zo zijn dat het echte probleem van huisgodsdienst niet ligt in onze onmogelijkheid om te bidden, onderwijzen en zingen, maar veel meer in ons gebrek om de grote beloften en kracht aan te grijpen die God ons gegeven heeft om onze kinderen op te voeden tot Zijn eer?’

Matthew Henry moet op zijn sterfbed tegen zijn kinderen gezegd hebben: ‘Kinderen, ik ben in veel opzichten niet zo’n goede vader voor jullie geweest. Maar één ding kan ik jullie zeggen: Christus is het Middelpunt van ons huis geweest, en ik roep jullie deze dag tot getuige dat, als jullie mij niet ontmoeten aan de rechterzijde van de Heere Jezus Christus op de oordeelsdag, jullie hel een dubbele hel zal zijn! Wij hebben samen gezongen, wij hebben samen gebeden, wij hebben samen gesproken, en als jullie je afkeren van dit licht en deze voorrechten, en erop staan jullie eigen weg te gaan, kunnen we alleen nog maar bidden, dat al jullie Bijbelstudie en onderwijs, en al het zingen en bidden, in dit gezin geschied, niet tegen jullie zal opstaan in de grote dag!’ En ds. Petrus Wittewrongel zei: ‘Zolang onze gezinnen niet in kerken zijn veranderd, zolang kunnen onze kerken niet zuiver zijn en kan het met de staat niet goed zijn.’


Ten slotte
De schrijver van deze artikelenserie heeft geprobeerd iets door te geven. In de praktijk van alledag voelt hij zich hier helaas in tekortschieten. Wanneer u nog niet aan huisgodsdienst doet, begin eraan. Mag u met uw gezin de Heere dienen, laat ik u mogen stimuleren daarin te volharden. Laten we voor ogen houden: Wat zal dat groot zijn, als je met je kinderen voor de troon van God komt te staan en mag zeggen: ‘Zie daar, ik en de kinderen, die mij God gegeven heeft’ (Hebr. 2:13). Niet dankzij ouders, maar ondanks ouders. Door genade alleen.

Veenendaal, ds. H. van der Ziel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juli 2015

Kerkblad | 24 Pagina's

Huisgodsdienst (3)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juli 2015

Kerkblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken