Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Om te overdenken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Om te overdenken

6 minuten leestijd

IN DE OMGEVING VAN HEMELVAART. Hij heeft ons medegezet in den hemel in Christus ]ezus. Efeze 2:6b. Onze wandel is in dc hemelen. Filipp. 4 : 20 a

Als dit nummer van de Klok verschijnt zijn we niet ver meer verwijderd van den Hemelvaartsdag, en allicht gaat onze blik en gaan onze gedachten dan ook daarheen. Zoo ook mijn gedachten, nu ik mij neerzet om, dit stukje te schrijven voor de Klok. En nu denk ik niet aan de Hemelvaart van Jezus als zoodanig, maar aan de vraag: wat heeft de Hemelvaart van Christus ons te zeggen, en wat vraagt zij van ons.
En nu denk ik niet aan de Hemelvaart van Jezus als zoodanig, maar aan de vraag: wat heeft de Hemelvaart van Christus ons te zeggen, en wat vraagt zij van ons. Wat zij ons te zeggen heeft? Zij wijst ons op de heerlijke zekerheid van Gods genade. Hij (God) heeft ons medegezet in den hemel in Christus Jezus. Ook hier komt weer duidelijk uit he'. verschil tusschen het geloovig Protestantisme, dat leeft uit het Woord Gods, en het Roomsch-Katholicisme, dat leeft uit de leer der kerk.
Doe uw best, zegt de R.K. kerk. opdat ge eens door uw verdiensten in vereeniging met de verdiensten van Christus, den hemel zult mogen beërven. Eerst komt ge. korter of langer, hoe kort of hoe lang weet ge niet en dat weet niemand precies, in het vagevuur en als ge dan genoeg gelouterd zijt, later in den hemel. Geen wonder, dat geen Roomsche zich dan ook verzekerd durft houden van zijn toekomstige zaligheid, want die hangt af van de mate zijner goede werken, plus wat anderen door zielmissen enz. vooi hem doen.
En stel nu daar eens tegenover de bijbelsche leer van de absolute genade Gods, en laat dan het woord van Paulus uit den Efezerbrief in zijn volle heerlijkheid tot u doordringen. Niet wij, met ons onvolmaakte werk maar Hij, in Zijn goddelijke macht en majesteit, Hij heeft Christus gezet in den hemel, en nu ook ons in Christus. Niet later zullen wij misschien wel eens in den hemel komen, maar Hij heeft ons gezet. Christus is het Hoofd van het lichaam, Zijn gemeente, en waar het hoofd is, daar is ook het lichaam. In Efeze 2 poneert Paulus het telkens weer zoo sterk, dat Gods genade in Christus een voldongen feit is, het volbrachte verlossingswerk. Hij heeft ons levend gemaakt. Uit genade zijt gij zalig geworden. Hij heeft ons mede opgewekt. (Efeze 2 : 5 en 6).
Dat is de zalige troost van den Christen. Als hij op den Hemelvaartsdag opziet naar boven, zegt hij: ..Niet door mijn werk. maar door Uw genade, o mijn God. is Uw Zoon verhoogd in heerlijkheid, en nu is mijn hoop op Zijn woord: waar ik ben, aldaar zal ook mijn discipel zijn; en ik wandel de tijd mijner inwoning hier op aarde tot Uw tijd gekomen is. Gij zult mij leiden door Uw raad. en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen. Doch nog heerlijker. De zekerheid van die toekomst, van die hemelvaart wordt bevestigd door: God heeft het al gedaan, omdat alle geloovigen in Christus begrepen zijn. Evenwel, zoovelen roemen niet in die zekerheid; al noemen zij zich Protestant. In hun hart hangen zij de Roomsche leer nog aan.
Er zijn zoovelen, die leven uit de gedachte, dat zij zich den hemel waardig moeten maken. Als ik maar minder zonden deed, zou God mij wel genadig zijn. zegt de een; als ik maar beter mijn zonden inzag zegt de ander; en beiden stellen hun werk, hun gevoel, hun bevinding, d.i. zich zelf en niet Gods genade in het midden. Lezer, wees toch goed Protestant, goed bijbelsch en laat God met Zijn genade in het middelpunt staan. Maar vergeet dan niet. dat het niet voldoende is. de waarheid van Gods Woord toe te stemmen.
Er is nog iets. waarop ik U wil wijzen. God heeft ons medegezet in den hemel ja. maar in Christus. Alleen wanneer we in Christus zijn geldt ons dat heerlijke woord, en daardoor komt het. dat nog zoovelen de blijde zekerheid missen. In Christus zijn, is tn Hem gelooven. ons volkomen aan Hem overgeven. Zoolang we nog iets zoeken buiten Hem. zoolang we door het geloof nog niet Zijn eigendom zijn. missen we ook de zekerheid. Lezer, durf het wagen alleen met Gods genade, en Christus' hemelvaart geeft U de blijde zekerheid, dat gij als Zijn eigendom, met Hem reeds nu gezet zijt in den hemel, en later eeuwig met Hem vereenigd zult zijn. Maar. zoo kunnen we met den Heidclbergschen Catechismus vragen, maakt deze leer van Gods absolute genade geen zorgelooze Christenen?
Integendeel, want nu komt het tweede: Onze wandel is in de hemelen. Let wel. dat Paulus niet zegt. dat het :oo moet zijn, maar dat het zoo is. Als mijn hoofd in Utrecht is, gaat mijn I chaam niet in Maastricht wandelen. Dat t uitgesloten. Ons Hoofd, Christus, is in i e hemelen, en daarom is onze wandel in hemelen. Ook hier weer hetzelfde verschil. Dc Roomsche kerk is gekomen met een uitgebreide moraal, met de leer: de mensch moet wandelen naar den hemel, en de praktijk heeft wel geleerd, dat er bij bijbelsche Protestanten over het algemeen ernstiger levenshouding is dan bij de Roomschen.
Dat vindt hierin zijn oorsprong, dat de geloovige leeft uit een absoluut nieuw levensbeginsel, 't Is voor hem niet meer een beetje meer deugd en een beetje meer hemelsgezindheid. om er eindelijk te komen, maar Gods genade. Gods Heilige Geest werkt in hem en hij zegt het Paulus na: Ik leef maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Doch juist, hoe meer Christus in ons leeft, des te meer zal onze wandel in de hemelen zijn.
Leven openbaart zich: anders is het geen leven. En hoe gezonder een mensch is. des te beter functionecren alle organen. Dus hoe meer we leven uit gemeenschap met Christus, des te krachtiger openbaart zich de genade Gods in een leven tot Zijn eer. Èn dat wordt tevens voor ons weer de maatstaf. Uit de vrucht wordt de boom gekend. Laat uw licht schijnen voor de menschen. Een vrijgemaakte moet geen slavenjuk meer dragen. Onze roeping is: te wandelen in de hemelen. Doen we dat al? Dat is: Gelooven we in Gods heerlijke genade!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 mei 1939

De Klok | 4 Pagina's

Om te overdenken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 mei 1939

De Klok | 4 Pagina's

PDF Bekijken