Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een welkom voor nieuwe katholieken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een welkom voor nieuwe katholieken

Bisschop Punt heet 'nieuwe katholieken' welkom

7 minuten leestijd

Mensen die tot de Rooms-katholieke Kerk toetreden, zijn voor bisschop Jos Punt van Haarlem "een bemoedigend teken dat de H. Geest zich van menselijke prognoses vaak niet zoveel aantrekt". De kerk werft immers niet met 'slimme' campagnes, maar laat het aan de Heer over, die Zijn volk zelf samenbrengt. Aldus het bericht van het ANP op 3 april 2007.

Eerbied

Dat schrijft de bisschop in een brief die hij in de paasnacht liet uitreiken aan de ongeveer zeventig mensen in zijn bisdom die in de paasnacht tot de Rooms-katholieke Kerk toetraden. Hij herinnert eraan dat God de mensen aanspreekt en aanraakt, maar dat het van hun geloof afliangt of Hij Zijn werk kan doen. Als een mens het zicht op Gods aanwezigheid verliest en niet meer in diepe eerbied kan neerknielen voor Zijn verborgen majesteit in dit wonderbaar sacrament (de eucharistie) dan sterft het geloof en uiteindelijk ook de ziel., schrijft de bisschop.

Doopsel

Jaarlijks worden in Nederland zo'n 1800 mensen ouder dan zeven jaar in de kerk opgenomen, van wie driekwart door het doopsel; de overigen zijn reeds gedoopt en ontvangen het vormsel en de communie. In Haarlem zijn er dat 350. De paasnacht is vanouds de nacht waarin de doopleerlingen worden gedoopt.

Ons commentaar

Het valt vanuit zijn gezichtspunt te begrijpen, wanneer mensen tot de Rooms-katholieke Kerk toetreden het voor bisschop Punt van Haarlem een bemoedigend teken is dat de Heilige Geest zich van menselijke prognoses vaak niets aantrekt. Het is ook terecht dat hij opmerkt: "het aan de Heer over te laten. Die Zijn volk Zelf samenbrengt. Dat God mensen aanspreekt en aanraakt. Gelukkig is dat zo!"

Enkele vragen

Maar dan kunnen met recht de volgende vragen gesteld worden: Hangt het geloof nu echt af van mensen? Is God dan afhankelijk van mensen en van hun goede wil? Waar in de Bijbel kunnen wij lezen dat het (ware) geloof kan sterven? Kan onze ziel sterven, die geschapen is om eeuwig te leven, hetzij tot in het eeuwige leven of ten eeuwig oordeel? Bijbels onderwijs Hoe totaal anders spreekt de almachtige Zaligmaker Jezus Christus in het Evangelie naar Johannes: "Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt. Hij hun het eeuwige leven geve. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven. Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen." (Johannes 17) (cursivering door JJR)

Een kloof

Wat laat dit heerlijk Evangelie naar Johannes duidelijk zien de kloof die er nog steeds is tussen een bijbels gefundeerd geloof en de rooms-katholieke opvatting van het geloof. Het ene verlaat zich geheel op Christus en Zijn belofte. Het andere maakt God en het geloof afhankelijk van de mens, die volgens het roomse semi-pelagiaanse denken toch nog iets heeft waardoor hij in eigen kracht wat kan toebrengen tot zijn zaligheid. Het ene zegt het met de apostel Paulus: "God is het. Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het. Die gestorven is; ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt". (Romeinen 8:33b, 34) Het andere moet het noodzakelijkerwijs wel verwachten van zichzelf en menselijke vermogens.

Een ontboezeming

Graag zou ik de geachte bisschop willen aanraden om op dit punt Aurelius Augustinus eens te lezen of Johannes Calvijn. En niet te vergeten Maarten Luther. Maar vooral de Heilige Schrift. Dan, door de kracht van dat Woord en door de verlichting van de Heilige Geest, verliezen wij het zicht op Gods aanwezigheid niet. Dan knielen wij in aanbidding niet voor een wonderbaar sacrament (de eucharistie), maar voor de eeuwige en drie-enige God, Vader, Zoon, en Heilige Geest. Gelukkig, dan sterft het geloof niet en onze ziel zal eeuwig leven. Waarom? Het is door U, om het eeuwig welbehagen, (Ps 89) en door de kracht van Christus' bloed. Het heil is des Heeren. Halleluja!

Dit artikel werd u aangeboden door: Protestants Nederland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 2007

Protestants Nederland | 16 Pagina's

Een welkom voor nieuwe katholieken

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 2007

Protestants Nederland | 16 Pagina's

PDF Bekijken