Bekijk het origineel

„Nederland is de ware voortzetting van de bijbelse stam van Zebulon

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Nederland is de ware voortzetting van de bijbelse stam van Zebulon"

Schrijfster van ,,Wondere Parallel" beweert:

10 minuten leestijd

Wellicht zijn er lezers, die ooit gehoord hebben van de „Brits-Israël-beweging". In de Angelsaksische landen zijn er diverse groepen ernstig van overtuigd, dat Groot-Brittannië en Noord-Amerika op een of andere wijze nogal wat te maken hebben met de bij de wegvoering naar Assyrië verdwenen tien stammen van Israël. Terwijl na de ballingschap van het tweestammenrijk in Babylonië een deel naar Jeruzalem terugkeert en zo a.h.w. de traditie van het Joodse volk voortzet, vinden we in de Schrift geen verdere gegevens meer over de in de achtste eeuw vóór Chr. naar Assur gedeporteerde bewoners van het rijk van Samaria. Alleen in het apocriefe boek Tobias duiken deze ballingen uit het Noordelijk Rijk nog weer op, maar in een duidelijk mythologische context.

Nu zijn er altijd spitse geesten geweest, die dit verder zwijgen van de Bijbel niet goed konden hebben en met allerlei wonderlijke fantasterijen voor de dag kwamen om aan te tonen, dat deze tien stammen uiteindelijk over ons werelddeel zijn uitgewaaierd en zich o.a. als Kimmeriërs in ons land en Engeland zouden hebben gevestigd. Hun fantasie was vaak aanmerkelijk groter dan de bewijskracht van hun theorieën.

Anderen meenden een bijbelser weg te bewandelen, wanneer zij vaststelden, dat diverse beloften uit het Oude Verbond, óók aan de Tien stammen, nog steeds niet vervuld zijn, waarbij men o.a. wijst op de zegeningen van Jakob in Genesis 49 en diverse profetieën. Hoewel de laatstbedoelde groep meer serieus te werk wil gaan dan de eerstgenoemde, hanteren ook zij de Bijbel op een wijze, die christenen uit de Reformatorische traditie wonderlijk voorkomt, terwijl de vaktheologen helemaal rillingen voelen bij deze wijze van „Schrift met Schrift vergelijken". Zo komt men via een volslagen onjuiste volksetymologie van het Hebreeuwse woord Rósj (hoofd, voorste, vorst), in verband gebracht met Gog en Magog, tot de conclusie, dat hier Rusland bedoeld wordt, ook al omdat Tobolsk voor deze „verlichte" lieden zonder meer afgeleid wordt van Tubal, een kleinzoon van Noach. In het verlengde hiervan menen de „Brits-Israël"-aanhangers o.a., dat Brith (zoals het orgaan van hun beweging ook heet) hetzelfde is als het Hebreeuwse „Berith", dat is: het Verbond, dat God met Abraham en zijn na-kroost sloot.

STEEN VAN JAKOB

De door ons reeds eerder gesignaleerde en gekritiseerde uitgever van het nogal onbetrouwbare blad „De echte waarheid", Herbert W. Armstrong heeft zelfs een boek geschreven, dat vertaald heet: „De Verenigde Staten en het Britse Gemenebest in de profetie". Hierin wordt — met een dosis andere dwalingen — ook de mythe verdedigd, dat koningin Elizabeth II is gezeten op de Troon van David en dat de kroningszetel in Westminster Abbey de steen bevat, waarop Jakob tijdens zijn vlucht het hoofd te ruste legde, welke steen door de profeet Jeremia destijds naar Ierland is meegezeuld, een zware last en onprettig hoofdkussen, gezien de kleurige afbeelding in het boek, waarna deze steen in Engeland is beland. Als men dan, naast allerlei onbewezen beweringen, ook nog accepteert, dat de leeuw in het Britse wapen de Leeuw van Juda is, dan is het beeld compleet: voor sommige al dan niet serieuze speurders en voor een aantal onvaste warhoofden zijn de profetieën van het Oude Verbond bezig in vervulling te gaan in de geschiedenis van Groot-Brittannië, dat ondertussen steeds minder groot aan het worden is, maar naar hun stellige overtuiging een grootste toekomst tegemoet gaat.

PYRAMIDE-GELOOF

Wij kunnen hier niet uitvoerig ingaan op deze ingewikkelde materie, omdat zij ook voor een deel verweven is met het eigenaardige zogeheten piramide-geloof", in ons land destijds sterk verbreid door de oud-militair C. F. Ph. D. van de Vecht in zijn boek „De Steenen spreken" en zijn tijdschrift „Het Steenen Koninkrijk". In ons land is een aantal jaren geleden ook een Bond Nederland-Israël opgericht, die in nauw contact staat met de Brits-Israël wereldfederatie en er eveneens van uit gaat, dat Nederlanders, Engelsen en blanke Amerikanen door hun afstamming een superieur ras vormen, dat zich duidelijk bewust moet zijn van zijn grootse opdracht en dat nogal neerziet op andere, mindere „rassen", waarbij — zoals in de bange Nazitijd — de begrippen taalgroep en ras weer hopeloos verward lijken te worden.

Waarom nu onzerzijds zoveel belangstelling getoond voor deze denkbeelden van een aantal min of meer geheimzinnige genootschappen, die dit éne gemeen hebben, dat ze niet kunnen bewijzen, maar wel telkens beweren, af te stammen van het Huis van David en die daarbji dankbare steun ontvangen van het Engelse koningshuis?

De aanleiding is het verschijnen van een fraai uitgevoerd, merkwaardig boekje: „Wondere Parallel", met als ondertitel: „Nederland - Zebulon een stam van Israël". De schrijfster is mevr. Helene W. Koppejan-van Woelderen uit 's-Gravenhage, doctoranda in de sociale psychologie en tot voor kort medewerkster aan diverse bladen, zoals „De vrouw en haar huis". Samen met haar man heeft zij een stichting in het leven geroepen, de „Real Israel Press", waarbij zij dit boekje en ook een ander (over J. B. Nicklin, een man Gods en de Piramide) in eigen beheer uitgeeft, terwijl nog andere werken (o.a. over Israël van het westen) in voorbereiding zijn.

PARALLEL

Het echtpaar Koppejan-van Woelderen is sinds de laatste jaren tot het inzicht gekomen,- dat er een zeer grote overeenkomst bestaat tussen Nederland en de bijbelse stam van Zebulon (die zij, het Hebreeuws volgend, als Zeboeloen willen laten uitspreken). De belofte van Jakob uit Genesis 49 vers 13 (Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, enz.) neemt daarbij een centrale plaats in.

Nu zijn de Koppejans, naar zij in dit geschrift verklaren, niet gebonden aan enige organisatie en verrichten zij geheel zelfstandig denkwerk. Dat moge zo zijn, maar de invloed van de Brits-Iraël-Beweging is tastbaar aanwezig, zij het met dit verschil, dat mevrouw Koppejan wil aantonen, dat Nederland uitgerekend de voortzetting is van de stam van Zebulon. Haar bewijskracht — ze spreekt overigens voorzichtigheidshalve van „sterke parallel", maar wij mogen gerust een „is-gelijk"-teken lezen — is zeer zwak en overtuigt alleen hen, die a priori eenzelfde geloof aanhangen of willen gaan belijden.

DRS. WEINREB

Het is niet eenvoudig, zinvol en kritisch te reageren op het onderhavige geschrift, omdat wetenschappelijke logica door mevrouw Koppejan min of meer overboord gezet is en haar redenaties vriendelijk, maar vaak tamelijk naïef aandoen. Ingrediënten van haar betoog zijn o.a. de op de Joodse Kabbalistiek teruggaande geheime leer van de drie graden van betekenis der letters van het Hebreeuwse alfabet. Zo heeft zij veel geleerd van de enige tijd geleden zeer in opspraak geweest zijnde Joodse wijsheidsleraar drs. F. Weinreb en zo „ontdekte" zij o.a., dat de letters Z.B.L. van Zebulon te maken hebben met iets omhoog brengen, met het Hollandse binnenhuis en met de Hollandse watermolens. Hoewel haar betoogtrant wonderlijk aandoet (o.a.: Zebulon zal aan de havens der zeeën wonen, en ziet: is Rotterdam niet de wereldhaven nummer één?), moeten anderzijds geleerden van naam komen opdraven om haar langzaam gegroeide overtuiging meer bewijskracht te geven.

Eén van dezen is de vermaarde Zuidafrikaanse Oudtestamenticus, voorheen predikant in ons land en thans hoogleraar in Pretoria, dr. A. van Selms, die — onbewust, volgens mevr. Koppejan — in zijn „Levend Verleden" zich bijna uitsluitend met Zebulon bezighoudt, nadat hij in Israël alle plaatsen heeft bezocht, die op deze stam van Jakobs zoon betrekking hebben.

Behalve dit boekje, in oblongformaat en prachtig uitgevoerd met veel kleurenfoto's en reprodukties, heeft het echtpaar Koppejan ook een film laten vervaardigen over ditzelfde onderwerp: een vreemdeling bezoekt ons land en ontdekt, door lezing van de Schrift, dat onze natie een deel is van het oude Israël. Er is ook een speciaal lied gemaakt over dit Zebulon: de „Zebulon-hymne", op tekst en muziek van Niek Scheps (wél familie, maar niet zelf de bekende journalist van „Kerknieuws"), die dit lied met zijn koren o.a. in de Oude Kerk van Scheveningen heeft uitgevoerd.

BELOFTEN

Hoewel het ondoenlijk en onnodig is, de gehele redenatie van de Koppejans hier weer te geven, noemen wij nog een enkel voorbeeld van de door hun ontdekte „wondere parallel" tussen ons land en Zebulon: gezegende visvangst, havens, toevluchtsoord voor vervolgden, medelijden met misdeelden en de in Zeeland opgegraven godin Nehalennia hebben alles te maken met de bijbelse beloften aan en de profetieën omtrent Zebulon, aldus de schrijfster, die kennelijk dol is op mythologie. Zij zal uw redacteur ongetwijfeld verwijten, dat hij haar of niet begrijpt, of kwaadwillig verkeerd beoordeelt zonder te weerleggen. In zoverre heeft zij gelijk, dat het ons onmogelijk is, iemands vaste overtuiging van de laatste jaren met één slag omver te halen.

CHRISTELIJK GELOOF

Wel kunnen wij vaststellen, dat dit boekje, hoewel het teruggrijpt op bijbelse gegevens, niets te maken heeft met het christendom en evenmin met het orthodoxe jodendom. Vage religieuze gevoelens gemengd met pseudowetenschap en geheimzinnig doen over Prins Zebulun als Lichtdrager en een zich min of meer uitverkoren volk wanen op grond van niet-historische gegevens leveren samen een vreemdsoortige opvatting op, die mijlen ver afstaat van de wereld van het christelijk geloof.

Nergens treft men b.v. de betekenis van Jezus als de Messias aan en die van „de volheid der heidenen" evenmin als de Paulinische uitspraken over Israël en de volkeren in Romeinen 9 tot 11. Slechts enkele keren wordt in dit werkje het Nieuwe Testament vermeld; onder meer Mattheiis (4 vers 13 - 15 en 10 vers 25) en Openbaringen 7 vers 8, maar de werkelijke betekenis van Jezus Christus ontbreekt. „Een jonge man van bijna twee meter lang met hazelnoot-bruin haar tot over zijn schouders vallend en met onweerstaanbare staalblauwe ogen" verscheen plotseling in het land van Zebulon en hier geneest Hij bezetenen. Om waarlijk Zebulon te kunnen worden, moet — aldus de schrijfster — Nederland gereinigd worden van zijn ziekten (Beëlzebul!).

Ik citeer nog een enkele passage uit deze pseudo-theologie: „Nederlanders, die zich bewust zijn en worden, dat de wondere parallel een wonderlijk ware identiteit is, zullen zich gaan gedragen als kinderen van Zebulun; gereinigd en geheiligd, zullen zij veilig wonen en het gezegende Licht als genade zien terugkeren". Duistere, zij het barokke, taal!

„Een herrezen Nederland, een opgeheven Zebulun, één en hetzelfde verlicht volk, waarbinnen het beveiligd erf bewoond wordt door Zijn glorend Licht", aldus de schrijfster, die trouwens met haar man vaak buiten ons land woont in hun tweede huis, in Somerset in Engeland, en die in haar spitsvondigheden één parallel over het hoofd zag, die wij wél treffend vonden: de naamsovereenkomst tussen Zeeland en Ze-bulon. Helaas bewijst ook dit niet, dat wij Hollanders in wezen niet-Ariërs zouden zijn, maar voormalige ballingen uit Mesopotamië, die afstammen van Zebulon, de vijfde zoon van Jakob ......

MYTHOLOGIE

Als er als sprake is van een parallel, dan zal een rechtgelovig christen veeleer belijden: mijn vader was een Amoriet en mijn moeder een Hethietische. En juist daarom hebben de beloften van de Bijbel hun zin behouden: de vroegere heidense individuen kunnen nog behoud vinden, evenals de zich bekerende Jood, maar beloften voor onze natie-als-geheel kan men nergens uit Gods Woord aflezen zonder geestelijke verblinding, die men presenteert als de grootste verlichting! Deze mythologie moge sommigen aanspreken. Zij dienen dan wel te bedenken, dat er naar de Schriften alleen beloften zijn voor het werkelijke Israël. En dat betekent, dat slechts de volgelingen van „de verachte Galileër" zullen delen in deze voorrechten en niet ons land en volk op zich. Trouwens, de wondere parallel is niet veel meer dan die tussen een muis en een koe: beide hebben vier poten en leven op het land. Een nuchter denkend mens zal ze echter niet meteen willen gelijkstellen, noch de muis voorhouden, terug te keren tot het koe-zijn!

N.a.v. EEN WONDERE PARALLEL. Nederland - Zebulon, een stam van Israël" door mevr. drs. H. W. Koppejan-van Woelderen. 128 blz. met vele tientallen foto's, vele in kleuren. Oblongformaat. Uitgegeven door de schrijfster in eigen beheer: Real Israel Press, Nieboerweg 216, Den Haag. Geen prijsopgave. Ook in Engelse editie „Strange Parallel", The Hague, 1971.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 april 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

„Nederland is de ware voortzetting van de bijbelse stam van Zebulon

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 april 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken