Bekijk het origineel

Milieu moet hoogste prioriteit hebben

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Milieu moet hoogste prioriteit hebben"

Rijnmondhestuur in Streekplan:

7 minuten leestijd

„In het streekplan moet het leefmilieu de hoogste prioriteit hebben". Dit is de centrale doelstelling, die de boventoon heeft gevoerd bij de opstelling van het nieuwe streekplan voor Rijnmond tot 1980. Binnen enkele weken zal tot de definitieve vaststeiing worden overgegaan, nadat eerst een aantal hoorzittingen en com^iï^issievergaderingen zullen zijn gehouden.

, Hoe sterk het milieubesef geweest i.s, 6lijl(t duidelijk uit de beleidsuitgangspunten die aan de hand van deze doelstelling zijn opgesteld: Voor industrieën die het leetmilieu aantasten worden geen nieuwe terreinen bestemd. Bij de bestemming van gronden voor bedrijven dienen de milieuhygiëne, de arbeidsmarkt, infrastructuur en dergelijke zaken in de beoordeling te worden betrokken. Zolang gebieden een onaanvaardbare milieubelasting voor de mens zullen hebben, mogen deze geen woonbestemming verkrijgen. Natuurgebieden en landschappelijk waardevolle agrarische gebieden moeten worden behouden en beschermd. Doorsnijdiug van natuurgebieden door weg- vervocrvoorzieningen dienen achterwege te blijven. Het openbaar vervoer dient de grootste prioriteit te krijgen. De aantrekkelijkheid van woongebieden dient te worden vergroot door weldoordachte situering. Er moeten meer gebieden voor openluchtrecreatie komen. • Deze beleidsuitgangspunten hebben gezorgd dat een groot aantal ingrijpende wijzigingen in het huidige gemeentelijke „denken" worden geëist. Zo zal op diverse plaatsen de woningbouw moeten worden tegengehouden, er zal uit veiligheidsoverwegingen geen kernenergie mogen worden opgewekt en diverse delen in het haven- en industriegebied zullen een andere bestemming krijgen. Ook zal de luchthayen Zestienhoven volgens Rijnmond moeten verdwijnen. Of de Rijnmondraad een zelfde mening heeft als het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam is de grote vraag. In het dagelijks bestuur wordt echter ook niet geheel eensluitend over diverse zaken gedacht. Zo is bijvoorbeeld de aanleg van de Rijnpoorthaven een groot discus.!iepunt binnen het DB geweest. , Twee leden van het dagelijks bestuur de heren Fibbe en Stolk, wijzen op het dreigend tekort aan terreinen op korie termijn. „Voor het totale Rotterdamse havengebied wordt voor 1980 het aantal containers geraamd op 1,2 miljoen stuks. Tien jaar later zai bij het laagste groei percentage een aantal van 1,6 miljoen stuks worden bereikt. Als men uitgaat van het maximale groeipercentage dan wordt verwacht dat 2,4 miljoen containers zullen worden be.handeld. Als controverse staat daar tegenover dat bij volledige benutting van de bestaande capaciteit het totaal aantgl te behandelen containers 'slechts 900.000 zal bedragen. De ESSOR-werkgroep heeft hierbij becijferd dat de verwerkingscapaciteit wel te verhogen is, maar dat dan toch de maximale capaciteit niet voldoende zal zijn om alle containers te verwerken."

RIJNPOORTHAVEN

Het tekort aan capaciteit is reeds eerder voorzien. Als oplossing heeft de Rijnmondraad begin vorig j aar besloten de nieuwe containerhaven tussen Maassluis en Hoek van Holland in het ontwerp streekplan op te nemen, de Rijnpoorthaven. Men verwachtte dat deze haven (capaciteit 1,2 miljoen containers) tot 1990 voldoende ruimte zou bieden. De minderheid in het dagelijks bestuur is echter een andere mening toegedaan. Zij stellen: „De recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten wijzen erop dat de ligplaats per schip groter is geworden. Dit houdt in dat de Rijnpoorthaven te klein zal worden." rin de Rijnpoortnota is men -aitgegaan van 15 ha per ligplaats).

Ook de tijd vormt een belangrijke handicap. Zij menen dat de Rijnpoorthaven niet voor 1980 in gebruik kan worden genomen. Hierdoor zal natuurlijk een enorme achterstand in het containervervoer worden bereikt. Als oplossing voor dit havenprobleem denkt men vooral aan de uitbreiding van het bestaande havenareaal. Onidat ec.nter ook hier de fer beschikking staande oppervlakten weinig mogelijkheden bieden, stellen de twee Rijnmondbestuurders voor om een beperkte uitbreiding van het bestaande containerterrein aan de Eemhaven toe te staan. „Een dergelijke uitbreiding zal echter wel moeten voldoen aan de stringentste normen van het milieu" zo stellen zij tenslotte. Op grond van de doelstelling „leefmilieu moet hoogste prioriteit heböen", heeft de meerderheid van het Rijnmohdbestuur echter gekozen voor een studie naar de mogelijkheid van vestiging vón containerfaciliteiten op de Maasvlakte. In deze studie dient dan tevens de regering te worden betrokken. De reden dat men voorlopig nog geen containerhaven tussen Maassluis en Hoek van Holland wil hebben, komt omdat men dit een te grote aantasting van de tuinbouwcultuur in het Westland. Dat de minderheid weer geen behoefte heeft aan een containerhaven op de Maasvlakte vindt zijn oorzaak in het feit dat in het nieuwe Rotterdamse industriegebied -toch ook evenals bij Maassluis een aantal, voorzieningen zallen moeten worden aangebracht, die milieubelastend werken. Op de persconferentie gistermiddag

Het vliegveld, Zestienhoven bij Rotterdam, waar de Rijnmondraad in de toekomst woningen wenst te zien. kwam ook duidelijk- vast te staan dat het gebied van de luchthaven Zestienhoven als woongebied zal moeten worden bestemd, indien Rijnmond zijn zin krijgt, of dit hgt geval is, hangt van vele instanties af. Het ontwerp zal pas eind 1974 als bestemmingsplan van kracht kunnen worden. Voordat het zover is, zal een lange weg moeten worden gevolgd.

Na een aantal hoorzittingen en commissievergaderingen zal het ontwerp worden vastgesteld, daarna kunnen de Rijnmondgemeenten 4 maanden be zwaarschriften indienen tegen onderdelen uit het plan. Na deze termijn zal de Rijnmondraad zich opnieuw met de bezwaarschriften over dit ontwerp buigen waarna het ontwerp wordt doorgestuurd voor goedkeuring naar GS van Zuid-Holland. Op het besluit van GS kan tenslotte alleen door de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een wijziging in het bestemmingsplan worden aangebracht.

De heer Bliek (VVD) betoogde, dat We van deze verordening geen overdreven verwachtingen moeten hebben. ,.Beleidsvoorbereiding dient in het dagelijks bestuur zijn beslotenheid te behouden en de ambtenaren hebben recht op bescherming door het bestuursorgaan waarbinnen zij werken".

De heer De Kwaadsteniet (ARP) sprak namens PCG en KVP. Hij meende dat we bij de burgerij in het algemeen geen behoefte aan inspraak en voorbereiding kunnen ontdekken. Dat zal wel zo blijven meende hij. We moeten als bestuur evenwel de grootst mogelijke openheid en openbaarheid betrachten en deze verordening is een stap in de goede richting.

ONWETTELIJK

De heer Barendregt (SGP) zei, dat er geen wettelijke basis is van dit facet binnen het overheidsbestuur. In de Grondwet ontbreekt elke' aanwijzing. De.behoefte is miniem gebleken, omdat het een veronderstelde behoefte was. De meerderheid' van de kiezers schenkt bij hun steun ook het vertrouwen aan de gekozen bestuurders. Het bestuur in ons volksleven is een gedragen en opgedragen bestuur. een Griek. Wij hebben geen bezwaar tegen de verordening maar wel tegen de tweeslachtigheid waaraan de motie mank gaat en zullen die ook niet steunen, zo besloot de SGP-woordvoerder.

De heer Hanekroot verdedigde met klem zijn ontwerp en deed een drin^ gend' beroep op de raad èn verordening èn motie te aanvaarden. Dat deed dan ook de raad exclusief de SGP-fractie.

VOORSTUDIE

In deze vergadering werd ook behandeld het voorstel van ƒ 30.000,- beschikbaar te stellen voor een voorstudie met betrekking tot de toekomst van het onderwijs in Rijnmond. De opdracht voor deze studie zou worden gegeven' aan la Fondation Européenne de la Culture te Brussel. Met de stemmen van de CPN en de SGP tegen werd het voorstel aangenomen. ^ • De heer Zoutendijtó^ die namens de SGP-fractie het woord, voerde, wees er op, dat de positie van het bijzonder onderwijs bijzonder moeilijk lijkt te worden. Ook was hij beducht voor de doelstelling van de Fondation, die het onderzoek uitvoert: de .gedachte van een Verenigd Europa. Daar de Fondation in haar adviezen uiting zal geven aan deze doelstelling, had de SGP-fractie bezwaar tegen het onderzoek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Milieu moet hoogste prioriteit hebben

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken