Bekijk het origineel

Aanleg van voetbalveld vlak bij kerkgebouw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanleg van voetbalveld vlak bij kerkgebouw

Zondagsrust in Stavenisse in gedrang

7 minuten leestijd

De zondagsrust in het dorp Stavenisse kan binnenkort ernstig in gevaar komen. Wanneer het gemeentebestuur van Tholen zijn zin krijgt — en wie twijfelt daar nog aan? — zal op korte afstand van het kerkgebouw van de Oud Geref. gemeente een voetbalveld worden aangelegd, dat ook voor de zondagsport kan worden gebruikt. Tot voor kort was dit niet mogelijk omdat de eigenaars van de grond waarop het voetbalveld zou komen, dit altijd hebben weten te voorkomen.

De grondeigenaars, de fam. Roozemond, wülen de grond - een erfenis van hun ouders - namelijk helemaal niet verkopen. Echter na langdurige besprekingen was men wel bereid tot verkoop aan de gemeente genegen, onder voorwaarde dat zou worden vastgelegd dat het terrein nimmer voor sportdoeleinden op zondag zou worden gebruikt. Het gemeentebestuur van Tholen wees een dergelijke beperking echter van de hand en heeft nu stappen ondernomen om via een onteigeningsprocedure de grond voor het sportterrein alsnog in bezit te krijgen.

BESTEMMINGSPLAN
De plannen voor de aanleg van een sportterrein in de naaste omgeving van de Oud Geref. gemeente zijn niet nieuw. Reeds in juni 1965 besloot de oude gemeente Stavenisse door middel van een bestemmingsplan om aan de Pilootweg een sportveld aan te leggen. De plaatselijke bevolking was echter niet zo enthousiast over deze plannen en liet dit via een handtekeningenactie blijken. Ook de grondeigenaren tekenden bezwaar aan tegen het voornemen van het gemeentebestuur. Hun bezwaren werden echter zowel door Gedeputeerde Staten als door de kroon verworpen. Doordat in die tussentijd de verhoudingen in de raad gewijzigd waren, is aan dit bestemmingplan nooit uitvoering gegeven. Na de herindeling van de gemeente Stavenisse, toen deze gemeente bij de veel grotere gemeente Tholen gevoegd werd, kwam het verzoek om een sportveld van de plaatselijke sportverenieing weer in behandeling.

GRONDTRANSACTIE
De grond voor het sportterrein moest echter eerst in het bezit van de gemeente komen, wilde men aan de aanleg van het terrein kunnen beginnen. In maart van dit jaar werd met de fam. Roozemond de eerste bespreking over de grondtransactie gevoerd. Direct bleek dat tussen het gemeentebestuur van Tholen en de fam. Roozemond een principieel geschil aanwezig was over bestemming van de grond. De fam. Roozemond was principieel tegen sportbeoefening. Toen bleek dat dit standpunt tegenover het gemeentebestuur niet kon worden gehandhaafd, was de fam. Roozemond wel bereid de grond te verkopen, als men genegen was een bepaling in het koopcontract op te nemen over de bestemming van de grond. Het terrein zou nimmer voor sportdoeleinden op zondag mogen worden gebruikt.

ONTEIGENING
„Je kunt met een dergelijke bepaling een volgend gemeentebestuur echter niet binden", vond burgemeester Boeyen en wees de bepaling dan ook van de hand. Hij deed een voorstel aan de raad van Tholen om door middel van een onteigeningsprocedure de grond toch in bezit te krijgen. Gezien het feit, dat de meerderheid van de raad geen bezwaren heeft tegen de zondagsport en ook geen rekening wenst te houden met de gevoelens van de bevolking werd hiertoe, met alleen de stemmen van SGP-raadsleden tegen, besloten. De SGP-fractie wees er op, welke nadelige invloed de herindeling op de plaatselijke situatie heeft gehad. De SGP-woordvoerder Aarnoudse herinnerde er aan, hoe er bij de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer over de samenvoeging van de zeven Thoolse gemeenten werd gesteld, dat de kernen vooral in hun oude gewoonten zoveel mogelijk moesten worden gehandhaafd. Dit was toen mede het gevolg van de actie, die werd gevoerd in Oud-Vossemeer, onder de leus „handen af van Vosmeer"; Deze actie werd toen gehouden, omdat de inwoners meenden dat hun de zondagsport en de kermis ontnomen zou worden.

LAGERE PRIJS
"Wat blijkt nu echter", zo stelde de heer Aarnoudse, „nog maar een paar jaar na de samenvoeging? Niet de groep, die toen de actie voerde, komt in de verdrukking, maar juist dat deel van de bevolking, dat Gods Dag en Zijn Woord wenst te eerbiedigen. Het bewijs hiervan levert de zaak in Stavenisse. Uit de stukken blijkt dat de fam. Roozemond gereid was aan de gemeente te verkopen, zelfs nog tegen een lagere prijs dan nodig, mits in de notariële akte de betreffende bepaling zou worden opgenomen." „Ook de plaatselijke bevolking", zo beklemtoonde de SGP'er, „heeft geen belang bij de zondagsport. Zelfs de sportvereniging verklaarde daaraan geen behoefte te hebben." Burgemeester Boeyen verzekerde echter dat hij volledig respect heeft voor het standpunt van de fam. Roozemond. Ook tegenover onze verslaggever beklemtoonde de eerste burger van Tholen, dat hij de fam. Roozemond niets kwalijk neemt. „Als deze familie meent dat zij hieraan niet moeten meewerken, dan zal ik de laatste zijn die hen dit kwalijk neemt. Ik zie echter toch nooit in Stavenisse de zondagsport komen. Er zijn trouwens tendensen, waaruit blijkt dat de sport steeds meer op zaterdag zal worden beoefend. Ik wil de besluitvorming echter niet uitsluiten dat dit terrein voor sportbeoefening op zondag wordt gebruikt."

LEVENSOVERTUIGING
Burgemeester Boeyen is geen principieel tegenstander van de zondagsport. „Ik vindt echter wel," zo verduidelijkt hij, „dat je de medeburger in zijn levensovertuiging zo veel mogelijk vrij moet laten. Je moet je medemens zo weinig mogelijk ergeren. Ik verlang daarbij echter wel, dat de medeburger niet te gauw geërgerd raakt." , Maar ondanks al deze woorden, zal toch over niet al te lange tijd een begin worden gemaakt met de aanleg van het sportveld aan de Pilootweg. Zeer tot ongenoegen van vooral de leden van de Oud-Geref. gemeente en niet in de laatste plaats van de fam, Roozemond.

EIGEN SCHADE
Een zeer gedeprimeerde heer Roozemond: „Ze doen het tot hun eigen schade. Hiermee bedoel ik dan in geestelijk opzicht en niet de financiële waarde van de zaak."
Al met al is de vraag wel gerechtvaardigd, zoals de heer Roozemond die stelde in een brief aan het gemeentebestuur van Tholen: Is het zover gekomen, dat onze eigen landgenoten de rechter inschakelen, omdat wij de oude waarden van Gods verboden, die tenslotte niemand schaden, uit principe onveranderd in ons leven willen handhaven? Op het handhaven, van de oude waarden is toch alleen zegen te verwachten?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Aanleg van voetbalveld vlak bij kerkgebouw

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken